Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 44,40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2021 р. N 938

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. N 27 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 9, ст. 325), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2021 р. N 938

ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

1. У пункті 1 слово "робочим" замінити словом "допустимим".

2. В абзаці другому підпункту 6 пункту 2 цифри і слова "24 вересня 2008 р. N 856 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2459)" замінити цифрами і словами "4 липня 2018 р. N 814 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2659)".

3. У пункті 3:

1) підпункт 5 після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

2) у підпункті 9 слово "робочий" замінити словом "допустимий";

3) підпункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Це округлене значення, яке використовується як референтний параметр і відповідає розмірам виробництва. Позначається літерами DN після яких зазначають цифри;";

4) підпункт 14 виключити;

5) підпункт 17 після слова "випробування" доповнити словом ", калібрування";

6) підпункт 18 викласти в такій редакції:

"18) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги щодо безпечності, які стосуються обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, були виконані.".

4. У пункті 7:

1) у підпункті 1:

в абзаці другому слова "парів таких робочих середовищ, в яких тиск пари" замінити словами "парів, а також робочі середовища (рідини), тиск пари яких";

абзац п'ятий після слова "середовища" доповнити словом "(рідин)";

в абзаці шостому слово і цифру "діаграма 2" замінити словом і цифрою "діаграма 3";

2) у підпункті 2 слово "автоклави" замінити словами "автоклави/скороварки";

3) в абзаці другому підпункту 3 після слів "під тиском" доповнити словом "газів", а слово "не" виключити;

4) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) запобіжні пристрої та пристрої, що працюють під тиском, призначені для обладнання, що регулюється підпунктами 1 - 3 пункту 7 цього Технічного регламенту, в тому числі для обладнання, що вбудоване в агрегати.".

5. Перше речення абзацу першого пункту 17 після слів "торговельну марку" доповнити словами "(знак для товарів і послуг)".

6. Пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність обладнання, що працює під тиском, або агрегата національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності обладнання, що працює під тиском, або агрегата, що зазначені у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, суттєвим вимогам щодо безпечності, зазначеним у додатку 1.".

7. У підпункті 1 пункту 40:

1) в абзаці шостому слово "дозволена" замінити словом "допустима";

2) в абзаці дев'ятнадцятому слово "дозволеною" замінити словом "допустимою".

8. Пункт 68 викласти в такій редакції:

"68. Органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган), визнаних незалежних організацій, установленим законом, та спеціальним вимогам до призначених органів та визнаних незалежних організацій, визначеним у пунктах 69 - 78 цього Технічного регламенту.".

9. Абзац третій пункту 72 викласти в такій редакції:

"Органи з оцінки відповідності, залучені ними субпідрядники та дочірні підприємства, а також їх персонал зобов'язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.".

10. В абзацах першому і другому пункту 91 слова "(секторальних груп)" виключити.

11. У додатках до Технічного регламенту:

1) у додатку 1:

у пункті 29:

в абзаці четвертому слова "оцінка відповідності технології" замінити словами "затвердження технологічних процесів";

в абзаці шостому слова "незалежна організація" замінити словами "визнана незалежна організація";

в абзаці сьомому слово "незалежна" виключити;

у пункті 30 слова і цифри "оцінку відповідності проводить незалежна організація, визначена відповідно до пункту 67 Технічного регламенту" замінити словами і цифрами "персонал повинен бути затверджений визнаною незалежною організацією, визначеною відповідно до пунктів 67 і 68 Технічного регламенту";

в абзаці другому пункту 46 слово "автоклави" замінити словами "автоклави/скороварки";

у пункті 51:

абзац другий після слова "руйнівним" доповнити словом "випробуванням";

в абзаці третьому слова "вибірковим неруйнівним випробуванням" замінити словами "вибірковому неруйнівному контролю";

у тексті додатка слова "Неруйнівні випробування", "неруйнівні випробування" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "Неруйнівний контроль", "неруйнівний контроль" у відповідному відмінку і числі;

2) в абзаці п'ятому пункту 4 додатка 2 слово "автоклавів" замінити словами "автоклавів/скороварок";

3) у додатку 3:

у підпункті 1 пункту 17:

в абзаці другому слова "схвалення на використання матеріалів, та перевірку сертифіката, виданого" замінити словами "схваленню на використання матеріалів, та перевіряє сертифікат, виданий";

в абзаці третьому слова "процедуру для" замінити словами "технологічні процеси";

в абзаці третьому підпункту 1 пункту 27 слова "процедури для" замінити словами "технологічні процеси";

в абзаці п'ятому пунктів 43 та 61 слова "процедур, що використовуються для" замінити словами "технологічних процесів";

в абзаці п'ятому пункту 95 слова "процедур, що використовуються до" замінити словами "технологічних процесів";

в абзаці четвертому пункту 119 слова "процедури здійснення" замінити словами "технологічні процеси виконання", а слово "методи" - словом "процеси";

в абзаці сьомому пункту 126 слова "процедур для здійснення" замінити словами "технологічних процесів виконання";

в абзаці сьомому пункту 142 слова "процедур для" замінити словами "технологічні процеси";

у тексті додатка:

слово "атестація" в усіх відмінках замінити словом "затвердження" у відповідному відмінку;

слова "неруйнівні випробування" замінити словами "неруйнівний контроль".

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.