Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 червня 2021 р. N 577

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. N 577

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1534; 2012 р., N 3, ст. 85):

1) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Центральний фонд будівельних норм (далі - центральний фонд) формується з метою зберігання контрольних примірників державних та галузевих будівельних норм у паперовій формі.";

у пункті 2:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"контрольний примірник будівельних норм - документ, що зареєстрований в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.";

пункт 4 виключити;

у пункті 6 слова "що має статус базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві, на яке" замінити словами "на яку";

у пункті 8:

абзац другий після слів "будівельних норм" доповнити словами "на паперових носіях";

в абзаці восьмому слова "з науково-технічної діяльності" виключити;

у пункті 9:

в абзаці четвертому слова "щодо державних будівельних норм" замінити словами "про державні будівельні норми";

абзаци шостий і сьомий виключити;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"забезпечення режиму секретності під час користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

абзаци десятий - шістнадцятий виключити;

пункт 10 виключити;

2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 виключити;

підпункт 3 пункту 4 виключити;

підпункт 4 пункту 5 виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Утримувач фонду відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

1) зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у фонді документів;

2) проведення аналізу та узагальнення інформації про галузеві будівельні норми;

3) надання інформації про наявні у фонді документи, зокрема стосовно чинності галузевих будівельних норм;

4) підготовку та передачу текстів галузевих будівельних норм до видання та публікації;

5) забезпечення режиму секретності під час користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. N 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 50, ст. 1656; 2012 р., N 3, ст. 85; 2017 р., N 22, ст. 618; 2018 р., N 40, ст. 1403; 2019 р., N 36, ст. 1272):

1) назву та пункт 1 постанови після слова "затвердження" доповнити словом ", реєстрації";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

назву та пункт 1 Порядку після слова "затвердження" доповнити словом ", реєстрації";

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Вимоги щодо побудови, викладення, оформлення та видання будівельних норм під час їх розроблення встановлюються Мінрегіоном.";

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Будівельні норми та зміни до них розробляються відповідно до технічного завдання базовою організацією у будівництві, що у визначеному напрямі науково-технічної діяльності у будівництві виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві (далі - виконавець робіт).

Виконавець робіт визначається суб'єктом нормування - Мінрегіоном або іншим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання з нормування у будівництві (далі - суб'єкт нормування).

У технічному завданні зазначаються вимоги до змісту, побудови, викладання, оформлення проекту будівельних норм та супроводжувальних документів до них, перелік підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у сфері будівництва, містобудування та архітектури, яким надається проект будівельних норм для вивчення і надання пропозицій, а також базова організація у будівництві, що проводитиме перевірку проекту будівельних норм.

Проект технічного завдання оприлюднюється на офіційних веб-сайтах суб'єкта нормування та виконавця робіт.

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту технічного завдання суб'єктом нормування приймаються пропозиції до проекту технічного завдання у письмовій формі.

4. Технічне завдання на розроблення проекту державних і галузевих будівельних норм погоджується Мінрегіоном та базовою організацією, що проводить перевірку проекту будівельних норм.

Технічне завдання на розроблення проекту галузевих будівельних норм також погоджується відповідним суб'єктом нормування.";

пункти 5 і 6 виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Проект будівельних норм та пояснювальна записка до нього оприлюднюються виконавцем робіт на власному офіційному веб-сайті та надсилаються до:

суб'єкта нормування - для розміщення на офіційному веб-сайті такого суб'єкта;

підприємства, установи та організації, що провадять діяльність у сфері будівництва, містобудування та архітектури відповідно до технічного завдання, - для вивчення і надання пропозицій.

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту будівельних норм суб'єктом нормування приймаються пропозиції до проекту будівельних норм у письмовій формі від фізичних і юридичних осіб.

Виконавець робіт аналізує подані пропозиції до проекту будівельних норм, складає протокол погодження позицій, в якому зазначаються обґрунтування прийняття чи відхилення поданих пропозицій, доопрацьовує проект з урахуванням зазначених пропозицій.

Проект будівельних норм, пояснювальна записка до нього та протокол погодження позицій надсилаються суб'єктові нормування.";

пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо в зазначений строк заінтересований орган не надіслав листа з викладенням своєї позиції щодо проекту будівельних норм, такі будівельні норми вважаються погодженими без зауважень.";

пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:

"13. Суб'єктом нормування забезпечується встановлення відповідності проекту будівельних норм вимогам законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами та актуалізації.

Проект будівельних норм також підлягає перевірці на відповідність вимогам законодавства та взаємоузгодженість з іншими будівельними нормами базовою організацією у будівництві, визначеною технічним завданням.

Оригінали проекту будівельних норм і пояснювальної записки разом з копіями технічного завдання, протоколом погодження позицій суб'єкт нормування надсилає базовій організації, що проводить перевірку проекту будівельних норм.

14. Протягом 15 робочих днів після надходження проекту будівельних норм базова організація, що проводить перевірку такого проекту, подає суб'єктові нормування висновок щодо відповідності проекту будівельних норм вимогам законодавства та його взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами.";

пункт 16 виключити;

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Після надходження позитивного висновку базової організації, що проводить перевірку проекту будівельних норм, суб'єкт нормування формує справу будівельних норм.";

пункт 21 доповнити абзацами такого змісту:

"Кодове позначення будівельних норм складається з:

елементів кодування відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном;

реєстраційного номера, наданого їм під час затвердження;

чотирьох цифр року затвердження.

Державним будівельним нормам присвоюється індекс "ДБН", галузевим будівельним нормам - "ГБН".";

пункти 23 - 25 викласти в такій редакції:

"23. Розроблення змін до будівельних норм, погодження, затвердження та реєстрація таких змін здійснюються згідно з цим Порядком.

24. Будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації.

Реєстрація будівельних норм, змін до них здійснюється Мінрегіоном шляхом внесення запису до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

25. Мінрегіон забезпечує розміщення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстів державних будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами).

Розміщення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстів галузевих будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами) забезпечують суб'єкти нормування, що їх затвердили.".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 589 "Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 53, ст. 1783; 2012 р., N 3, ст. 85; 2017 р., N 69, ст. 2084):

1) у назві постанови та постановляючій частині слова "з науково-технічної діяльності" виключити;

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Положення слова "з науково-технічної діяльності" виключити;

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення визначає основні завдання та функції базових організацій у будівництві (далі - базові організації).";

пункти 2 - 5 викласти в такій редакції:

"2. Базові організації у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Базові організації визначаються Мінрегіоном із числа підприємств, установ та організацій, що можуть здійснювати функції щодо виконання робіт із нормування у будівництві за визначеними напрямами.

4. Для включення до переліку базових організацій підприємство, установа та організація подає Мінрегіону заяву за встановленою Міністерством формою.

До заяви про включення до переліку базових організацій додаються документи, що підтверджують спроможність здійснення функцій щодо виконання робіт із нормування у будівництві за відповідним напрямом або напрямами і містять:

інформацію щодо забезпечення персоналом (кількісний склад, рівень кваліфікації), зокрема відомості про осіб, яких планується залучати до розроблення проектів будівельних норм (з наданням копій документів про їх призначення/залучення та професійний рівень);

відомості про власні або залучені акредитовані випробувальні лабораторії, що містять назву, місцезнаходження, номер атестата про акредитацію, строк дії атестата про акредитацію, сферу акредитації, види випробувань та статус випробувальної лабораторії (з наданням копій підтвердних документів), якщо виконання робіт із нормування у будівництві потребує здійснення лабораторних досліджень;

інформацію щодо показників діяльності (за останні три роки), в тому числі:

публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи (за наявності);

результатів створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності за роки діяльності за відповідним напрямом нормування (за наявності);

досвіду виконання заявником або його працівниками робіт із нормування у будівництві, а також робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури та містобудування.

5. Напрями науково-технічної діяльності у будівництві, за якими базова організація виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві (далі - напрями), визначаються за:

об'єктами нормування у будівництві відповідно до Закону України "Про будівельні норми";

групами будівель та споруд (код згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000);

основними вимогами до споруд відповідно до Закону України "Про будівельні норми";

умовами та технологіями будівництва;

групою споруд чи будівництва (код згідно з НК 004:2020 "Український класифікатор нормативних документів");

організацією та економікою будівництва.";

пункт 6 виключити;

пункти 7 - 12 викласти в такій редакції:

"7. Для розгляду питання спроможності здійснення робіт із нормування у будівництві за відповідним напрямом або напрямами підприємствами, установами та організаціями Мінрегіон утворює експертну комісію, до складу якої включаються відповідальні працівники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, вчені та фахівці будівельної галузі.

Положення про експертну комісію затверджується Мінрегіоном.

Заяви щодо включення до переліку базових організацій розглядаються протягом 80 днів.

Підставою для відмови у включенні до переліку базових організацій у будівництві є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником;

заява, подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи, подані заявником, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 4 цього Положення.

8. Базова організація починає виконувати свої основні завдання та функції з дня набрання чинності наказом Мінрегіону про включення її до переліку базових організацій.

9. Базова організація подає щороку Мінрегіону актуальну інформацію, зазначену в абзацах третьому - восьмому пункту 4 цього Положення.

У разі зміни відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань базова організація інформує про це Мінрегіон у триденний строк.

Перелік базових організацій разом з інформацією щодо юридичної особи розміщується на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та офіційному веб-сайті Мінрегіону.

10. Підприємство, установа та організація виключається з переліку базових організацій за власним бажанням або на підставі висновку експертної комісії у разі невиконання функцій, визначених підпунктами 5 і 9 пункту 12 цього Положення.

11. Основним завданням базової організації є дослідне, нормативно-методичне та інформаційне забезпечення визначеного напряму діяльності.

12. Базова організація відповідно до основного завдання виконує такі функції:

1) збирає та узагальнює відомості про стан науково-технічного розвитку будівельної галузі на світовому і національному рівні;

2) розробляє проекти будівельних норм;

3) розглядає проекти будівельних норм, розроблені іншими базовими організаціями;

4) перевіряє проекти будівельних норм щодо відповідності вимогам законодавства, забезпечує їх взаємоузгодженість та актуалізацію;

5) проводить на безоплатній основі моніторинг будівельних норм, надає роз'яснення, консультації, інформаційну підтримку;

6) висвітлює результати своєї діяльності у фахових виданнях, на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо;

7) вносить пропозиції щодо пріоритетів наукових досліджень з питань нормування, що проводяться за рахунок бюджетних коштів;

8) досліджує питання провадження науково-технічної діяльності, готує пропозиції щодо доцільності, умов та порядку впровадження новітніх технологій;

9) готує за визначеним напрямом діяльності та подає щороку до Мінрегіону науково-аналітичний звіт за результатами аналізу питань, що потребують унормування, та аналізу пропозицій інших базових організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.".

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.