Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2021 р. N 80

Київ

Про затвердження плану дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити план дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності через один місяць з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. N 80

ПЛАН
дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами

Загальні положення

1. Цей план дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами, визначає заходи, що підлягають невідкладному здійсненню у разі, коли такі корми та харчові продукти безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для здоров'я людини та/або тварини і такій загрозі неможливо запобігти або яку не можна усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення звичайних заходів.

2. Терміни, що вживаються у цьому плані дій, мають таке значення:

1) звичайні заходи - заходи, що можуть застосовуватися державними інспекторами та державними ветеринарними інспекторами в рамках заходів державного контролю, зокрема припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів;

2) шкідливий вплив небезпечного фактору - результат тривалого або короткочасного впливу на здоров'я людини та/або тварини будь-яких хімічних, фізичних, біологічних чинників у харчових продуктах та/або кормах або стан харчових продуктів та/або кормів, що може спричинити негативний вплив на здоров'я людини та/або тварини.

Терміни "вилучення харчових продуктів та/або кормів", "відкликання харчових продуктів та/або кормів" та інші вживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про безпечність та гігієну кормів".

3. Надзвичайні обставини, пов'язані із харчовими продуктами та кормами (далі - надзвичайні обставини), - обставини, що одночасно відповідають таким ознакам:

1) виникають випадково або створені навмисно;

2) становлять ризик для здоров'я людини та/або тварини;

3) потребують прийняття термінових заходів з метою зниження або усунення ризику для здоров'я людини та/або тварини.

4. Цей план дій застосовують у разі, коли:

1) Держпродспоживслужба внаслідок здійснення заходів державного контролю або внаслідок повідомлень відповідно до пункту 12 цього плану дій отримує інформацію про те, що харчові продукти та/або корми безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для здоров'я людини та/або тварини і такій загрозі неможливо запобігти або її не можна усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення звичайних заходів;

2) небезпечний фактор у харчовому продукті та/або кормі (далі - небезпечний фактор) встановлений;

3) небезпечний фактор не встановлений, однак наукові дані свідчать про зв'язок між споживанням харчових продуктів та/або кормів і виникненням негативних наслідків для здоров'я людини та/або тварини.

5. Цей план дій включає такі заходи:

1) повідомлення про виникнення надзвичайних обставин;

2) здійснення заходів державного контролю;

3) аналіз ризику, пов'язаного з небезпечними харчовими продуктами та/або кормами (далі - аналіз ризику);

4) вилучення та/або відкликання оператором ринку харчових продуктів та/або кормів (у разі прийняття відповідного рішення);

5) комунікація з громадськістю та споживачами.

6. Цей план дій не застосовують у разі вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів, які не мають невідповідностей законодавству про безпечність харчових продуктів та/або кормів за ініціативою оператора ринку.

Координація заходів, що здійснюються за надзвичайних обставин

7. Для координації заходів, що здійснюються в межах застосування цього плану дій, функціонують такі контактні пункти Держпродспоживслужби:

1) Національний контактний пункт;

2) територіальні контактні пункти.

8. У разі виникнення надзвичайних обставин, що потребують здійснення заходів, які виходять за межі повноважень Держпродспоживслужби, до реалізації таких заходів залучаються державні органи та органи місцевого самоврядування.

9. До проведення аналізу ризику залучаються наукові установи.

10. У Національному контактному пункті та територіальному контактному пункті визначаються посадові особи, відповідальні за роботу зазначеного контактного пункту.

11. Обмін інформацією між Національним контактним пунктом та територіальними контактними пунктами, державними органами та органами місцевого самоврядування здійснюється із застосуванням системи електронного документообігу або з використанням електронної пошти.

Повідомлення про виникнення надзвичайних обставин

12. Джерелами повідомлень, які можуть свідчити про настання надзвичайних ситуацій, є:

1) повідомлення від операторів ринку;

2) повідомлення від закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, органів виконавчої влади;

3) повідомлення про результати лабораторних досліджень (випробувань) від уповноважених лабораторій;

4) повідомлення від країн, об'єднань країн або міжнародних організацій, зокрема повідомлення, що надійшли через систему швидкого оповіщення (The Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

13. Повідомлення про виникнення надзвичайних обставин, що надходить від оператора ринку, подається у випадку, якщо оператор ринку має підстави вважати, що харчові продукти та/або корми, які він ввів в обіг, можуть бути шкідливими для здоров'я людей та/або тварин. Такі повідомлення подаються до територіального органу Держпродспоживслужби відповідної адміністративної території протягом 24 годин з моменту виникнення відповідних підстав у будь-якій формі, зокрема з використанням електронної пошти.

14. Повідомлення про виникнення надзвичайних обставин, що надходить від закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, органів виконавчої влади, подається відповідно до Порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров'ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 818 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 70, ст. 2464).

15. Повідомлення про виникнення надзвичайних обставин, що надходить від уповноважених лабораторій, подається у випадку, якщо результати лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю свідчать про невідповідність харчових продуктів та/або кормів встановленим вимогам, а також у випадках зміни та доповнення до результатів лабораторних досліджень (випробувань), про які Держпродспоживслужбу було поінформовано раніше. Таке повідомлення подається до територіального органу Держпродспоживслужби протягом 24 годин з моменту отримання результатів досліджень (випробувань) у паперовій формі або через систему електронного документообігу.

16. Повідомлення про виникнення надзвичайних обставин, зазначені у підпунктах 1 - 3 пункту 12 цього плану дій, надходять до територіальних органів Держпродспоживслужби та опрацьовуються територіальними контактними пунктами. Повідомлення про виникнення надзвичайних обставин, зазначені у підпункті 4 пункту 12 цього плану дій, надходять до апарату Держпродспоживслужби та опрацьовуються Національним контактним пунктом.

17. Повідомлення про виникнення надзвичайних обставин, зазначені у пункті 12 цього плану дій, вважаються обґрунтованою підозрою щодо невідповідності, що є підставою для позапланових заходів державного контролю.

18. Після надходження повідомлень, що передбачені підпунктами 1 - 3 пункту 12 цього плану дій, до територіального органу Держпродспоживслужби територіальні контактні пункти невідкладно, але не пізніше ніж протягом години після отримання повідомлення інформують Національний контактний пункт про виникнення надзвичайних обставин за допомогою системи електронного документообігу.

19. Інформація про виникнення надзвичайних обставин, що подається територіальним контактним пунктом до Національного контактного пункту, повинна містити такі дані:

1) опис та місце виявлення надзвичайних обставин;

2) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичної особи - підприємця, стосовно якого мають місце надзвичайні обставини;

3) місцезнаходження юридичної особи, адреси зареєстрованого місця проживання фізичної особи - підприємця, стосовно якої мають місце надзвичайні обставини, згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також місцезнаходження потужності (потужностей);

4) джерело небезпечних факторів харчових продуктів та/або кормів;

5) опис і характеристики небезпечних харчових продуктів та/або кормів;

6) підстави та дати ініціювання вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів (у разі ініціювання вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів з боку оператора ринку);

7) позначення, що ідентифікує партію, до якої належить небезпечний харчовий продукт та/або корм (у разі наявності).

20. Після надходження одного з повідомлень, що передбачені підпунктом 4 пункту 12 цього плану дій, до апарату Держпродспоживслужби Національний контактний пункт невідкладно, але не пізніше ніж протягом двох годин після отримання повідомлення інформує територіальні контактні пункти про виникнення надзвичайних обставин.

Здійснення заходів державного контролю

21. Національний контактний пункт після отримання повідомлення про виникнення надзвичайних обставин від територіальних контактних пунктів або повідомлення про виникнення надзвичайних обставин, що передбачені підпунктом 4 пункту 12 цього плану дій, ініціює здійснення заходів державного контролю територіальним органом Держпродспоживслужби.

22. Заходи державного контролю здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

23. За результатами здійснення заходів державного контролю Держпродспоживслужбою або її територіальними органами враховується така інформація:

1) характеристика надзвичайних обставин, а саме інформація стосовно:

причини і часу виникнення та/або виявлення надзвичайних обставин;

маркування небезпечних харчових продуктів та/або кормів (включаючи копію упаковки);

розповсюдження небезпечних харчових продуктів та/або кормів (зокрема позначення, що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт та/або корм; мінімальний строк придатності або дата "вжити до"; кількість одиниць товару в партії; повне найменування і контактна інформація та адреси всіх вітчизняних або іноземних операторів ринку, стосовно яких мають місце надзвичайні обставини);

наявної супровідної документації, що може допомогти виявити і оцінити наслідки надзвичайних обставин (зокрема опис, специфікація, форма випуску небезпечних харчових продуктів та/або кормів, результати лабораторних досліджень (випробувань) небезпечних харчових продуктів та/або кормів);

вжитих заходів для зменшення або усунення наслідків надзвичайних обставин;

2) визначення готовності оператора ринку, стосовно якого мають місце надзвичайні обставини, до самостійного вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів;

3) опис виявлених порушень вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та/або кормів.

24. За результатами здійснення заходів державного контролю територіальні контактні пункти подають інформацію, передбачену пунктом 23 цього плану дій, до Національного контактного пункту.

Аналіз ризику

25. Національний контактний пункт після отримання від територіальних контактних пунктів інформації, за результатами здійснення заходів державного контролю ініціює проведення аналізу ризику.

26. Під час проведення аналізу ризику враховуються:

1) характер впливу небезпечного фактору на життя та/або здоров'я людини та/або тварини;

2) результати аналізу небезпечних факторів у харчових продуктах та/або кормах;

3) інформація, що отримана за результатами здійснення заходів державного контролю.

27. Наукові установи, залучені до проведення аналізу ризику, подають Національному контактному пункту:

1) висновки стосовно шкідливого впливу небезпечного фактору;

2) рекомендації стосовно усунення або зниження до прийнятного рівня ризику, пов'язаного з небезпечними харчовими продуктами та/або кормами.

Вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів

28. Оператор ринку зобов'язаний негайно розпочати процедуру вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів у таких випадках:

1) оператор ринку вважає або має підстави вважати, що харчові продукти та/або корми, які він ввіз (переслав) на митну територію України, виробив, переробив або обіг яких здійснює, не відповідають вимогам безпечності;

2) Держпродспоживслужбою прийнято рішення про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів.

29. Національний контактний пункт або територіальні контактні пункти подають пропозиції щодо прийняття рішення головними державними інспекторами та головними державними ветеринарними інспекторами (зокрема Головним державним інспектором України та Головним державним ветеринарним інспектором України) про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів та звертаються у разі необхідності до державних органів та органів місцевого самоврядування стосовно здійснення відповідних заходів.

30. Під час підготовки пропозицій та прийняття рішення про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів враховуються:

1) інформація, отримана за результатами здійснення заходів державного контролю;

2) висновки стосовно шкідливого впливу небезпечного фактору;

3) рекомендації наукових установ, залучених до проведення аналізу ризику, стосовно усунення або зниження до прийнятного рівня ризику, пов'язаного з небезпечними харчовими продуктами та/або кормами;

4) загальна кількість небезпечних харчових продуктів та/або кормів і обсяг небезпечних харчових продуктів та/або кормів, який був введений в обіг та реалізований споживачеві;

5) локалізація небезпечних харчових продуктів та/або кормів.

31. За результатами розгляду інформації (висновків, рекомендацій), зазначеної у пункті 30 цього плану дій, головні державні інспектори або головні державні ветеринарні інспектори (зокрема Головний державний інспектор України або Головний державний ветеринарний інспектор України) можуть прийняти рішення про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів.

32. Рішення, що прийнято відповідно до пункту 31 цього плану дій, протягом 24 годин з моменту його прийняття надсилається до:

1) Національного контактного пункту або територіального контактного пункту;

2) оператора ринку, стосовно якого мають місце надзвичайні обставини (в разі необхідності запровадження ним відкликання та/або вилучення харчових продуктів та/або кормів).

33. Рішення, що прийнято відповідно до пункту 31 цього плану дій, оприлюднюється Держпродспоживслужбою на офіційному веб-сайті не пізніше 24 годин з моменту його прийняття.

34. Оператор ринку, стосовно якого прийнято рішення про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів, вживає таких заходів:

1) подає територіальному органу Держпродспоживслужби інформацію про ініціювання вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів за формою згідно з додатком;

2) повідомляє громадськості та споживачам про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів (у разі потрапляння відповідних харчових продуктів та/або кормів до споживачів);

3) здійснює переробку, утилізацію, знищення або подальше використання харчових продуктів та/або кормів відповідно до вимог законодавства;

4) повідомляє територіальному органові Держпродспоживслужби про завершення вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів.

35. Оператор ринку, що здійснює вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів з власної ініціативи:

1) подає територіальному органу Держпродспоживслужби інформацію про ініціювання вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів за формою згідно з додатком;

2) може звернутися до Держпродспоживслужби із запитом стосовно інформування громадськості та споживачів та сприяння вилученню з обігу харчових продуктів та/або кормів.

36. Державні інспектори та/або державні ветеринарні інспектори Держпродспоживслужби вживають таких заходів:

1) здійснюють контроль за вилученням та/або відкликанням харчових продуктів та/або кормів;

2) інформують Національний контактний пункт або територіальний контактний пункт про перебіг здійснення заходів з вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів;

3) надають оператору ринку, стосовно якого мають місце надзвичайні заходи, рекомендації щодо кращих практик з вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів;

4) подають письмове повідомлення про завершення вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів до Національного контактного пункту.

37. Оператори ринку повинні подавати Держпродспоживслужбі інформацію та інші документи, які свідчать про те, що харчові продукти та/або корми вилучені та/або відкликані.

Після завершення вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів територіальні контактні пункти невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох годин після завершення відповідних заходів інформують Національний контактний пункт про результати вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів шляхом подання даних та інших документів, які свідчать про те, що вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів здійснено.

Після отримання інформації та інших документів Національний контактний пункт повідомляє територіальним контактним пунктам, громадськості та споживачам протягом 24 годин з моменту отримання інформації про завершення вилучення та/або відкликання харчових продуктів.

Комунікація з громадськістю та споживачами

38. Національний контактний пункт та територіальні контактні пункти на всіх етапах застосування цього плану дій здійснюють комунікацію з громадськістю та споживачами стосовно:

1) ризику, пов'язаного із споживанням небезпечних харчових продуктів та/або кормів;

2) заходів, що здійснюються Держпродспоживслужбою в межах виконання цього плану дій.

39. Заходи з комунікації включають:

1) відповіді на запити, подані відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", та відповіді на звернення, подані відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

2) інші заходи, передбачені Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

40. Оператор ринку, стосовно якого мають місце надзвичайні обставини, інформує громадськість та споживачів про причини відкликання харчових продуктів та/або кормів.

 

Додаток
до плану дій

ІНФОРМАЦІЯ
про ініціювання вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів

Загальна інформація

1. Ця інформація стосується:

 Д харчових продуктів

  кормів

2. Інформація подається до:
_____________________________________________________________________________________
                                                             (назва територіального органу Держпродспоживслужби)
_____________________________________________________________________________________

Адреса електронної пошти ___________________________________________________________

Дата подання інформації ___ ____________ 20__ р.

Інформація про оператора ринку, який відкликає та/або вилучає харчові продукти та/або корми

3. Оператор ринку:
_____________________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичної особи -
                                                               підприємця, місцезнаходження потужності (потужностей)
_____________________________________________________________________________________

контактний номер засобів зв'язку ________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи, адреса зареєстрованого місця проживання фізичної особи - підприємця згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________________________

4. Особа оператора ринку, відповідальна за вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів:
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), посада)
_____________________________________________________________________________________

контактний номер засобів зв'язку ________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________________________

Інформація про харчові продукти та/або корми, які підлягають вилученню та/або відкликанню

5. Назва харчового продукту та/або корму (офіційна назва, у разі відсутності звична назва та/або описова назва):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Торговельна марка харчового продукту та/або корму:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Позначення, що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт та/або корм:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Мінімальний строк придатності, дата, до якої продукт та/або корм можливо вживати:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Інформація про упаковку або тару, в якій перебуває харчовий продукт та/або корм:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Фото харчового продукту та/або корму, його маркування*

Інформація про підстави для вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів

11. Підстави для прийняття рішення про вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів

1) порушення вимог законодавства виявлено внаслідок:

  здійснення заходів державного контролю Держпродспоживслужбою

  отримання повідомлення від інших країн або їх об'єднань (зокрема, повідомлення RASFF)

  отримання інформації про харчове отруєння

  здійснення внутрішнього контролю оператором ринку

  отримання інформації від іншого оператора ринку

  отримання звернень споживачів

  інше (стислий опис):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) інформація про звернення споживачів (у разі наявності) щодо виявлення порушень вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та законодавства про корми були отримані:

  до виявлення порушень вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та/або законодавства про корми

  після виявлення порушень вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та/або законодавства про корми

3) інформація про проведення лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів та/або кормів:

  інформація про осіб, які здійснювали відбір зразків і місце відбору зразків харчових продуктів та/або кормів, показники, на які вони перевірялися (додається)

  результати лабораторних досліджень (випробувань) (додаються)

Інформація про обіг харчових продуктів та/або кормів, які підлягають вилученню та/або відкликанню

12. Характеристика обігу харчових продуктів та/або кормів, які підлягають вилученню та/або відкликанню:

строк перебування в обігу харчових продуктів та/або кормів
_____________________________________________________________________________________

обсяг харчових продуктів та/або кормів, які було вироблено/ввезено на територію України
_____________________________________________________________________________________

обсяг харчових продуктів та/або кормів, які залишаються в обігу
_____________________________________________________________________________________

місце реалізації харчових продуктів або кормів
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перебування партії харчових продуктів та/або кормів на ринку інших держав:

  так, зазначити державу(и) перебування _________________________________________________

  ні

  невідомо

Перебування партії харчових продуктів та/або кормів на ринку держав - членів ЄС:

  якщо так, зазначити державу(и) перебування ____________________________________________

  ні

  невідомо

Заходи з вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів та комунікація з громадськістю та споживачами

13. Заходи з вилучення та/або відкликання:

  запроваджено ___ ____________ 20__ р.

  заплановано ___ ____________ 20__ р.

14. Заходи з вилучення та/або відкликання здійснювалися:

  за ініціативою оператора ринку

  за рішенням Держпродспоживслужби (зазначити реквізити такого рішення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15. Інформування громадськості та споживачів:

  заплановано ___ ____________ 20__ р.

  здійснено ___ ____________ 20__ р.

Зазначення засобів масової інформації та/або інших шляхів інформування громадськості та споживачів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Стислий опис інформації для споживачів щодо поводження з харчовими продуктами та/або кормами, які будуть вилучені та/або відкликані:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

17. Вилучені та/або відкликані харчові продукти та/або корми:

  будуть повернені продавцю/виробнику

  будуть знищені (зазначити спосіб знищення):
_____________________________________________________________________________________

  буде вжито інших заходів (зазначити яких):
_____________________________________________________________________________________

____________
* Додається у паперовій або електронній формі або зазначається веб-посилання.

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.