Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2020 р. N 1071

Київ

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності

Відповідно до частини п'ятої статті 39 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, що додається.

2. Внести до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 56 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 13, ст. 537), зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. N 1071

ПОРЯДОК
видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті (далі - свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності), та свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (далі - свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації), розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (далі - Закон).

3. Видача свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва здійснюється на безоплатній основі.

4. Документи, необхідні для отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, керівник органу з оцінки відповідності подає Мінекономіки в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надсилає поштою або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника органу з оцінки відповідності.

У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час після закінчення робочого дня, днем подання зазначених документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення

5. Орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення, подає Мінекономіки заяву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, за формою згідно з додатком 1 або заяву про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, за формою згідно з додатком 2 (далі - заява про призначення).

До заяви про призначення додаються документи, передбачені частиною другою статті 35 Закону (крім документів, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 зазначеного Закону для органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення визнаною незалежною організацією), а саме:

опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, щодо якої орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення, заявляє про свою компетентність, за формою згідно з додатком 3;

довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, за формою згідно з додатком 4;

довідка про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років за формою згідно з додатком 5;

відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності за формою згідно з додатком 6;

довідка про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належать органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, і види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, за формою згідно з додатком 7.

6. Заява про призначення та документи, що додаються до неї, подаються окремо для кожного технічного регламенту.

Заяву про призначення та документи, що додаються до неї, Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дня одержання перевіряє на комплектність і відповідність установленим до них вимогам.

У разі подання органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, неповного пакета документів, необхідних для призначення, та/або порушення органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, установлених вимог до заяви про призначення та документів, що додаються до неї, Мінекономіки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня одержання надсилає органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, у паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи повідомлення про відмову у видачі відповідного свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.

7. У разі подання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, із порушенням строку, визначеного в абзацах тринадцятому частини другої та одинадцятому частини восьмої статті 35 Закону, вони залишаються без розгляду, про що Мінекономіки повідомляє органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, у паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання.

8. У разі подання органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, заяви про призначення та документів, що додаються до неї, з дотриманням установлених до них вимог Мінекономіки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання надсилає копії центральному органу виконавчої влади або СБУ, на яких покладаються функції з технічного регулювання у визначеній сфері діяльності (далі - відповідний державний орган), для проведення ними оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, у частині його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності або визнаних незалежних організацій, крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки.

Відповідний державний орган протягом 45 робочих днів з дня одержання зазначених документів перевіряє достовірність наведених у них відомостей, проводить оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, та за результатами подає Мінекономіки письмові пропозиції про призначення органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, разом із проектом опису сфери призначення, щодо якої підтверджена його компетентність, або відмову в призначенні органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.

У разі встановлення факту надання посадовими особами відповідних державних органів і фахівцями (аудиторами, експертами), залученими для проведення оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, недостовірних відомостей про свою відповідність вимогам (крім технічних помилок), установленим частиною четвертою статті 38 Закону, складається акт за формою згідно з додатком 8.

9. Мінекономіки не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, та на підставі пропозиції відповідного державного органу (крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки) видає наказ про призначення органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації (додатки 9 і 10), яке надсилає призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

У разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подання органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, неповного пакета документів, необхідних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документів, Мінекономіки надсилає органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.

10. Відомості про призначення органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації вносяться до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій (далі - реєстр) та переліку призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій стосовно відповідного технічного регламенту (далі - перелік) не пізніше п'яти робочих днів з дня видання наказу про призначення органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації, а також до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний реєстр) в установленому законодавством порядку.

11. У разі усунення органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, причин, які стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення незалежної організації, видача зазначеного свідоцтва здійснюється в порядку та у строки, встановлені пунктами 5 - 10 цього Порядку.

Розширення сфери призначення

12. Розширення сфери призначення здійснюється в порядку та у строки, встановлені пунктами 5 - 11 цього Порядку, з урахуванням таких положень.

Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого його/її було призначено раніше, подає Мінекономіки заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 11.

До заяви про розширення сфери призначення призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого його/її було призначено раніше, додає документи, передбачені пунктами 3, 4 і 5 частини другої статті 35 Закону (крім документів, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 зазначеного Закону для визнаної незалежної організації), які стосуються лише розширення сфери призначення.

Мінекономіки видає наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації із внесеними змінами, пов'язаними із розширенням сфери призначення, яке надсилає призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, щодо якого його/її було призначено раніше, у паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

Відомості про розширення сфери призначення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації вносяться до реєстру та переліку не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня видання наказу про розширення сфери призначення, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.

Сфера призначення вважається розширеною з дня видання наказу про розширення сфери призначення.

Скорочення сфери призначення

13. Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація подає Мінекономіки заяву про скорочення сфери призначення за формою згідно з додатком 12.

Мінекономіки на підставі положень частини сьомої статті 37 Закону видає наказ про скорочення сфери призначення та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації із внесеними змінами, пов'язаними із скороченням сфери призначення, яке надсилає призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

Відомості про скорочення сфери призначення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації вносяться до реєстру та переліку не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня видання наказу про скорочення сфери призначення, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.

Сфера призначення вважається скороченою з дня, коли відомості про скорочення сфери призначення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації внесено до реєстру та переліку (крім випадку скорочення сфери призначення на підставі судового рішення).

Призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення

14. Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація подає Мінекономіки заяву про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації за формою згідно з додатком 13.

Мінекономіки на підставі положень частини сьомої статті 37 Закону видає наказ про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації чи наказ про поновлення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур з оцінки відповідності в межах сфери призначення, і надсилає його копію призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

Призначені органи з оцінки відповідності, що були призначені на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів до набрання чинності Законом, подають Мінекономіки заяву про призупинення дії наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів за формою згідно з додатком 14.

15. Відомості про призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації вносяться до реєстру та переліку не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня видання наказу про призупинення чи поновлення дії такого свідоцтва, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.

Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації вважається призупиненим з дня, коли відомості про призупинення дії такого свідоцтва внесено до реєстру та переліку (крім випадку призупинення сфери призначення на підставі судового рішення).

Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації вважається поновленим з дня видання наказу про поновлення дії такого свідоцтва в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур з оцінки відповідності в межах сфери призначення.

Анулювання свідоцтва про призначення

16. Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація подає Мінекономіки заяву про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації за формою згідно з додатком 15.

Мінекономіки на підставі положень частини сьомої статті 37 Закону не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня отримання інформації з ЄДРПОУ про припинення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації видає наказ про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації та надсилає його копію призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

Призначені органи з оцінки відповідності, що були призначені на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів до набрання чинності Законом, подають Мінекономіки заяву про визнання таким, що втратив чинність, наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів за формою згідно з додатком 16.

17. Відомості про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації вносяться до реєстру. Із переліку відомості про такий призначений орган з оцінки відповідності або визнану незалежну організацію виключаються не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня видання наказу про анулювання такого свідоцтва, а до Єдиного реєстру відомості про анулювання такого свідоцтва вносяться в установленому законодавством порядку.

Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації вважається анульованим з дня, коли відомості про анулювання такого свідоцтва внесено до реєстру, а з переліку відомості про такий призначений орган з оцінки відповідності або визнану незалежну організацію виключено (крім випадку анулювання сфери призначення на підставі судового рішення).

 

ЗАЯВА
про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення (далі - претендент на призначення)

____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ______________________________________________________________________________,
      (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові керівника претендента на призначення)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призначити його органом з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери призначення для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у ________________________________
                                                                                                                                                   (найменування технічного регламенту,

_____________________________________________________________________________________.
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою;

 в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для претендентів на призначення, що подали заяву про призначення в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.

 

2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.

 

3. Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років на ___ арк.

 

4. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.

 

5. Довідка про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належать претенденту на призначення, види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.

 

6. Копії угод, укладених претендентом на призначення із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників або дочірніх підприємств випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, що засвідчені претендентом на призначення, на ___ арк.

 

7. Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.

____________________
(підпис)

_________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника
претендента на призначення)

____ ____________ 20__ р.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення (далі - претендент на призначення)

____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ______________________________________________________________________________,
       (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові керівника претендента на призначення)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призначити його визнаною незалежною організацією відповідно до заявленої сфери призначення для затвердження (зазначається необхідне):

   технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань;

   персоналу, який виконує нерознімні з'єднання;

   персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з ______________________________________________________________________________________
                     (найменування технічного регламенту, номер та дата прийняття нормативно-правового акта,

_____________________________________________________________________________________.
яким затверджено технічний регламент)

Спосіб отримання свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначається необхідне):

   у паперовій формі поштою;

   в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для претендентів на призначення, що подали заяву про призначення в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.

 

2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.

 

3. Довідка про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років на ___ арк.

 

4. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.

 

5. Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності визнаної незалежної організації на ___ арк.

____________________
(підпис)

________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника
претендента на призначення)

____ ____________ 20__ р.

 

 

Додаток 3
до Порядку

ОПИС
сфери призначення

згідно з ______________________________________________________________________________
     (найменування технічного регламенту, номер та дата прийняття

_____________________________________________________________________________________,
нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

щодо якого ___________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________________________
що претендує на призначення (далі - претендент на призначення)

заявляє про свою компетентність

Вид продукції із зазначенням категорії та/або групи продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції

Процедура з оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначено таку процедуру

Додаткові відомості про сферу призначення, якщо це передбачено технічним регламентом

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                              (найменування претендента на призначення)

_______________________
(підпис)

_____________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

____________
Примітки:

 
1. У разі розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.

2. Підпис керівника претендента на призначення ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 4
до Порядку

ДОВІДКА
про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років

Загальна чисельність штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення становить осіб.

Таблиця 1

Прізвище, ім'я, по батькові штатного працівника, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності

Сукупний досвід виконання робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років (кількість років, місяців, днів)

1

2

Таблиця 2

Вид продукції із зазначенням категорії та/або групи продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції

Вид робіт з оцінки відповідності за останні три роки

Період проведення робіт

Прізвище, ім'я, по батькові штатного працівника, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, який брав участь у виконанні робіт з оцінки відповідності

вид робіт

номер та дата виданого документа про відповідність

1

2

3

4

5

Керівник ____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_______________
(підпис)

___________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. Загальною чисельністю штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, є кількість осіб, які безпосередньо виконуватимуть завдання з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення.

2. У графі 1 таблиці 1 зазначаються всі штатні працівники, які будуть залучені до виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення.

3. У графі 2 таблиці 1 зазначаються строк сукупного досвіду виконання кожним штатним працівником робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років. У разі коли штатний працівник набував досвід з оцінки відповідності в іншому органі з оцінки відповідності, додатково зазначається строк сукупного досвіду (кількість років, місяців, днів) виконання робіт з оцінки відповідності, набутого в іншому органі з оцінки відповідності, із зазначенням найменування такого органу з оцінки відповідності.

4. У графі 2 таблиці 1 наводяться відомості, що підтверджують наявність у штатних працівників, відповідальних за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, фактичного досвіду виконання робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років від дати подання заяви про призначення/розширення сфери призначення. Такі відомості можуть стосуватися не всього фактично наявного досвіду штатних працівників протягом останніх трьох років, а лише окремих видів робіт з оцінки відповідності, до виконання яких був залучений відповідний штатний працівник у будь-який період протягом трьох останніх років.

5. У графі 1 таблиці 2 наводяться відомості про види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції, в оцінці відповідності якої брав участь штатний працівник.

6. У графі 2 таблиці 2 наводяться відомості про конкретні види робіт, у виконанні яких брав участь штатний працівник (сертифікація, випробування, інспектування тощо).

7. У графі 3 таблиці 2 наводяться відомості щодо документів про відповідність, які були видані за результатами виконаних робіт з оцінки відповідності. Зазначається найменування виданого документа, його реєстраційний номер та дата видачі (число, місяць, рік). У разі коли штатний працівник набував досвід з оцінки відповідності в іншому органі з оцінки відповідності, відомості зазначаються в разі їх наявності або зазначається найменування органу з оцінки відповідності, яким було видано документ про відповідність.

8. У графі 4 таблиці 2 наводяться відомості про період, протягом якого виконано роботи з оцінки відповідності. Зазначається дата (число, місяць, рік) початку та завершення виконаних робіт з оцінки відповідності. У разі коли штатний працівник набував досвід з оцінки відповідності в іншому органі з оцінки відповідності, відомості зазначаються в разі їх наявності або зазначається період (місяць, рік) виконання ним робіт з оцінки відповідності в іншому органі з оцінки відповідності та найменування такого органу з оцінки відповідності.

9. У графі 5 таблиці 2 наводяться відомості про одного чи кількох штатних працівників, які брали участь у виконанні відповідних завдань з оцінки відповідності.

10. У разі розширення сфери призначення в довідці наводяться відомості, що стосуються розширення сфери призначення.

 

Додаток 5
до Порядку

ДОВІДКА
про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років

Загальна чисельність штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення становить осіб.

Вид продукції із зазначенням категорії та/або групи продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції

Вид робіт з оцінки відповідності у будь-який період протягом останніх трьох років

Період проведення робіт

Прізвище, ім'я, по батькові штатного працівника, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, який брав участь у виконанні робіт з оцінки відповідності

вид робіт

номер та дата виданого документа про відповідність

1

2

3

4

5

Керівник _____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. Загальною чисельністю штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, є кількість осіб, які безпосередньо виконуватимуть завдання з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення.

2. У таблиці наводяться відомості, що підтверджують наявність у штатних працівників, відповідальних за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, фактичного досвіду виконання завдань із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років від дати подання заяви про призначення/розширення сфери призначення. Такі відомості можуть стосуватися не всього фактично наявного досвіду штатних працівників протягом останніх трьох років, а лише окремих видів робіт з оцінки відповідності, до виконання яких був залучений відповідний штатний працівник у будь-який період протягом трьох останніх років.

3. У графі 1 наводяться відомості про види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції, щодо якої штатний працівник брав участь у затвердженні (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років.

4. У графі 2 наводяться відомості про конкретні види робіт, у виконанні яких брав участь штатний працівник (затвердження (атестація) технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль).

5. У графі 3 наводяться відомості щодо документів про відповідність, які були видані за результатами виконаних робіт з оцінки відповідності. Зазначається найменування виданого документа, його реєстраційний номер та дата видачі (число, місяць, рік). У разі коли штатний працівник набував досвід з оцінки відповідності в іншому органі з оцінки відповідності, відомості зазначаються в разі їх наявності або зазначається найменування органу з оцінки відповідності, яким було видано документ про відповідність.

6. У графі 4 наводяться відомості про період, протягом якого виконано роботи з оцінки відповідності. Цей період не повинен перевищувати трьох останніх років від дати подання заяви про призначення/розширення сфери призначення. Зазначається дата (число, місяць, рік) початку та завершення виконання робіт з оцінки відповідності. У разі коли штатний працівник набував досвід з оцінки відповідності в іншому органі з оцінки відповідності, відомості зазначаються в разі їх наявності або зазначається період (місяць, рік) виконання ним робіт з оцінки відповідності та найменування такого органу з оцінки відповідності.

7. У графі 5 наводяться відомості про одного чи кількох штатних працівників, які брали участь у виконанні відповідних завдань з оцінки відповідності.

8. У разі розширення сфери призначення в довідці наводяться відомості, що стосуються розширення сфери призначення.

 

Додаток 6
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування займаної посади

Освіта, найменування навчального закладу, фах, рік закінчення навчального закладу

Інформація про підвищення кваліфікації (напрям підвищення кваліфікації та документ, отриманий за результатами підвищення кваліфікації)

Керівник _____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

________________
(підпис)

____________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

 

Додаток 7
до Порядку

ДОВІДКА
про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належить органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, і види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення

Найменування випробувальної лабораторії

Місцезнаходження випробувальної лабораторії

Номер атестата про акредитацію випробувальної лабораторії та строк його дії

Види випробувань, які проводить випробувальна лабораторія

Статус випробувальної лабораторії

Керівник _____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_____________
(підпис)

________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У графі 2 зазначаються відомості про місцезнаходження акредитованої випробувальної лабораторії (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), телефону).

2. У графі 4 зазначаються лише ті види випробувань, які акредитована випробувальна лабораторія проводить у межах заявленої сфери призначення.

3. У графі 5 зазначаються відомості про статус акредитованої випробувальної лабораторії (є структурним підрозділом юридичної особи, що претендує на призначення, чи окремою юридичною особою, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу якої належить юридичній особі, що претендує на призначення).

 

Додаток 8
до Порядку

  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

АКТ
про встановлення факту надання посадовими особами відповідних державних органів і фахівцями (аудиторами, експертами), залученими до проведення оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, недостовірних відомостей про свою відповідність вимогам (крім технічних помилок), установленим частиною четвертою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

____ ____________ 20__ р.

Акт складено про те, що ________________________________________________________________
                          (ініціали та прізвище, найменування посади особи (для посадової
_____________________________________________________________________________________
особи відповідного державного органу, на який покладаються функції з технічного регулювання
_____________________________________________________________________________________
у визначеній сфері діяльності), яка брала участь у проведенні оцінювання органу
_____________________________________________________________________________________
з оцінки відповідності, що претендує на призначення (далі - претендент на призначення)

надано недостовірні відомості про свою відповідність вимогам, установленим частиною четвертою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", щодо (зазначається необхідне):

   наявності досвіду виконання робіт з оцінки відповідності у сфері призначення, що підлягала оцінюванню, не менше п'яти років - тільки для фахівців (аудиторів, експертів);

   перебування протягом останніх трьох років та під час проведення оцінювання претендента на призначення у службовій залежності від такого претендента на призначення;

   того, що він (вона) не є близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" для будь-якої особи, яка належить до персоналу претендента на призначення;

   участі у виконанні робіт з акредитації відповідного претендента на призначення.

Посадова особа, що встановила факт надання недостовірних відомостей

____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Додатки: 

 
 

____________
Примітка.

 
До акта додаються копії документів, що підтверджують факт надання особою, що брала участь у проведенні оцінювання претендента на призначення, недостовірних відомостей про свою відповідність вимогам, установленим частиною четвертою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (у разі наявності).

 

Додаток 9
до Порядку

  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

СВІДОЦТВО
про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті

Мінекономіки засвідчує, що _____________________________________________________________
                              (найменування призначеного органу

_____________________________________________________________________________________
з оцінки відповідності, його місцезнаходження)

наказом від ___ ____________ 20__ р. N призначено органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у _____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування технічного регламенту, номер

____________________________________________________________________________________,
 та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

і йому присвоєно ідентифікаційний номер ________________________________________________.

Сфера призначення на арк. зазначена в додатку до цього свідоцтва та є його невід'ємною частиною.

_______________________________
(найменування посади уповноваженої
особи Мінекономіки)

_____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.

 

 

 

Додаток
до свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

______________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності)

згідно з ______________________________________________________________________________
           (найменування технічного регламенту, номер та дата прийняття

_____________________________________________________________________________________
нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

Вид продукції із зазначенням категорії та/або групи продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті)
чи інших деталізованих
визначень продукції

Процедура з оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначено таку процедуру

Додаткові відомості про сферу призначення, якщо це передбачено технічним регламентом

_______________________________
(найменування посади керівника
структурного підрозділу Мінекономіки,
на який покладено функції з
технічного регулювання)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У разі розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.

2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономіки, на який покладено функції з технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 10
до Порядку

  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

СВІДОЦТВО
 про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

Мінекономіки засвідчує, що _____________________________________________________________
                                           (найменування призначеної визнаної незалежної

_____________________________________________________________________________________
організації, її місцезнаходження)

наказом від ___ ____________ 20__ р. N призначено визнаною незалежною організацію для затвердження (зазначається необхідне)

_____________________________________________________________________________________
(технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань,

_____________________________________________________________________________________
персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або

____________________________________________________________________________________,
персоналу, який проводить неруйнівний контроль

згідно з ______________________________________________________________________________
(найменування технічного регламенту, номер та дата прийняття

_____________________________________________________________________________________.
нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

Сфера призначення на арк. наведена в додатку до цього свідоцтва та є його невід'ємною частиною.

__________________________
(найменування посади уповноваженої особи Мінекономіки)

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.

 

 

 

Додаток
до свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

_____________________________________________________________________________________
(найменування призначеної визнаної незалежної організації)

згідно з ______________________________________________________________________________
(найменування технічного регламенту, номер та дата прийняття

____________________________________________________________________________________
нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

Вид продукції із зазначенням категорії та/або групи продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції

Процедура з оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначено таку процедуру

Додаткові відомості про сферу призначення, якщо це передбачено технічним регламентом

_________________________________
(найменування посади керівника
структурного підрозділу Мінекономіки,
на який покладено функції у сфері
технічного регулювання)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У разі розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.

2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономіки, на який покладено функції у сфері технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 11
до Порядку

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення

____________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності / визнаної незалежної організації)

____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ______________________________________________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника призначеного органу

_____________________________________________________________________________________,
з оцінки відповідності / визнаної незалежної організації)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить розширити його сферу призначення згідно з ___________________________________________________________________
                                                                                   (найменування технічного регламенту,

_____________________________________________________________________________________,
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

що є невід'ємним додатком до __________________________________________________________,
                                                                                               (найменування свідоцтва про призначення)

виданого згідно з наказом _______________________________________________________________
                                                                                 (найменування державного органу, що видав відповідний наказ)

від ____ ___________20__ р. N ______ ____________________________________________________.
                                                                                                                              (найменування наказу)

Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов'язаними з розширенням сфери призначення (зазначається необхідне):

   у паперовій формі поштою;

   в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для призначених органів з оцінки відповідності / визнаних незалежних організацій, що подали заяву про розширення сфери призначення в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Додаток:

1. Свідоцтво про призначення на ____ арк.

2. Опис заявленої сфери призначення на ____ арк.

3. Копія атестата про акредитацію на ____ арк.

4. Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, або довідка про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років (для визнаної незалежної організації) на ____ арк.

5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ____ арк.

6. Довідка про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належать органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, і види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення,
на ____ арк.

7. Копії угод, укладених призначеним органом з оцінки відповідності із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників або дочірніх підприємств випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, що засвідчені призначеним органом з оцінки відповідності, на ____ арк.

8. Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу з оцінки відповідності / визнаної незалежної організації, що засвідчена призначеним органом з оцінки відповідності / визнаною незалежною організацією, на ____ арк.


_____________
(підпис)

________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище
керівника призначеного органу з оцінки
відповідності / визнаної незалежної організації)

____ ____________ 20__ р.

 

____________
Примітка. Документи, зазначені в пунктах 4, 5, 6 і 7, стосуються лише розширення сфери призначення.

 

Додаток 12
до Порядку

ЗАЯВА
про скорочення сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності / визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ___________________________________________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника призначеного органу з оцінки

_____________________________________________________________________________________,
відповідності / визнаної незалежної організації)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить скоротити сферу його призначення згідно з __________________________________________________________________
                                                                                                (найменування технічного

_____________________________________________________________________________________,
регламенту, номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

що є невід'ємним додатком до ___________________________________________________________,
                                                                                                      (найменування свідоцтва про призначення)

виданого згідно з наказом _______________________________________________________________
                                                                                 (найменування державного органу, що видав відповідний наказ)

від ____ ____________20__ р. N _______ _________________________________________________,
                                                                                                                                (найменування наказу)

у частині _____________________________________________________________________________
(перелік видів продукції та/або процедур з оцінки відповідності,

_____________________________________________________________________________________.
щодо яких пропонується скоротити сферу призначення)

Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов'язаними із скороченням сфери призначення (зазначається необхідне):

   у паперовій формі поштою;

   в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для призначених органів з оцінки відповідності / визнаних незалежних організацій, що подали заяву про скорочення сфери призначення в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

______________
(підпис)

_______________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника
призначеного органу з оцінки відповідності /
визнаної незалежної організації)

____ ____________ 20__ р.

 

 

Додаток 13
до Порядку

ЗАЯВА
про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації

_____________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності / визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ____________________________________________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника призначеного органу з оцінки

_____________________________________________________________________________________,
відповідності / визнаної незалежної організації)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призупинити дію (зазначається необхідне):

   свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у _______________________________________
                                                                              (найменування технічного регламенту,

_______________________________________________________________________________;
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

   свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з ___________________________________
                                                                                                                                              (найменування технічного регламенту,

_____________________________________________________________________________________,
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

виданого згідно з наказом ______________________________________________________________
                                                                          (найменування державного органу, що видав відповідний наказ)

від ____ ____________20__ р. N ________ ________________________________________________,
                                                                                                                   (найменування наказу)

щодо всієї сфери призначення чи окремих видів продукції та/або процедур з оцінки відповідності _____________________________________________________________________________________
                                                   (перелік видів продукції та/або процедур з оцінки відповідності,

_____________________________________________________________________________________.
щодо яких пропонується призупинити дію відповідного свідоцтва про призначення)

Спосіб отримання копії наказу про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначається необхідне):

   у паперовій формі поштою;

   в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для призначених органів з оцінки відповідності / визнаних незалежних організацій, що подали заяву про призупинення дії такого свідоцтва в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

___________________
(підпис)

_______________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника призначеного органу з оцінки відповідності /
визнаної незалежної організації)

____ ____________ 20__ р.

 

 

Додаток 14
до Порядку

ЗАЯВА
про призупинення дії наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

___________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності)

___________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

___________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ______________________________________________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника призначеного органу

_____________________________________________________________________________________,
з оцінки відповідності)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призупинити дію наказу (прийнятого до набрання чинності Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"), виданого _______________________________ від ____ _________20__ р. N _______
                                                    (найменування державного органу, що видав наказ)

"____________________________________________________________________________________"
(найменування наказу)

(зазначається необхідне):

   повністю;

   в частині призначення органом з оцінки відповідності згідно з _____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування технічного регламенту,

________________________________________________________________________________.
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

Спосіб отримання копії наказу про призупинення дії наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів (зазначається необхідне):

   у паперовій формі поштою;

   в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для призначених органів з оцінки відповідності, що подали заяву про призупинення дії наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

__________________
(підпис)

___________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника
призначеного органу з оцінки відповідності)

____ ____________ 20__ р.

 

 

Додаток 15
до Порядку

ЗАЯВА
про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації

________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності / визнаної незалежної організації)

________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі _______________________________________________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника призначеного органу з оцінки

_____________________________________________________________________________________,
відповідності / визнаної незалежної організації)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить анулювати (зазначається необхідне):

   свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у _______________________________________
                                                                                                                               (найменування технічного регламенту,

____________________________________________________________________________________;
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

   свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з _______________________________
                                                                                                                                              (найменування технічного регламенту,

____________________________________________________________________________________,
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

видане згідно з наказом ________________________________________________________________
                                                                       (найменування державного органу, що видав відповідний наказ)

від ____ ____________ 20__ р. N ______ _________________________________________________.
                                                                                                                     (найменування наказу)

Спосіб отримання копії наказу про анулювання дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначається необхідне):

   у паперовій формі поштою;

   в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для призначених органів з оціни відповідності / визнаних незалежних організацій, що подали заяву про анулювання дії такого свідоцтва в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

______________
(підпис)

______________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище
керівника призначеного органу з оцінки
відповідності / визнаної незалежної організації)

____ ____________ 20__ р.

 

 

Додаток 16
до Порядку

ЗАЯВА
про визнання таким, що втратив чинність, наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

_____________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності)

_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі _______________________________________________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника

_____________________________________________________________________________________,
призначеного органу з оцінки відповідності)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить визнати таким, що втратив чинність, наказ (прийнятий до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"), виданий ________________________________________________________
                                                                                       (найменування державного органу, що видав наказ)

від ____ ____________ 20__ р. N _____ ___________________________________________________
                                                                                                                           (найменування наказу)

(зазначається необхідне):

   повністю;

   в частині призначення органом з оцінки відповідності згідно з ____ _____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування технічного регламенту,

_____________________________________________________________________________________.
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)

Спосіб отримання копії наказу про визнання таким, що втратив чинність, наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів (зазначається необхідне):

   у паперовій формі поштою;

   в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для призначених органів з оцінки відповідності, що подали заяву про визнання таким, що втратив чинність, наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

__________________
(підпис)

_________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище керівника
призначеного органу з оцінки відповідності)

____ ____________ 20__ р.

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності

1. Абзац шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання субпідрядниками чи дочірніми підприємствами, які ним залучаються до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, вимог щодо нерозголошення інформації, що становить предмет професійної таємниці, об'єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності такого органу.";

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Персонал органу з оцінки відповідності зобов'язаний не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів з оцінки відповідності, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності чи особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. N 1071

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. N 96 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 631).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. N 751 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 82, ст. 2514).

3. Пункт 159 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 90, ст. 3000).

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.