Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 44,40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 вересня 2021 р. N 915

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702 "Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2822; 2015 р., N 44, ст. 1385):

1) у вступній частині постанови слова і цифри "статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" замінити словами і цифрою "статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

2) у Технічному регламенті енергетичного маркування побутових електричних холодильників, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі холодильного приладу вітчизняного та іноземного виробництва друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2, а вимоги до мікрофіші - у додатку 3.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надаються розповсюджувачам для кожної моделі холодильного приладу, введеної в обіг з 1 січня 2022 р. з новим кодом моделі. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані розповсюджувачу для інших моделей холодильних приладів.";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. У разі коли холодильний прилад пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити холодильний прилад, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як споживач придбає, візьме у прокат або лізинг холодильний прилад. У разі коли холодильний прилад реалізується у дистанційній спосіб (через Інтернет) з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 10.";

додаток 7 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

"Додаток 7
до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик холодильних приладів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути сприятливішими для постачальника, ніж значення, наведені в технічній документації.

2. Перевірка відповідності холодильних приладів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає один холодильний прилад для кожної моделі;

2) модель холодильного приладу вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

показники опубліковані на етикетці та мікрофіші не є більш сприятливими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим, ніж клас, визначений заявленими значеннями;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки холодильного приладу показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результати, зазначені в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуті, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові холодильні прилади тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива три додаткові холодильні прилади можуть бути однієї моделі або інших моделей, які зазначені в технічній документації як еквівалентні;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох холодильних приладів середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного у підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель холодильного приладу, а також інші моделі, які зазначені в технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи розрахунків, наведені у додатку 8 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустимі похибки

Загальний обсяг зберігання

не менше номінального значення на 3 відсотки або 1 літр залежно від того, яке значення є більшим

Обсяг зберігання

не більше номінального значення на 3 відсотки або 1 літр залежно від того, яке значення є більшим

Продуктивність заморожування

не менше номінального значення на 10 відсотків

Споживання енергії (E24h)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Відносна вологість відділення для зберігання вина

не більше номінального значення на 10 відсотків

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі повинен відповідати номінальному значенню показника.";

доповнити Технічний регламент додатком 10 такого змісту:

"Додаток 10
до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається споживачам, якщо холодильний прилад реалізується для продажу, у прокат або лізинг у дистанційний спосіб (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 5 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників, демонструється на механізмі відображення разом з ціною холодильного приладу. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності холодильного приладу повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності холодильного приладу повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності холодильного приладу повинна мати одне з таких оформлень:

  .

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною холодильного приладу;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності холодильного приладу, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 5 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників, демонструється на механізмі відображення разом з ціною холодильного приладу. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис "мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.";

3) у Технічному регламенті енергетичного маркування побутових пральних машин, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі побутової пральної машини вітчизняного та іноземного виробництва друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2, а вимоги до мікрофіші - у додатку 3.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надається розповсюджувачам для кожної моделі побутової пральної машини, введеної в обіг з 1 січня 2022 р. з новим кодом моделі. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані розповсюджувачу для інших моделей побутових пральних машин.";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У разі коли побутова пральна машина пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити побутову пральну машину, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як споживач придбає, візьме у прокат або лізинг побутову пральну машину. У разі коли побутова пральна машина реалізується у дистанційній спосіб (через Інтернет) з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 9.";

додаток 6 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

"Додаток 6
до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик побутових пральних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути сприятливішими для постачальника, ніж значення, зазначені в технічній документації.

2. Перевірка відповідності побутових пральних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає одна побутова пральна машина для кожної моделі;

2) модель побутової пральної машини вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші, не є більш сприятливими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим, ніж клас, визначений заявленими значеннями;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки побутової пральної машини показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результати, зазначені в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуті, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові побутові пральні машини тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива три додаткові побутові пральні машини можуть бути однієї моделі або інших моделей, які зазначені в технічній документації як еквівалентні;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох побутових пральних машин середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель побутової пральної машини, а також інші моделі, які зазначені в технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи розрахунків, наведені у додатку 8 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустима різниця значень показників

Річний обсяг енергоспоживання (AEc)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Споживання енергії (Et)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Час виконання програми (Tt)

не менше номінального значення на 10 відсотків

Споживання води (Wt)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Залишковий вміст вологи (D)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Швидкість обертів барабана пральної машини під час віджимання

не більше номінального значення на 10 відсотків

Споживча потужність в режимі "вимкнено" та очікування (Po та Pl)

не більше номінального значення на 10 відсотків у разі, коли споживання енергії перевищує 1 Вт
не менше номінального значення на 10 відсотків у разі, коли споживання енергії дорівнює або менше 1 Вт

Тривалість режиму очікування (Tl)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі повинен відповідати номінальному значенню показника.";

доповнити Технічний регламент додатком 9 такого змісту:

"Додаток 9
до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається споживачам, якщо побутова пральна машина реалізується для продажу, у прокат або лізинг у дистанційний спосіб (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 4 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової пральної машини. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності побутової пральної машини повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності побутової пральної машини повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності побутової пральної машини повинна мати одне з таких оформлень:

  .

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової пральної машини;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності побутової пральної машини, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 4 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною пральної машини. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис "мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 340 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 44, ст. 1387):

1) у вступній частині постанови слова і цифри "статті 14 Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" замінити словами і цифрою "статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

2) у Технічному регламенті енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі електричних ламп та світильників друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 3, а вимоги до мікрофіші - у додатку 4.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надаються розповсюджувачам для кожної моделі електричної лампи та світильника, введених в обіг з 1 січня 2022 р. з новим кодом моделі. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані розповсюджувачу для інших моделей електричних ламп та світильників.";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. У разі коли електрична лампа чи світильник пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити електричну лампу чи світильник, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як споживач придбає, візьме у прокат або лізинг електричну лампу чи світильник. У разі коли електрична лампа чи світильник реалізується у дистанційній спосіб (через Інтернет) з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 9.";

додаток 6 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

"Додаток 6
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик електричних ламп та світлодіодних модулів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки параметрів, вимірюваних органами державного ринкового нагляду, та не повинні використовуватися постачальником як допустима похибка для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути вигіднішими для постачальника, ніж значення, вказані в технічній документації.

2. Перевірка відповідності моделей електричних ламп, світлодіодних модулів та світильників вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду із застосуванням таких процедур.

Процедура перевірки для електричних ламп та світлодіодних модулів, які реалізовуються як окремі продукти:

органи державного ринкового нагляду повинні перевіряти дослідну партію із не менш як 20 одиниць ламп однієї моделі від одного постачальника, визначених за методом випадкового відбору, за можливості пропорційно з чотирьох джерел;

модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

- значення, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш вигіднішими для постачальника порівняно з відповідними значеннями, наведеними у протоколах вимірювань;

- показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші продукту, не є вигіднішими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є вигіднішим порівняно з класом, визначеним за заявленими значеннями;

- під час випробування екземплярів моделей середнє арифметичне визначених значень (значення відповідних параметрів, виміряні під час проведення випробування, та значення, розраховані на підставі таких вимірювань) перебуває у межах відповідних допустимих відхилень у 10 відсотків;

якщо результатів, зазначених в абзацах другому, третьому або четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи розрахунків, наведені у додатку 8 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки у межах 10 відсотків з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Процедура перевірки для світильників, призначених для реалізації кінцевим споживачам, - світильник вважається таким, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо він супроводжується необхідною інформацією про виріб і сумісний з тими лампами, стосовно яких заявлено сумісність, за умови застосування найсучасніших методів і критеріїв оцінки відповідності.";

доповнити Технічний регламент додатком 9 такого змісту:

"Додаток 9
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається споживачам, якщо електрична лампа та світильник реалізуються для продажу, у прокат або лізинг у дистанційний спосіб (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, демонструється на механізмі відображення разом з ціною електричних ламп та світильників. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 3 до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 2 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності електричних ламп чи світильників повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності електричних ламп чи світильників повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності електричних ламп чи світильників повинна мати одне з таких оформлень:

  .

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною електричних ламп чи світильників;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності електричної лампи чи світильника, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, демонструється на механізмі відображення разом з ціною електричної лампи та світильників. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис "мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 514 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 60, ст. 1968):

1) у вступній частині постанови слова і цифри "статті 14 Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" замінити словами і цифрою "статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

2) у Технічному регламенті енергетичного маркування побутових посудомийних машин, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі побутової посудомийної машини друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2, а вимоги до мікрофіші - у додатку 3.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надаються розповсюджувачам для кожної моделі побутової посудомийної машини, введеної в обіг з 1 січня 2022 р. з новим кодом моделі. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані розповсюджувачу для інших моделей побутових посудомийних машин.";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У разі коли побутова посудомийна машина пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити побутову посудомийну машину, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як споживач придбає, візьме у прокат або лізинг побутову посудомийну машину. У разі коли побутова посудомийна машина реалізується у дистанційній спосіб (через Інтернет) з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 9.";

додаток 6 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

"Додаток 6
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик побутових посудомийних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути сприятливішими для постачальника, ніж значення, наведені в технічній документації.

2. Перевірка відповідності побутових посудомийних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає одна побутова посудомийна машина для кожної моделі;

2) модель побутової посудомийної машини вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші, не є більш сприятливими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим, ніж клас, визначений заявленими значеннями;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки побутової посудомийної машини показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результати, зазначені в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуті, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові побутові посудомийні машини тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива три додаткові побутові посудомийні машини можуть бути однієї моделі або інших моделей, які зазначені в технічній документації як еквівалентні;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох побутових посудомийних машин середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель побутової посудомийної машини, а також інші моделі, які зазначені в технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи розрахунків, наведені у додатку 8 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустимі похибки

Річний обсяг енергоспоживання (AEc)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Споживання води (Wt)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Індекс ефективності сушіння (ID)

не менше номінального значення на 19 відсотків

Споживання енергії (Et)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Час виконання програми (Tt)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Споживча потужність в режимі "вимкнено" та режимі очікування (Po та Pl)

не більше номінального значення на 10 відсотків у разі, коли споживання енергії перевищує 1 Вт
не менше номінального значення на 0,1 Вт у разі, коли споживання енергії дорівнює або менше 1 Вт

Тривалість режиму очікування (Tl)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі повинен відповідати номінальному значенню показника.";

доповнити Технічний регламент додатком 9 такого змісту:

"Додаток 9
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається споживачам, якщо побутова посудомийна машина реалізується для продажу, у прокат або лізинг у дистанційний спосіб (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 4 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової посудомийної машини. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності побутової посудомийної машини повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності побутової посудомийної машини повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності побутової посудомийної машини повинна мати одне з таких оформлень:

  .

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової посудомийної машини;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності побутової посудомийної машини, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 4 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової посудомийної машини. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис "мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.".

4. У Технічному регламенті енергетичного маркування телевізорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 359 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 45, ст. 1400):

1) у додатку 6:

абзац п'ятий пункту 1 виключити;

пункт 3 виключити;

2) додаток 7 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

"Додаток 7
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик телевізорів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути сприятливішими для постачальника, ніж значення, наведені в технічній документації.

2. Перевірка відповідності телевізора вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає один телевізор для кожної моделі;

2) модель телевізора вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

показники опубліковані на етикетці та мікрофіші не є більш сприятливими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим, ніж клас, визначений заявленими значеннями;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки телевізора показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результату, зазначеного в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, модель телевізора вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові телевізори тієї самої моделі для перевірки;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох телевізорів середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, вважається, що модель не відповідає вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи розрахунків, наведені у додатку 9 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустимі похибки

Споживання енергії в режимі "ввімкнено"

не більше номінального значення на 7 відсотків

Споживання енергії в режимі "вимкнено" та режимі очікування

не більше номінального значення на 0,1 Вт

Пік коефіцієнта яскравості

не менше номінального значення на 60 відсотків за максимально яскравого режиму

".

5. Додаток 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 360 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 45, ст. 1401), викласти в такій редакції:

"Додаток 7
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик кондиціонерів повітря вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути сприятливішими для постачальника, ніж значення, наведені в технічній документації.

2. Перевірка відповідності кондиціонера повітря вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає один кондиціонер повітря для кожної моделі;

2) модель кондиціонера повітря вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші, не є більш сприятливими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим, ніж клас, визначений заявленими значеннями;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки кондиціонера повітря показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результати, зазначені в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуті, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові кондиціонери повітря тієї самої моделі для перевірки;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох кондиціонерів повітря середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель кондиціонера повітря вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують вимірювання та розрахунки, наведені у додатку 6 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустимі похибки

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності (СКЕЕ)

не менше номінального значення більш як на 8 відсотків

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії (СККД)

не менше номінального значення більш як на 8 відсотків

Споживання електричної енергії в режимі "вимкнено"

не більше номінального значення на 10 відсотків

Споживання електричної енергії в режимі очікування

не більше номінального значення на 10 відсотків

Номінальний коефіцієнт енергоефективності (КЕЕном)

не менше номінального значення більш як на 10 відсотків

Номінальний коефіцієнт корисної дії (ККДном)

не менше номінального значення більш як на 10 відсотків

Рівень звукової потужності

не більше номінального значення на 2 дБА

".

6. Додаток 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 47, ст. 1463), викласти в такій редакції:

"Додаток 6
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик побутових барабанних сушильних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути сприятливішими для постачальника, ніж значення, наведені в технічній документації.

2. Перевірка відповідності побутових барабанних сушильних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає одна побутова барабанна сушильна машина для кожної моделі;

2) модель побутової барабанної сушильної машини вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші, не є більш сприятливими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим, ніж клас, визначений заявленими значеннями;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки побутової барабанної сушильної машини показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результати, зазначені в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуті, модель, а також всі моделі, які зазначені у технічній документації постачальника як еквівалентні побутові барабанні сушильні машини, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові побутові барабанні сушильні машини тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива обрані три додаткові побутові барабанні сушильні машини можуть бути однієї моделі або різних моделей, які зазначені в технічній документації постачальника як еквівалентні;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох побутових барабанних сушильних машин середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель побутової барабанної сушильної машини, а також всі моделі, які зазначені в технічній документації постачальника як еквівалентні побутові барабанні сушильні машини, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань і розрахунків, наведені у додатку 8 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустимі похибки

Середньозважений річний обсяг енергоспоживання (AEc)

не більше номінального значення* на 6 відсотків

Середньозважений обсяг енергоспоживання (Et)

не більше номінального значення на 6 відсотків

Середньозважена ефективність конденсації (Ct)

не менше номінального значення на 6 відсотків

Середньозважений час виконання програми (Tt)

не більше номінального значення на 6 відсотків

Споживча потужність в режимі "вимкнено" та режимі "очікування" (Po та Pl)

не більше номінального значення на 6 відсотків у разі, коли споживча потужність у режимах "вимкнено" та режимі "очікування" не перевищує 1 Вт

не більше номінального значення на 0,1 Вт у разі, коли споживча потужність у режимах "вимкнено" та режимі "очікування" менше або дорівнює 1 Вт

Час режиму "очікування" (Tl)

не більше номінального значення на 6 відсотків

Рівень звукової потужності (Lwa)

виміряне значення не повинне бути більшим за номінальне значення

____________
* Номінальне значення - значення, визначене постачальником. Похибка у 6 відсотків є поточною прийнятною похибкою випробувальної лабораторії, отриманою під час вимірювання заявлених параметрів за новим методом вимірювання, що використовується для нових вимог маркування, в тому числі робочих циклів, у разі повного і часткового завантаження.".

7. Пункт 27 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2678), виключити.

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.