Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2021 р. N 461

Київ

Про затвердження Порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про оборонні закупівлі" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову а спеціальну техніку, що додається.

2. Державним замовникам у сфері оборони протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою розробити та затвердити порядки ведення реєстрів конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку за напрямами діяльності відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, організувати створення і ведення відповідних реєстрів.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2021 р. N 461

ПОРЯДОК
ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку

1. Цей Порядок визначає мету, призначення, структуру, форму та процедуру формування даних типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку.

2. У цьому Порядку терміни вжваються у такому значенні:

реєстр конструкторської документаці на озброєння, військову та спеціальну техніку (далі - реєстр) - сукупність упорядкованої інформації про наявність на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності робочої конструкторської та ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, призначеної для їх виробництва, модернізації та/або ремонту (далі - конструкторська документація);

користувачі реєстру - структурні підрозділи державного замовника у сфері оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу, на які покладаються завдання з організації розроблення, модернізації та/або ремонту озброєння, військової та спеціальної техніки.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про оборонні закупівлі".

3. Метою типового реєстру є встановлення типових вимог до структури, форми та процедури формування даних для створення державними замовниками у сфері оборони власних реєстрів за напрямами їх діяльності.

4. Реєстр призначений для:

забезпечення ведення обліку конструкторської документації, що розроблена за державні кошти та перебуває на підприємствах оборонно-промислового комплексу;

забезпечення уникнення повторного розроблення конструкторської документації за державні кошти;

контролю за місцезнаходженням конструкторської документації у разі реорганізації, зміни форми власності або ліквідації підприємств оборонно-промислового комплексу, де вони утримувалися;

отримання інформації для підготовки вихідних даних для кодифікації озброєння, військової та спеціальної техніки, що виготовляються для потреб сил оборони України та держав - учасниць системи кодифікації НАТО;

забезпечення користувачів реєстру інформацією щодо наявності та стану конструкторської документації.

5. Реєстр має таку структуру:

робоча конструкторська документація;

ремонтна (конструкторська) документація.

6. Реєстр формується і ведеться державними замовниками у сфері оборони в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку. Державні замовники у сфері оборони визначають порядок формування і ведення реєстру за напрямом діяльності з урахуванням положень цього Порядку.

7. До реєстру включається інформація про наявність та стан конструкторської документації на вироби озброєння, військової, спеціальної техніки та їх складові частини, яка розроблена за результатами дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися на замовлення державного замовника у сфері оборони, або розроблена в ініціативному порядку на вироби озброєння, військової, спеціальної техніки та їх складові частини, що постачаються державному замовнику у сфері оборони.

Відомості про проектну документацію на озброєння, військову та спеціальну техніку до реєстру не включаються.

8. Формування даних реєстру здійснюється шляхом подання підприємствами оборонно-промислового комплексу - виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель такої інформації:

назва та умовне позначення виробу озброєння, військової та спеціальної техніки або складової частини (назва основного зразка, до складу якого входить);

позначення основного конструкторського документа, технічних умов;

літера конструкторської документації;

вид і тип носія конструкторської документації;

підстава для розроблення конструкторської документації;

форма власності на конструкторську документацію;

наявність чинного патенту на винахід / корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права;

наявність копії у страховому фонді документації;

найменування розробника конструкторської документації;

найменування виробника виробу озброєння, військової та спеціальної техніки;

найменування виробника основного зразка (для складової частини);

код грифа обмеження доступу.

9. Інформація з реєстру надається користувачам реєстру державним замовником у сфері оборони за їх письмовим запитом.

10. Заходи, пов'язані з веденням, зберіганням, захистом та наданням інформації про конструкторську документацію, здійснюються з дотриманням вимог законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту службової інформації, а також захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

 

Додаток
до Порядку

ФОРМА ТИПОВОГО РЕЄСТРУ
робочої конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку

Реєстра-
ційний номер

Номер і дата листа

Код групи дослідно-
конструк-
торської роботи з розробки виробу

Назва виробу (складової частини) озброєння, військової та спеціальної техніки згідно з технічними умовами, умовне позначення, індекс. Назва, індекс основного зразка, до складу якого входить складова частина

Позначеня специфікації (креслення), технічних умов, дата їх затвердження та строк дії, умовна кількість аркушів формату А4 комплекту конструк-
торської документації, його інвентарний номер на підприємстві

Літера конструк-
торської доку-
ментації

Вид і тип носія конструк-
торської доку-
ментації

Номер і дата останнього акта перевірки конструк-
торської документації, номер і дата повідомлення про останню зміну

Підстава для розроблення та утримання конструк-
торської документації (номер і дата рішення), номер і дата наказу про прийняття (зняття) на/з озброєння (постачання) або допуск до експлуатації

Форма власності на конструк-
торську доку-
ментацію

Наявність чинного патенту на винахід /
 корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права

Наявність копії у страховому фонді доку-
ментації

Найме-
нування суб'єкта госпо-
дарювання, який є розробником конструк-
торської документації, місцезна-
ходження, код згідно з ЄДРПОУ, телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

Найме-
нування суб'єкта госпо-
дарювання, який є виробником виробу озброєння, військової та спеціальної техніки, місцезна-
ходження, код згідно з ЄДРПОУ, телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

Найме-
нування суб'єкта госпо-
дарювання, який є виробником основного зразка, системи (комплексу), місцезна-
ходження, код згідно з ЄДРПОУ, телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

Найме-
нування суб'єкта госпо-
дарювання, який є замовником виробу озброєння, військової та спеціальної техніки

Найме-
нування служби державного замовника у сфері оборони

Номен-
клатурний номер НАТО

Код грифа обмеження доступу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

____________
Примітки.

 
1. У графі 1 зазначається порядковий номер у реєстрі, за яким обліковано комплект робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку.

2. У графі 2 зазначаються реквізити листа, що є підставою для внесення інформації до реєстру.

3. У графі 3 зазначається код групи дослідно-конструкторської роботи із створення виробу: зразок (комплекс) озброєння, військової та спеціальної техніки - 1, складова частина зразка, системи (комплексу) озброєння, військової та спеціальної техніки - 2, комплектувальні вироби міжгалузевого використання - 3.

4. У графі 7 зазначається вид і тип носія конструкторської документації, на якому зберігається комплект конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку: О - оригінал, Д - дублікат, К - копія; паперовий або електронний носій (наприклад: О/папер., К/електрон.).

5. У графі 10 зазначається форма власності на конструкторську документацію: державна - "Держ.", приватна - "Приват." та скорочене найменування органу управління підприємства-утримувача комплекту робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку.

6. У графі 11 зазначається "так" - у разі наявності чинного патенту на винахід / корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права, назва документа, його номер і дата, "ні" - у разі відсутності таких документів.

7. У графі 12 зазначаються вихідний номер і дата супровідного листа до відправленого на мікрофільмування комплекту робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, а також найменування установи страхового фонду документації.

8. У графі 18 зазначається 13-розрядний цифровий код, що призначається центральним органом кодифікації в системі кодифікації НАТО. За відсутності номенклатурного номера НАТО зазначається чотиризначний цифровий код за національним класифікатором ДК 020:2016.

9. У графі 19 зазначається код грифа обмеження доступу до комплекту робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку: "Нетаємно" - 1, "Для службового користування" - 2, "Таємно" - 3, "Цілком таємно" - 4.

10. У графі 20 зазначається додаткова інформація, що встановлюється державним замовником у сфері оборони.

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.