Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.06.2021 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 44,40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2021 р. N 884

Київ

Деякі питання реалізації Закону України "Про безпечність та гігієну кормів"

Відповідно до статей 14, 15, 25 і 28 Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність і видачі його дубліката;

Порядок здійснення державної реєстрації потужностей;

Порядок формування та ведення Державного каталогу кормових матеріалів;

Порядок формування та ведення Державного реєстру тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2021 р. N 884

ПОРЯДОК
видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність і видачі його дубліката

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність, видачі його дубліката, тимчасового експлуатаційного дозволу на потужність для операторів ринку кормів (далі - оператори ринку) територіальними органами Держпродспоживслужби.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про безпечність та гігієну кормів" (далі - Закон).

3. Види потужностей, на які видається експлуатаційний дозвіл, визначені частиною першою статті 14 Закону.

4. Оператор ринку зобов'язаний отримати експлуатаційний дозвіл на потужність за формою згідно з додатком 1 на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

5. Окремою потужністю вважається потужність, розташована за однією адресою.

Подання заяви про видачу експлуатаційного дозволу на потужність

6. Для отримання експлуатаційного дозволу на потужність оператор ринку або уповноважена ним особа подає територіальному органу Держпродспоживслужби за місцезнаходженням (адресою) такої потужності заяву про видачу експлуатаційного дозволу на потужність за формою згідно з додатком 2.

7. Заява про видачу експлуатаційного дозволу на потужність реєструється територіальним органом Держпродспоживслужби в день її надходження.

8. Заява про видачу експлуатаційного дозволу на потужність може бути подана в паперовій або електронній формі. Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Держпродспоживслужби.

9. Заява про видачу експлуатаційного дозволу на потужність повинна містити:

1) найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформацію про її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті) та інформацію про її місце проживання;

2) назву (опис) потужності;

3) адресу потужності;

4) інформацію про види діяльності, які планується провадити з використанням потужності;

5) перелік кормових добавок, преміксів та кормових сумішей, які планується виробляти та/або обіг яких планується здійснювати на потужності;

6) інформацію про вид оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва).

10. Оператори ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів без зберігання кормів на потужностях, які їм належать, подають територіальному органу Держпродспоживслужби заяву про видачу експлуатаційного дозволу на потужність разом із декларацією про відповідність кормів, які вони планують реалізувати, вимогам законодавства про корми. Форма відповідної декларації встановлюється Мінекономіки.

Інспектування потужності для видачі експлуатаційного дозволу

11. Державний ветеринарний інспектор проводить інспектування потужності, зазначеної в заяві про видачу експлуатаційного дозволу на потужність, не пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня надходження до територіального органу Держпродспоживслужби такої заяви.

12. Державний ветеринарний інспектор складає за результатами інспектування акт, в якому зазначається про відповідність потужності вимогам законодавства про корми.

Акт про результати інспектування потужності складається у двох примірниках, один з яких надається оператору ринку.

13. Для отримання експлуатаційного дозволу на потужність потужності операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів без зберігання кормів на потужностях, які їм належать, не підлягають інспектуванню.

14. Оператор ринку, який здійснив реконструкцію споруд та/або встановив нові виробничі лінії на потужності, на яку вже видано експлуатаційний дозвіл, та/або має намір провадити на такій потужності види діяльності, не передбачені експлуатаційним дозволом (якщо такі види діяльності потребують експлуатаційного дозволу), повинен не пізніше ніж за 15 календарних днів до відновлення експлуатації потужності звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про проведення позапланового інспектування потужності.

Протягом 15 календарних днів після надходження до територіального органу Держпродспоживслужби заяви оператора ринку про проведення позапланового інспектування потужності державний ветеринарний інспектор проводить інспектування зазначеної у такій заяві потужності.

Оформлення результатів позапланового інспектування здійснюється відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Оператор ринку має право використовувати потужності та/або провадити нові види діяльності на таких потужностях після отримання акта про результати інспектування, що підтверджує відповідність таких потужностей та/або видів діяльності вимогам законодавства про корми.

Видача тимчасового експлуатаційного дозволу на потужність

15. У разі коли за результатами інспектування встановлено, що потужність відповідає вимогам законодавства про корми лише щодо інфраструктури та обладнання, на таку потужність територіальний орган Держпродспоживслужби видає тимчасовий експлуатаційний дозвіл на потужність строком на три місяці.

16. У разі коли було видано тимчасовий експлуатаційний дозвіл на потужність, повторне інспектування такої потужності проводиться державним ветеринарним інспектором за заявою оператора ринку протягом трьох місяців з дня видачі такого дозволу.

Заява про проведення повторного інспектування потужності подається оператором ринку до територіального органу Держпродспоживслужби не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення строку дії тимчасового експлуатаційного дозволу на потужність. Заява про проведення повторного інспектування потужності може бути подана в паперовій або електронній формі. Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Держпродспоживслужби.

Рішення про видачу експлуатаційного дозволу на потужність або про відмову в його видачі

17. Видача експлуатаційного дозволу або прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу на потужність здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби протягом 30 календарних днів з дня надходження до нього заяви про видачу експлуатаційного дозволу на потужність.

18. Рішення про видачу експлуатаційного дозволу на потужність приймається територіальним органом Держпродспоживслужби за результатами інспектування потужності оператора ринку. Одночасно з видачею експлуатаційного дозволу на потужність компетентний орган вносить відомості про таку потужність та відповідного оператора ринку до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

19. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про видачу експлуатаційного дозволу на необмежений строк, якщо за результатами інспектування встановлено, що потужність відповідає вимогам законодавства про корми.

20. Рішення про видачу експлуатаційного дозволу на потужність має містити такі відомості:

1) номер експлуатаційного дозволу на потужність та дату його видачі;

2) найменування або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) оператора ринку;

3) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті);

4) місцезнаходження або місце проживання оператора ринку;

5) назву (опис) потужності;

6) адресу потужності;

7) вид діяльності, що планується провадити з використанням потужності;

8) перелік кормових добавок, преміксів та кормових сумішей, які планується виробляти та/або обіг яких планується здійснювати на потужності;

9) вид оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва);

10) реєстраційний номер потужності.

У рішенні про видачу експлуатаційного дозволу на потужність також зазначається, що строк його дії необмежений, а у разі видачі тимчасового експлуатаційного дозволу на потужність зазначається строк дії тривалістю три місяці, який може бути продовжений Держпродспоживслужбою до шести місяців з дня його видачі.

Максимальний строк дії тимчасового експлуатаційного дозволу на потужність становить шість місяців.

21. Під час прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу на потужність територіальний орган Держпродспоживслужби присвоює потужності реєстраційний номер, який зазначається як номер експлуатаційного дозволу, виданого на таку потужність.

22. Реєстраційний номер потужності складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

літери "d" - для експлуатаційного дозволу, виданого на необмежений строк, або літер "td" - для тимчасового експлуатаційного дозволу;

двозначного літерного коду України (UA);

коду області/міста, де розташована потужність, відповідно до Кодифікації адміністративно-територіальних одиниць України (областей, міст) згідно з додатком 3;

порядкового номера потужності, що присвоюється в арифметичній послідовності, яка починається з 1.

Порядковий номер потужності, який є частиною її реєстраційного номера, є унікальним та не може бути присвоєний іншій потужності, що розташована на території відповідної області/міста.

У разі коли до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів внесено запис про припинення використання потужності, порядковий номер такої потужності не виключається із зазначеного Реєстру.

23. У разі прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу на потужність на необмежений строк замість тимчасового експлуатаційного дозволу реєстраційний номер потужності не змінюється, крім літер "td", які підлягають заміні на літеру "d".

24. За видачу експлуатаційного дозволу на потужність справляється адміністративний збір у розмірі 0,17 мінімальної заробітної плати за місяць, встановленої на 1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу експлуатаційного дозволу на потужність.

Видача експлуатаційного дозволу на потужність здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби після пред'явлення оператором ринку документа, що підтверджує сплату адміністративного збору за видачу такого дозволу.

25. Експлуатаційний дозвіл видається особисто оператору ринку або надсилається йому поштовим відправленням у строк, встановлений для видачі експлуатаційного дозволу, але не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу.

26. Одночасно з видачею експлуатаційного дозволу на потужність (після прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу, але не пізніше дня його видачі (надсилання) оператору ринку) територіальний орган Держпродспоживслужби вносить відомості про таку потужність та відповідного оператора ринку до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

27. Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу на потужність приймається територіальним органом Держпродспоживслужби за наявності хоча б однієї з підстав, визначених частиною дванадцятою статті 14 Закону. Копія рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу на потужність надається оператору ринку відповідно до частини чотирнадцятої статті 14 Закону.

28. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу на потужність, оператор ринку має право повторно звернутися із заявою про видачу такого дозволу.

Переоформлення експлуатаційного дозволу на потужність

29. У разі виникнення підстав для переоформлення експлуатаційного дозволу на потужність, визначених частиною сімнадцятою статті 14 Закону, оператор ринку або уповноважена ним особа зобов'язані звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою за формою згідно з додатком 4 протягом п'яти робочих днів після виникнення таких підстав.

30. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про переоформлення експлуатаційного дозволу на потужність з урахуванням змін, зазначених у заяві, протягом двох робочих днів з дня надходження такої заяви. Переоформлений експлуатаційний дозвіл видається особисто оператору ринку або надсилається йому поштовим відправленням протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про переоформлення експлуатаційного дозволу.

31. Одночасно з прийняттям рішення про переоформлення експлуатаційного дозволу на потужність територіальним органом Держпродспоживслужби визнається недійсним експлуатаційний дозвіл на потужність, що був переоформлений, та не пізніше дня видачі (надсилання) оператору ринку переоформленого експлуатаційного дозволу на потужність вносяться відомості про новий експлуатаційний дозвіл на потужність та про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений, до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

32. Експлуатаційний дозвіл на потужність, який не переоформлено в установлений строк, є недійсним.

Видача дубліката експлуатаційного дозволу на потужність

33. Для отримання дубліката експлуатаційного дозволу на потужність оператор ринку або уповноважена ним особа подає територіальному органу Держпродспоживслужби за місцезнаходженням (адресою) такої потужності заяву про видачу дубліката експлуатаційного дозволу на потужність за формою згідно з додатком 4.

Підстави та строки видачі дубліката експлуатаційного дозволу на потужність визначені частиною вісімнадцятою статті 14 Закону.

34. Одночасно з прийняттям рішення про видачу дубліката експлуатаційного дозволу територіальним органом Держпродспоживслужби визнається недійсним експлуатаційний дозвіл на потужність, який було втрачено або пошкоджено, та не пізніше дня видачі (надсилання) оператору ринку дубліката експлуатаційного дозволу на потужність вносяться відомості про нього та про визнання недійсним дозволу, який було втрачено або пошкоджено, до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

Анулювання експлуатаційного дозволу на потужність

35. Анулювання експлуатаційного дозволу на потужність здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби або в судовому порядку.

Підстави для анулювання експлуатаційного дозволу на потужність територіальним органом Держпродспоживслужби визначені частиною двадцятою статті 14 Закону.

36. Оператор ринку, який має намір припинити використання потужності, на яку отримано експлуатаційний дозвіл, або уповноважена ним особа звертається до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про анулювання відповідного експлуатаційного дозволу на потужність за формою згідно з додатком 4 не пізніше ніж за п'ять робочих днів до припинення використання такої потужності за призначенням, передбаченим цим дозволом. Відповідна заява подається в паперовій або електронній формі до територіального органу Держпродспоживслужби за місцезнаходженням потужності. Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Держпродспоживслужби.

37. Анулювання експлуатаційного дозволу на потужність у разі ліквідації оператора ринку - юридичної особи або припинення підприємницької діяльності оператора ринку - фізичної особи - підприємця здійснюється за наявності відповідного запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

38. Рішення про анулювання експлуатаційного дозволу на потужність приймається територіальним органом Держпродспоживслужби протягом двох робочих днів з дня встановлення наявності підстав для анулювання експлуатаційного дозволу на потужність.

39. Дія експлуатаційного дозволу на потужність припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття територіальним органом Держпродспоживслужби рішення про анулювання експлуатаційного дозволу на таку потужність.

40. Рішення про анулювання експлуатаційного дозволу на потужність може бути оскаржено оператором ринку в судовому порядку.

Підстави для звернення територіального органу Держпродспоживслужби з позовом про застосування заходу реагування у формі анулювання експлуатаційного дозволу до адміністративного суду визначені частиною двадцять першою статті 14 Закону.

41. Відомості про анулювання експлуатаційного дозволу на потужність вносяться територіальним органом Держпродспоживслужби до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів не пізніше наступного робочого дня після припинення дії експлуатаційного дозволу на потужність відповідно до рішення територіального органу Держпродспоживслужби або рішення адміністративного суду.

 

Додаток 1
до Порядку видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність і видачі його дубліката

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держпродспоживслужби)

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ НА ПОТУЖНІСТЬ

N _____

від ___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ
                         або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), реєстраційний номер
облікової картки платника
                          податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої
                         релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                             податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (місцезнаходження або місце проживання оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
                    (назва (опис) потужності з виробництва та/або обігу кормових добавок, преміксів та кормових сумішей)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (адреса потужності)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (вид діяльності, що планується провадити з використанням потужності)
_____________________________________________________________________________________
                                (перелік кормових добавок, преміксів та кормових сумішей, які планується виробляти та/або
                                                                      обіг яких здійснювати на відповідній потужності)
_____________________________________________________________________________________
                  (вид оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом
                                України (суб'єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва)
_____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер потужності ________________________________________________________

Строк дії експлуатаційного дозволу на потужність _________________________________________
                                                                                                                                   (необмежений/три місяці для тимчасового
                                                                                                                                                 експлуатаційного дозволу)

_______________________________________
(керівник або уповноважена особа
територіального органу Держпродспоживслужби)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Додаток 2
до Порядку видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність і видачі його дубліката

 

____________________________________
(найменування територіального органу
Держпродспоживслужби)

ЗАЯВА
про видачу експлуатаційного дозволу на потужність

Прошу видати експлуатаційний дозвіл на потужність:
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ
           або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), реєстраційний номер
облікової картки платника податків
       фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
       відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
                                                     відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (місцезнаходження або місце проживання оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (назва (опис) потужності)
_____________________________________________________________________________________
                                       (адреса потужності: індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)
_____________________________________________________________________________________

Види діяльності, які планується провадити з використанням потужності (кожен вид діяльності, який планується провадити, позначається символом "V"):

виробництво та/або обіг кормових добавок

  

виробництво та/або обіг преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок

  

виробництво з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів

  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             (перелік кормових добавок, преміксів та кормових сумішей, які планується виробляти та/або обіг
                                                                                         яких здійснювати на потужності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (вид оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом
                                  України (суб'єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (номер телефону оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (адреса електронної пошти оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
____________ 20__ року

__________________________
(підпис оператора ринку)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітка.

 
Персональні дані, зазначені в заяві про видачу експлуатаційного дозволу на потужність, захищаються та обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

Додаток 3
до Порядку видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність і видачі його дубліката

КОДИФІКАЦІЯ
адміністративно-територіальних одиниць України
(областей, міст)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Код

Автономна Республіка Крим

01

Область:

 

Вінницька

02

Волинська

03

Дніпропетровська

04

Донецька

05

Житомирська

06

Закарпатська

07

Запорізька

08

Івано-Франківська

09

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

 

 

м. Київ

26

м. Севастополь

27

 

Додаток 4
до Порядку видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність і видачі його дубліката

 

____________________________________
(найменування територіального органу
Держпродспоживслужби)

ЗАЯВА

Прошу:

   видати дублікат експлуатаційного дозволу на потужність

   переоформити експлуатаційний дозвіл на потужність

   анулювати експлуатаційний дозвіл на потужність

(вид заяви, яку подає оператор ринку, позначається символом "V")
_____________________________________________________________________________________
                                  (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження
                    або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), реєстраційний номер
облікової картки платника податків
                                        фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через
                               свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки
                                  платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку
                                                                                 в паспорті) та її місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва (опис) потужності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (адреса потужності: індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)
_____________________________________________________________________________________
                                       (номер та дата виданого експлуатаційного дозволу на потужність, види діяльності, що
                                               провадить або провадив оператор ринку відповідно до виданого дозволу)
_____________________________________________________________________________________
                                (перелік кормових добавок, преміксів та кормових сумішей, які виробляються (вироблялись)
                                                     та/або обіг яких здійснюється (здійснювався) на потужності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                   (вид оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом
                                   України (суб'єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва)
_____________________________________________________________________________________
                  (підстави для видачі дубліката, переоформлення або анулювання експлуатаційного дозволу на потужність)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (номер телефону оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (адреса електронної пошти оператора ринку)
____ ____________ 20__ року

__________________________
(підпис оператора ринку)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітка.

 
Персональні дані, зазначені в заяві про видачу дубліката, переоформлення або анулювання експлуатаційного дозволу на потужність, захищаються та обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2021 р. N 884

ПОРЯДОК
здійснення державної реєстрації потужностей

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу кормів та не потребують отримання експлуатаційного дозволу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про безпечність та гігієну кормів" (далі - Закон).

3. Оператор ринку, який провадить діяльність, що відповідно до вимог Закону не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов'язаний подати до територіального органу Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу кормів, не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку її роботи.

4. Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку. Окремою потужністю вважається потужність, розташована за однією адресою.

5. Адресою потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність.

6. Державна реєстрація потужності здійснюється на безоплатній основі.

Подання заяви про державну реєстрацію потужності

7. Для державної реєстрації потужності оператор ринку подає до територіального органу Держпродспоживслужби за адресою потужності заяву про державну реєстрацію потужності за формою згідно з додатком (далі - заява).

8. Заява подається оператором ринку або уповноваженою ним особою в паперовій або електронній формі не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності, засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи, реєструється територіальним органом Держпродспоживслужби в день її надходження.

Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Держпродспоживслужби.

9. Територіальному органу Держпродспоживслужби забороняється вимагати для державної реєстрації потужності будь-які інші документи, крім заяви.

10. Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення кормів, яке не пов'язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один реєстраційний номер.

Державна реєстрація потужності

11. Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби протягом 10 календарних днів після надходження заяви оператора ринку шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

Копія рішення про державну реєстрацію потужності видається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

12. У рішенні про державну реєстрацію потужності зазначається така інформація:

1) найменування або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) оператора ринку;

2) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті);

3) місцезнаходження або місце проживання оператора ринку;

4) реєстраційний номер потужності;

5) назва (опис) потужності;

6) адреса потужності;

7) види діяльності, що планується провадити з використанням потужності;

8) перелік кормів, обіг та/або виробництво яких планується здійснювати на потужності;

9) вид оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва);

10) дата прийняття територіальним органом Держпродспоживслужби рішення про державну реєстрацію потужності.

13. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про державну реєстрацію потужності у разі відсутності підстав для відмови в такій реєстрації, визначених частиною шостою статті 15 Закону.

14. Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію потужності територіальний орган Держпродспоживслужби присвоює потужності реєстраційний номер, що складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

літери "r";

двозначного літерного коду України (UA);

коду області/міста, в якій розташована потужність, згідно з Кодифікацією адміністративно-територіальних одиниць України (областей, міст), визначеною в додатку 3 до Порядку видачі, переоформлення та анулювання експлуатаційного дозволу на потужність і видачі його дубліката, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. N 884;

порядкового номера потужності, що присвоюється в арифметичному порядку, який починається з 1.

15. Порядковий номер потужності, який є частиною її реєстраційного номера, є унікальним та не може бути присвоєний іншій потужності, що розташована на території відповідної області/міста.

У разі коли до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів внесено запис про припинення використання потужності, порядковий номер такої потужності не виключається із зазначеного Реєстру.

16. Територіальний орган Держпродспоживслужби вносить відомості про потужність та відповідного оператора ринку до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про державну реєстрацію потужності.

17. Рішення про відмову в державній реєстрації потужності приймається територіальним органом Держпродспоживслужби у строк, встановлений для державної реєстрації потужності. Рішення про відмову в державній реєстрації потужності повинне містити обґрунтування причин такої відмови з посиланням на відповідні положення законодавства.

18. Протягом строку, встановленого для державної реєстрації потужності, але не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову в державній реєстрації потужності копія такого рішення видається (надсилається) територіальним органом Держпродспоживслужби оператору ринку.

Після усунення причин, що стали підставою для відмови в державній реєстрації потужності, оператор ринку може повторно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про державну реєстрацію потужності.

Скасування державної реєстрації потужності

19. Оператор ринку, який має намір припинити використання зареєстрованої потужності, звертається до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про скасування державної реєстрації потужності не пізніше ніж за 10 робочих днів до припинення використання такої потужності для виробництва та/або обігу кормів. Відповідна заява подається у паперовій або електронній формі до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужності.

Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Держпродспоживслужби.

20. Рішення про скасування державної реєстрації потужності у разі ліквідації оператора ринку - юридичної особи або припинення підприємницької діяльності оператора ринку - фізичної особи - підприємця приймається за наявності відповідних записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

21. Рішення про скасування державної реєстрації потужності приймається територіальним органом Держпродспоживслужби протягом двох робочих днів з дня встановлення підстави для прийняття такого рішення, визначеної частиною дев'ятою статті 15 Закону.

22. Дія державної реєстрації потужності припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття територіальним органом Держпродспоживслужби рішення про скасування державної реєстрації такої потужності.

23. Скасування державної реєстрації потужності здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби за його зверненням до адміністративного суду.

24. Рішення про скасування державної реєстрації потужності, прийняте територіальним органом Держпродспоживслужби, може бути оскаржене до суду.

25. Відомості про скасування державної реєстрації потужності вносяться територіальним органом Держпродспоживслужби до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів не пізніше наступного робочого дня після припинення дії державної реєстрації потужності відповідно до рішення територіального органу Держпродспоживслужби або рішення адміністративного суду.

 

Додаток
до Порядку здійснення державної реєстрації потужностей

 

____________________________________
(найменування територіального органу
Держпродспоживслужби)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію потужності

_____________________________________________________________________________________
                          (найменування або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
             (ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
                 податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні
            переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила
                                                  про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                       (місцезнаходження або місце проживання оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва (опис) потужності)
_____________________________________________________________________________________
                                 (адреса потужності: індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Види діяльності, які планується провадити з використанням потужності (кожен вид діяльності, який планується провадити, позначається символом "V"):

первинне виробництво

  

транспортування

  

зберігання

  

реалізація

  

роздрібна торгівля

  

змішування та пов'язані з цим процедури

  

обробка (переробка)

  

наповнення

  

пакування

  

відновлення та інші зміни стану об'єкта

  

Перелік кормів (за типами їх виробництва та фізичного стану), обіг та/або виробництво яких планується здійснювати на потужності:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (вид оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом
                                     України (суб'єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (номер телефону оператора ринку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (адреса електронної пошти оператора ринку)
___ ____________ 20__ року

__________________________
(підпис оператора ринку)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітка.

 
Персональні дані, зазначені в заяві про державну реєстрацію потужностей, захищаються та обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2021 р. N 884

ПОРЯДОК
формування та ведення Державного каталогу кормових матеріалів

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Державного каталогу кормових матеріалів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Державний каталог кормових матеріалів (далі - Каталог) - електронна база даних, створена з метою уніфікації назв кормових матеріалів, їх категорій, відомостей про властивості кормових матеріалів і виробничих процесів та забезпечення доступу до зазначеної інформації;

перелік кормових матеріалів - перелік відомостей, які містять назви кормових матеріалів, їх опис та обов'язкову декларацію (особливості складу кормового матеріалу).

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про безпечність та гігієну кормів" і "Про електронні довірчі послуги".

3. Мінекономіки забезпечує формування (первинне наповнення) та ведення Каталогу відповідно до цього Порядку.

4. Каталог складається з переліку кормових матеріалів та глосарію, розроблених відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) N 68/2013 від 16 січня 2013 року щодо Каталогу кормових матеріалів.

5. До Каталогу вносяться такі відомості про кормові матеріали:

1) категорія кормового матеріалу;

2) назва кормового матеріалу;

3) ідентифікаційний номер кормового матеріалу;

4) опис кормового матеріалу, у тому числі інформація про виробничий процес (у разі необхідності);

5) склад кормового матеріалу;

6) глосарій.

6. Глосарій містить визначення термінів, зокрема тих, що мають технічний характер та використовуються під час опису виробничих процесів, і включає такі відомості:

1) порядковий номер;

2) назву процесу;

3) опис процесу;

4) загальну назву / вид обробки.

7. Внесення змін до Каталогу здійснюється за ініціативою Мінекономіки або операторів ринку чи їх об'єднань з урахуванням науково-технічних та виробничих досягнень у виробництві кормів.

8. Внесення змін до Каталогу за ініціативою операторів ринку чи їх об'єднань (далі - заявники) здійснюється у разі подання ними до Мінекономіки заяви в паперовій або електронній формі.

Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Мінекономіки.

9. Заява, яка подається заявником для внесення змін до Каталогу, повинна містити найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті) та інформацію про місце її проживання, а також інформацію, передбачену пунктом 5 цього Порядку.

До заяви додаються документи, що підтверджують науково-технічні та виробничі досягнення у виробництві кормів (звіти про проведення досліджень, випробувань, наукові висновки, наукові публікації, огляди наукової літератури тощо), із зазначенням реквізитів та посилань на джерела.

10. Мінекономіки протягом 20 робочих днів з дня подання заяви проводить перевірку достовірності та обґрунтованості відомостей, наведених у заяві та доданих до неї документах, та приймає рішення про внесення відповідних змін до Каталогу або рішення про відмову в задоволенні заяви.

11. Мінекономіки може відмовити в задоволенні заяви в разі, коли подані заявником документи:

1) містять недостовірні відомості;

2) не підтверджують науково-технічні та виробничі досягнення у виробництві кормів.

12. У разі відмови в задоволенні заяви Мінекономіки повідомляє про це заявнику у письмовій або електронній формі.

13. Мінекономіки забезпечує відкритий та безоплатний доступ до Каталогу шляхом його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2021 р. N 884

ПОРЯДОК
формування та ведення Державного реєстру тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Державного реєстру тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Державний реєстр тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей (далі - Державний реєстр), - електронна база даних, яка містить перелік відомостей (тверджень) щодо можливого використання кормів, які підлягають зазначенню у маркуванні кормів, призначених для особливих поживних цілей, відповідно до вимог статті 28 Закону України "Про безпечність та гігієну кормів";

заявник - оператор ринку кормів, інша фізична або юридична особа, які є резидентом України;

реєстраційне досьє - документи, які підтверджують, що заявлений склад корму задовольняє особливі поживні цілі та не чинить несприятливого впливу на здоров'я і благополуччя тварин, здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про безпечність та гігієну кормів" і "Про електронні довірчі послуги".

3. Формування та ведення Державного реєстру здійснюється Мінекономіки.

Формування Державного реєстру передбачає його первинне наповнення Мінекономіки відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) N 2020/354 від 4 березня 2020 року щодо встановлення реєстру кормів, призначених для особливих поживних цілей.

4. До Державного реєстру вносяться такі відомості (твердження) щодо можливого використання кормів:

1) призначення корму (поживні цілі);

2) основні поживні характеристики корму;

3) види або категорії тварин, для яких призначений корм;

4) особливості складу корму (декларація);

5) рекомендована тривалість (строк) використання корму;

6) інші положення, що зазначаються у маркуванні.

5. Ведення Державного реєстру включає в себе внесення Мінекономіки до нього нових, зміну або виключення існуючих відомостей (тверджень) (далі - зміни).

6. Внесення змін до Державного реєстру здійснюється за ініціативою Мінекономіки або заявника на підставі його заяви, до якої додається реєстраційне досьє. Заявник подає заяву до Мінекономіки в паперовій або електронній формі. Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Мінекономіки.

7. Заява повинна містити найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті) та інформацію про її місце проживання, а також відомості (твердження), зазначені в пункті 4 цього Порядку.

8. Документи реєстраційного досьє подаються заявником до Мінекономіки українською мовою. Усі документи реєстраційного досьє, складені іноземною мовою, мають супроводжуватися перекладом на українську мову, засвідченим заявником.

Реєстраційне досьє має містити копію відповідного рішення (акта) органу виконавчої / законодавчої влади будь-якої країни світу, крім Російської Федерації, або міжнародної організації (інтеграційного об'єднання держав) про затвердження (визнання) одного або декількох тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей, яке містить відомості, що зазначені в пункті 4 цього Порядку, або реєстраційне досьє повинно містити документи (звіти про проведення досліджень, випробувань, наукові висновки, наукові публікації, огляди наукової літератури тощо) із зазначенням реквізитів та посилань на джерела, які підтверджують, що заявлений склад корму:

задовольняє особливі поживні цілі;

не чинить несприятливого впливу на здоров'я і благополуччя тварин, здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

9. У разі надходження заяви про внесення змін до Державного реєстру Мінекономіки проводить перевірку достовірності та обґрунтованості відомостей, наведених у заяві та реєстраційному досьє, за результатами якої вносить відповідні зміни до Державного реєстру або відмовляє заявнику в задоволенні його заяви.

10. Зміни до Державного реєстру за ініціативою заявника вносяться Мінекономіки протягом 90 робочих днів після надходження документів заявника.

11. Мінекономіки може відмовити заявнику в задоволенні заяви у разі, коли подані заявником документи:

містять недостовірні відомості;

не підтверджують, що заявлений склад корму задовольняє особливі поживні цілі та не чинить несприятливого впливу на здоров'я і благополуччя тварин, здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

12. З метою перевірки обставин для відмови в задоволенні заяви Мінекономіки звертається до Національної установи України з ветеринарних препаратів та кормових добавок (далі - Національна установа).

13. Національна установа протягом 30 робочих днів подає Мінекономіки науковий (експертний) висновок про підтвердження або спростування обставин для відмови в задоволенні заяви.

14. Мінекономіки після отримання відповідного наукового (експертного) висновку Національної установи протягом 10 робочих днів вносить відповідні зміни до Державного реєстру або повідомляє про відмову заявнику.

15. Мінекономіки забезпечує відкритий та безоплатний доступ до Державного реєстру шляхом його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.