Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 31.12.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." для ІС «Леонорм-інформ» з оновленням цієї бази даних на 2018 та 2019 роки! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 13 травня 2016 року N 132

Про затвердження Положення про ТК 29 і Положення про ТК 118

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р і Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 20 травня 2002 року N 298, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2006 року N 578/6866, наказую:

1. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації ТК 29 "Технічні культури" (додається).

2. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації ТК 118 "Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові" (додається).

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління стандартизації та координації.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов

 

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет стандартизації 29 "Технічні культури"

1. Загальні положення

1.1 Технічний комітет стандартизації 29 "Технічні культури" (далі - ТК 29) створено наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Держстандарту України і Українською академією аграрних наук від 05.10.92 за N 104/93/238 "Про створення Технічного комітету по стандартизації "Насіння і коренеплоди цукрових буряків" з урахуванням принципу представництва усіх заінтересованих сторін.

1.2 Голова ТК 29 - Микола Роїк, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, директор, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net;

заступник голови ТК 29 - Володимир Доронін, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, зав. лаб. насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур, доктор с.-г. наук, професор, тел.: (044) 275-33-55, факс: (044) 275-53-66, e-mail: doronin@tdn.kiev.ua;

відповідальний секретар ТК 29 - Катерина Калатур, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, тел.: (044) 275-46-22, факс: (044) 275-53-66, e-mail: kkalatur@meta.ua.

1.3 Організаційне забезпечення діяльності ТК 29 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 29 покладено на Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, що є юридичною особою і знаходиться за адресою: вул. Клінічна, 25, м. Київ-141, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net, www.bio.gov.ua.

1.4 ТК 29 діє на підставі Положення про технічний комітет стандартизації 29 (далі - Положення про ТК 29), розробленого відповідно до вимог ДСТУ 1.14:2015 "Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації" (далі - ДСТУ 1.14).

1.5 ТК 29 є формою співробітництва заінтересованих юридичних і фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об'єктами стандартизації.

1.6 ТК 29 не має статусу юридичної особи.

1.7 ТК 29 може мати власний бланк з необхідними реквізитами.

1.8 ТК 29 не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

1.9 Під час виконання робіт, пов'язаних з інформацією, що містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи, які входять до складу ТК 29, повинні дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту державної таємниці.

2. Повноваження ТК 29

2.1 До повноважень ТК 29 належать:

а) участь у роботі відповідних ТК міжнародних і регіональних організацій стандартизації відповідно до положень цих організацій;

б) розроблення і погодження проектів національних нормативних документів (далі - НД) згідно з ДСТУ 1.2:2015 "Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації" (далі - ДСТУ 1.2) та ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) "Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів" (далі - ДСТУ 1.7);

в) участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації згідно з ДСТУ 1.8:2015 "Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації" (далі - ДСТУ 1.8);

г) формування Програми роботи ТК 29;

д) перевірка і перегляд національних НД, розробниками яких є ТК 29, згідно з ДСТУ 1.2;

е) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД згідно з ДСТУ 1.2;

ж) надання роз'яснень щодо положень національних НД, об'єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 29;

з) надання повідомлень торговим партнерам України щодо проектів національних НД згідно з ДСТУ 1.13:2015 "Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України" (далі - ДСТУ 1.13).

2.2 ТК 29 має право:

а) створювати та вести фонди НД для інформаційного забезпечення своєї діяльності;

б) надавати науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб'єктам стандартизації, користувачам національних НД та споживачам;

в) організовувати та проводити семінари, науково-практичні конференції тощо;

г) видавати і розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності;

д) запитувати й одержувати в установленому порядку від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та національного органу стандартизації (далі - НОС) інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього повноважень;

е) співпрацювати в суміжних сферах діяльності з ТК:

ТК 56 "Цукор і крохмалопатокові продукти";

ТК 110 "Насіння сільськогосподарських культур";

ТК 111 "Добрива і пестициди";

ТК 142 "Ґрунтознавство";

ТК 71 "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал";

ТК 159 "Землеробство".

ж) співпрацювати з фізичними та юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для виконання покладених на нього повноважень;

з) отримувати консультативну допомогу провідних науковців та фахівців.

3. Умови членства в ТК 29

3.1 До роботи в ТК 29 залучають уповноважених представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх громадських об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), інших громадських об'єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

3.2 Членство в ТК 29 є добровільним.

3.3 Кількість членів ТК 29 не може бути менше ніж п'ять.

3.4 Члени ТК 29 у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері стандартизації, наказами НОС, Положенням про ТК 29, національними НД, що стосуються діяльності ТК 29, керівними та настановними документами міжнародних і регіональних організацій стандартизації.

3.5 Членство в ТК 29 може бути колективне або індивідуальне.

Колективні члени беруть участь у роботі ТК 29 через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені.

Індивідуальними членами ТК 29 можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у роботі ТК 29 та які діють від свого імені.

Організація, яка має на меті стати колективним членом ТК 29, подає заяву, в якій зазначає, що вона має на меті брати участь у роботі ТК 29, а також зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 29, й термін, до якого її уповноважено брати участь у роботі ТК 29.

Індивідуальний член, який має на меті стати членом ТК 29, подає заяву, в якій зазначає, що має на меті брати участь у роботі ТК 29, а також зазначає своє ім'я, прізвище, місце роботи та посаду (у разі наявності) й термін, до якого він передбачає брати участь у роботі ТК 29.

3.6 Рішення щодо прийняття нового члена до складу ТК 29 ухвалюють члени ТК 29 голосуванням.

Якщо у ТК 29 досягнуто консенсус щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 29, ТК 29 надсилає інформацію про прийняте рішення НОС для видання відповідного наказу.

Якщо у ТК 29 не досягнуто консенсусу щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 29, ТК 29 надсилає лист про прийняте рішення заявнику з відповідним обґрунтуванням.

3.7 Дострокове припинення повноважень члена ТК 29 здійснюють:

а) відповідно до заяви колективного члена ТК 29 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків членів ТК 29;

б) відповідно до заяви індивідуального члена ТК 29;

в) якщо уповноважений представник колективного члена ТК 29 або індивідуальний член ТК 29 протягом половини строку, на який їх уповноважено, або впродовж одного року з дня їх останнього виконання повноважень члена ТК не виконують повноважень, визначених для члена ТК 29.

Якщо член ТК 29 подав заяви відповідно до "а" та "б" цього пункту щодо небажання подальшої роботи в ТК 29, ТК 29 оформлює відповідний протокол та повідомляє НОС про зміни у складі ТК 29 для видання відповідного наказу НОС.

Якщо колективний або індивідуальний член ТК 29 не виконує своїх повноважень відповідно до "в" цього пункту, рішення щодо виключення члена зі складу ТК 29 приймають члени ТК 29 голосуванням.

Якщо ТК 29 досягнуто консенсус щодо виключення члена ТК 29 зі складу ТК 29, ТК 29 надсилає інформацію про прийняте рішення колективному та індивідуальному члену ТК 29, якого виключено зі складу ТК 29, та НОС для видання відповідного наказу НОС.

Член ТК 29, якого виключено зі складу ТК 29, який висловив у подальшому бажання брати участь у роботі ТК 29, може подати заяву щодо членства відповідно до 3.6.

3.8 Про зміни, що відбуваються у складі ТК 29, які стосуються колективних та індивідуальних членів, ТК 29 повідомляє НОС для видання відповідного наказу НОС.

Про зміни, що відбуваються у складі ТК 29, які стосуються уповноважених представників колективних членів ТК 29, ТК 29 повідомляє НОС для врахування в роботі НОС.

3.9 Члени ТК 29 повинні:

а) належно виконувати свої повноваження;

б) брати активну участь у роботі ТК 29 і його засіданнях;

в) голосувати в установлені строки стосовно всіх питань, які передано на голосування;

г) своєчасно повідомляти голові ТК 29 про зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 29.

3.10 Члени ТК 29 мають право:

а) одержувати всю необхідну інформацію, що стосується діяльності ТК 29;

б) за погодженням з головою ТК 29 друкувати результати досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 29;

в) за дорученням голови ТК 29 представляти інтереси ТК 29 в інших ТК та організаціях;

г) надавати пропозиції щодо нових тем до Програми робіт ТК 29;

д) вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТК 29 й усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

е) надавати пропозиції щодо зміни організаційної структури ТК 29 (створення нових ПК і РГ), зміни голови, заступника голови та відповідального секретаря ТК 29, приймати нових та виключати членів ТК 29;

ж) вийти зі складу ТК 29.

3.11 Допускають членство одного й того самого члена ТК 29 в інших ТК.

Допускають членство одного й того самого уповноваженого представника колективного члена ТК 29 в інших ТК.

3.12 Члени ТК 29 не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

4. Повноваження голови та заступника голови ТК 29

4.1 Голову та заступника голови ТК 29 обирають за пропозицією членів ТК 29 на засіданні ТК 29 голосуванням на період не більше ніж п'ять років.

4.2 Кожне наступне подовження терміну виконання обов'язків голови та заступника голови ТК 29 однією і тією самою особою може бути запропоновано членами ТК 29 на строк не більше ніж два роки.

4.3 Голова ТК 29 розробляє технічну політику діяльності ТК 29 відповідно до мети й завдань стандартизації у визначеній сфері діяльності та відповідає за загальне керування ТК 29, беручи до уваги всі підкомітети (далі - ПК) та робочі групи (далі - РГ), створені у складі ТК 29.

4.4 Голова ТК 29:

а) організовує роботу ТК 29 та приймає необхідні рішення щодо діяльності ТК 29;

б) координує діяльність членів ТК 29 та розподіляє між ними обов'язки;

в) дає настанови відповідальному секретарю ТК 29 стосовно виконання його обов'язків;

г) скликає засідання ТК 29 та головує на них, затверджує порядок денний засідань ТК 29, проводить засідання ТК 29 та забезпечує висловлення всіх поглядів;

д) організовує підготовку документів і матеріалів щодо діяльності ТК 29 для розгляду НОС, керівної ради НОС тощо;

е) затверджує Програму роботи та План робіт ТК 29 на відповідний рік;

ж) погоджує технічні завдання на розроблення проектів національних НД, візує остаточні редакції проектів національних НД, розроблених ТК 29;

и) підписує всі листи ТК 29, протоколи засідань, резолюції, звіти про результати голосування членів ТК 29, а також інші документи, створені під час діяльності ТК 29;

к) розглядає звіти ПК та РГ;

л) забезпечує дотримання членами ТК 29 вимог законодавства, нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та НОС, що регулюють відносини у сфері стандартизації, Положення про ТК 29, національних НД, що стосуються діяльності ТК 29, інших встановлених правил діяльності у сфері стандартизації;

м) контролює виконання членами ТК 29 їх обов'язків;

н) залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК 29;

п) через секретаріат ТК 29 надає консультації заінтересованим сторонам стосовно питань, пов'язаних з діяльністю ТК 29.

4.5 Заступник голови ТК 29 виконує делеговані головою ТК 29 функції, а також функції голови ТК 29 за його відсутності.

4.6 Відповідальний секретар ТК 29 повідомляє членам ТК 29 за шість місяців про сплив терміну повноважень голови ТК 29 та/або заступника голови ТК 29.

Члени ТК 29 надають пропозиції протягом трьох місяців з дня повідомлення.

Кандидатури на ці посади обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК 29.

Не пізніше ніж за один місяць до спливу повноважень голови та/або заступника голови ТК 29 має бути скликано й проведено засідання ТК 29 з метою обрання голови та/або заступника голови ТК 29 або продовження терміну виконання ними обов'язків.

4.7 Дострокове припинення повноважень голови та/або заступника голови ТК 29 здійснюють:

а) відповідно до заяви голови та заступника голови ТК 29 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ними обов'язків;

б) за пропозицією членів ТК 29.

Якщо ТК 29 досягнуто консенсус щодо зміни голови та/або заступника голови ТК 29, ТК 29 не пізніше ніж через один місяць після прийняття цього рішення здійснює заходи щодо обрання голови та/або заступника голови ТК 29.

4.8 ТК 29 повідомляє НОС про зміни голови та/або заступника ТК 29 для видання відповідного наказу НОС.

5. Повноваження відповідального секретаря ТК 29

5.1 Відповідального секретаря ТК 29 обирають за пропозицією членів ТК 29 на засіданні ТК 29 голосуванням.

5.2 Відповідальний секретар ТК 29 організовує проведення робіт ТК 29, керує технічними й адміністративними функціями секретаріату ТК 29.

5.3 Відповідальний секретар ТК 29:

а) веде діловодство ТК 29;

б) готує проведення засідань ТК 29, складає проекти планів проведення засідань ТК 29, порядків денних проведення засідань ТК 29, протоколів ТК 29 та резолюцій ТК 29;

в) повідомляє членам ТК 29 про дату, час, місце проведення засідань та їх порядок денний і забезпечує їх необхідними документами та іншою інформацією з питань, внесених до порядку денного засідань ТК 29;

г) готує проекти планів голосування ТК 29, бюлетені для голосування, розповсюджує їх, аналізує заповнені членами ТК 29 бюлетені для голосування, рахує результати голосування, складає звіти про результати голосування;

д) оформлює документи, прийняті (розглянуті) ТК 29;

е) забезпечує зберігання протоколів засідань ТК 29, бюлетенів для голосування ТК 29 і кореспонденції;

ж) готує проект Положення ТК 29 та зміни до нього;

и) відвідує засідання ПК, РГ, які вимагають його присутності;

к) залучає до роботи членів ТК 29, складає та веде перелік членів ТК 29 (колективних членів ТК 29, їх повноважних представників та індивідуальних членів ТК 29), нагадує членам ТК 29 про сплив терміну членства та необхідність брати активну участь у роботі ТК 29.

5.4 Дострокове припинення повноважень відповідального секретаря ТК 29 здійснюється:

а) відповідно до заяви відповідального секретаря ТК 29 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків;

б) за пропозицією членів ТК 29.

У разі якщо ТК 29 має намір запропонувати обрання нового відповідального секретаря ТК 29, секретаріат ТК 29 повідомляє про це членам ТК 29.

Члени ТК 29 надають пропозиції протягом двох місяців з дня повідомлення.

Кандидатуру на цю посаду обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК 29.

Не пізніше ніж через три місяці після повідомлення про наміри обрання нового відповідального секретаря ТК 29 має бути проведено засідання ТК 29.

5.5 ТК 29 повідомляє НОС про зміну відповідального секретаря ТК 29 для видання відповідного наказу НОС.

6. Повноваження секретаріату ТК 29

6.1 Організаційне забезпечення діяльності ТК 29 здійснює його секретаріат.

6.2 Секретаріат ТК 29 повинен використовувати в повному обсязі свій потенціал, технічні та адміністративні засоби для забезпечення швидкого й успішного виконання поставлених ТК 29 завдань.

6.3 Секретаріат ТК 29 повинен бути забезпечений засобами для оброблення текстів проектів НД, подання їх у друкованому та електронному вигляді для будь-якого іншого відтворення, підготовлення відповідних технічних рисунків, ілюстрацій, таблиць тощо, а також відповідними засобами зв'язку (телефоном, факсом, електронною поштою, доступом до мережі INTERNET тощо).

6.4 Секретаріат ТК 29:

а) координує роботу ТК 29 та ПК і РГ, що належать до складу ТК 29;

б) готує проекти Програми та Плану робіт ТК 29 на відповідний рік і контролює їх виконання;

в) керує всіма темами, які внесено до Робочої програми та Плану робіт ТК 29 на відповідний рік (також за дотримання встановленого терміну розроблення проектів національних НД);

г) готує план перевірки НД;

д) готує проекти НД ТК 29 та проекти НД, які перебувають на опрацюванні в ТК 29, до розповсюдження для розгляду їх членами ТК 29, розповсюджує їх та опрацьовує отримані коментарі;

е) веде листування з членами ТК 29, організаціями та заінтересованими сторонами;

ж) готує та надає на розгляд до НОС щорічний звіт про роботу ТК 29;

и) повідомляє голові ТК 29 про активність членів ТК 29, особливо якщо член ТК 29 протягом певного часу не був активним (не брав участі поспіль у двох засіданнях, не надсилав ніякої кореспонденції, не проголосував стосовно питань, запропонованих на голосуваннях у межах роботи ТК 29);

к) здійснює реєстрацію й облік документів;

л) підтримує зв'язок з іншими ТК та організаціями, членами ТК 29 стосовно діяльності ТК 29.

7. Умови проведення засідань ТК 29 та голосування

7.1 Організаційною формою роботи ТК 29 є засідання, які проводять у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

Засідання ТК 29 мають проводитися лише тоді, коли потрібно обговорення важливих питань щодо діяльності ТК 29, які неможливо вирішити інакше.

Засідання ТК 29 скликають з метою досягнення певної згоди стосовно пунктів порядку денного та забезпечення розуміння між членами ТК 29.

7.2 Засідання ТК 29 обов'язково скликають у разі розгляду питань щодо:

а) обрання кандидатур на посаду та зміни голови ТК 29, заступника голови ТК 29 та відповідального секретаря ТК 29;

б) зміни організації, яка виконує функції секретаріату ТК 29;

в) розгляду проекту національного НД у разі, якщо ТК 29 не досягнуто консенсусу за результатами голосування;

г) зміни структури ТК 29 та його сфери діяльності, внесення змін до Положення про ТК 29;

д) проведення річних підсумків діяльності ТК 29 і планування робіт на наступний рік;

е) за пропозицією НОС.

7.3 Відповідальний секретар ТК 29 після консультації з головою ТК 29 складає програму засідань ТК 29 на мінімальний період один рік, враховуючи Робочу програму ТК 29.

Члени ТК 29 мають право надавати пропозиції щодо програми засідань ТК 29 упродовж року та порядку денного засідання ТК 29 не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня його проведення.

7.4 Час і місце проведення засідань узгоджують між собою голова ТК 29 та секретаріат ТК 29.

7.5 Не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання ТК 29 відповідальний секретар ТК 29 повідомляє про це кожному членові ТК 29.

Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання ТК 29 та його порядок денний. До повідомлення додають матеріали, необхідні членам ТК 29 для підготовки до участі в засіданні ТК 29.

7.6 Документи, які готують і розповсюджують до початку засідання ТК 29:

а) проект порядку денного;

б) інші документи (пропозиції, коментарі, зводи коментарів тощо), що стосуються порядку денного.

Документи, які готують і розповсюджують під час засідання:

а) кожну із запропонованих резолюцій, прийнятих під час засідання ТК 29;

б) протоколи (за необхідності).

Рішення ТК 29 оформлюють протоколом ТК 29.

Після кожного засідання ТК 29 відповідальний секретар ТК 29 готує, оформлює та розповсюджує протокол ТК 29, який має як додаток повний текст усіх прийнятих протягом засідання ТК 29 резолюцій.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член ТК 29 може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

Відповідальний секретар ТК 29 за необхідності готує витяг з протоколу, який містить окремі питання, розглянуті на засіданні ТК 29. Витяг з протоколу має бути завірено підписом голови ТК 29 і відповідального секретаря ТК 29.

7.7 Засідання ТК 29 вважають правомочним, якщо загальна кількість присутніх членів ТК 29 не менше ніж 2/3 членів ТК 29. Про неможливість участі в засіданні член ТК 29 повинен повідомити голові ТК 29 не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення засідання.

7.8 Засідання ТК 29 веде голова ТК 29, а в разі його відсутності - за його дорученням заступник голови ТК 29.

7.9 Рішення ТК 29 вважають прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 членів ТК 29.

7.10 У разі розгляду на засіданні ТК 29 питання обрання кандидатур на посаду голови ТК 29, заступника голови ТК 29, якщо відсутні на засіданні ТК 29 голова та заступник голови ТК 29, обирається головуючий засідання ТК 29 з членів ТК 29.

Не допустимо обирати головуючим на засіданні ТК 29 члена ТК 29, який є претендентом на посаду голови ТК 29 або заступника голови ТК 29.

7.11 Позачергове засідання ТК 29 може бути скликано за пропозицією голови ТК 29 або за пропозицією не менше ніж половини членів ТК 29.

Позачергове засідання ТК 29 скликають не пізніше ніж через десять робочих днів після дня надходження відповідальному секретарю ТК 29 відповідної письмової пропозиції.

Пропозиція щодо скликання позачергового засідання ТК 29 повинна бути підписана особою(-ами), яка(і) її подає(-ють).

У пропозиції зазначають:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (осіб), яка(і) її вносить(-ять);

- обґрунтування необхідності скликання позачергового засідання ТК 29;

- питання, запропоноване(і) для розгляду на позачерговому засіданні.

7.12 Секретаріат ТК 29 має докладати зусиль, щоб уникнути скасування чи перенесення засідання, якщо його вже скликано. Якщо порядок денний та основні документи не розповсюджено протягом визначеного періоду, голова ТК 29 має право скасувати засідання ТК 29.

7.13 На засідання ТК 29 за дорученням її голови можна запрошувати інших осіб у разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань порядку денного.

7.14 У процедурі голосування з будь-якого питання щодо технічної діяльності ТК 29 беруть участь тільки члени ТК 29.

7.15 Прийнятними є такі види голосування:

а) безпосереднє на засіданні ТК 29, яке здійснюється відкрито через вставання, підняття руки, та закрито (тайно) через бюлетень;

б) за допомогою листування через засоби поштового (через листи) або електронного зв'язку (через електронну пошту) (далі - листування).

7.16 Вид голосування визначає секретаріат ТК 29 за погодженням з головою ТК 29 безпосередньо перед початком процедури голосування.

7.17 Члени ТК 29 голосують так: "за", "проти", "утримався".

7.18 Під час голосування за допомогою листування:

а) позитивну відповідь "за" можна супроводжувати редакторськими чи технічними коментарями;

б) якщо член ТК 29 вважає, що пропозицію не можна прийняти, він голосує "проти" та надає свої коментарі;

в) голосів "утримався" та "проти", які не пояснено, не враховують під час підрахування.

7.19 Секретаріат ТК 29 готує необхідні матеріали, які є предметом голосування.

Якщо передбачено голосування за допомогою листування, секретаріат розповсюджує необхідні матеріали з зазначенням терміну прийняття голосів.

Про результати голосування секретаріат ТК 29 складає звіт та повідомляє голові ТК 29 і членам ТК 29.

7.20 Члени ТК 29 обов'язково голосують стосовно пропозицій щодо:

а) створення ПК;

б) нової сфери діяльності та об'єктів стандартизації ТК 29;

в) змін структури ТК 29;

г) припинення діяльності ТК 29 та/або ПК;

д) кандидатур на посади голови ТК 29, заступника голови ТК 29, відповідального секретаря ТК 29;

е) організації, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату ТК 29;

ж) прийняття нових членів ТК 29;

з) пропозицій, які передбачено внести до Програми робіт ТК 29 та Програми робіт з національної стандартизації;

и) проектів національних НД;

к) скасування національних НД;

л) відновлення дії національних НД.

7.21 Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним:

а) враховують тільки голоси за бюлетенями, за якими залишено тільки один голос за можливими варіантами голосування. Бюлетені для голосування, які заповнені з порушенням цієї вимоги, вважають недійсними;

б) якщо питання містить більше ніж одне формулювання та варіант відповіді "за" залишено більше ніж в одному із запропонованих формулювань, такий бюлетень вважають недійсним;

в) якщо бюлетень не підписано чи він не дає можливості ідентифікувати члена ТК 29, який проголосував, такий бюлетень вважають недійсним;

г) якщо під час підрахунку голосів отримано два чи більше бюлетенів одного члена ТК 29, в яких за одним і тим самим питанням залишено різні варіанти голосування, всі такі бюлетені вважають недійсними.

8. Структура ТК 29

8.1 У структурі ТК 29 можна створювати Підкомітети (ПК) для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 29 з відповідним розподілом меж компетенції між ПК.

8.2 Пропозиції щодо створення ПК у діючому ТК 29 надають члени ТК 29.

8.3 Секретаріат ТК 29 готує пропозиції щодо створення ПК та розповсюджує їх для голосування між членами ТК 29.

8.4 Назву та сферу діяльності ПК визначає ТК 29.

8.5 Голову ПК обирають на засіданні ТК за пропозицією членів ПК.

8.6 Голова ПК виконує свої повноваження для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 29 з відповідним розподілом меж компетенції між ПК.

8.7 ТК 29 може створювати у своєму складі постійні або тимчасові робочі групи (РГ), до роботи в яких залучають експертів зі складу провідних спеціалістів і вчених, що об'єднуються для виконання спеціальних завдань та визначаються членами ТК 29.

8.8 ТК 29 приймає рішення про максимальну кількість експертів РГ ТК 29, яких залучають для роботи від одного колективного члена ТК 29.

Структуру та склад РГ ТК 29 ухвалює голова ТК 29.

Голова ТК 29 після прийняття рішення про створення РГ ТК 29 призначає члена ТК 29, який організовує скликання та перше засідання РГ.

Призначений член ТК 29 інформує інших членів ТК 29 про прийняття рішення щодо створення РГ з метою надання пропозицій щодо призначення експертів РГ.

8.9 РГ ТК 29 нумерують у порядку послідовності їх створення.

8.10 Члени ТК 29 інформують призначеного члена ТК 29 про членів РГ ТК 29 (ім'я, прізвище, адреси, номери телефонів та факсів, адреси електронної пошти тощо).

8.11 Експерти РГ повинні підтримувати зв'язок з членами та організаціями, що належать до складу ТК 29, для інформування їх про хід роботи.

8.12 Кандидатуру керівника РГ ТК 29 ухвалюють члени РГ ТК 29 зі складу членів РГ ТК 29 та погоджують з головою ТК 29.

8.13 Керівник РГ ТК 29 керує роботою РГ ТК 29 і безпосередньо бере участь у виконанні завдань РГ ТК 29.

8.14 Після завершення виконання завдання (на стадії голосування щодо проекту НД) РГ ТК 29 розпускають. Керівник проекту продовжує виконувати роль консультанта до остаточного завершення завдання (до завершення стадії опублікування проекту НД).

8.15 РГ ТК 29 звітує голові ТК 29 про виконання поставлених завдань.

8.16 Зміна структури ТК 29

8.16.1 Зміну структури ТК 29 здійснюють згідно з вимогами ДСТУ 1.14.

Функції оргкомітету виконує діючий ТК 29.

8.16.2 ТК 29 готує пропозиції щодо нової сфери технічної діяльності та надає їх на розгляд НОС.

9. Порядок звітування ТК 29

9.1 ТК 29 подає НОС такі звітні матеріали:

а) двічі на рік (до 1 червня та 1 грудня поточного року) звіт про стан виконання робіт, внесених до Програми робіт з національної стандартизації, згідно з ДСТУ 1.8;

б) двічі на рік (до 15 лютого та 15 червня поточного року) звіт про виконання плану перевірки національних НД відповідно до 7.3 ДСТУ 1.2;

в) за запитом НОС інформацію щодо моніторингу діяльності ТК 29 відповідно до цього стандарту;

г) щороку до 25 грудня щорічний звіт стосовно своєї діяльності відповідно до 18.2.

9.2 Щорічний звіт повинен містити таке:

а) номер ТК 29;

б) назву ТК 29;

в) номер, дату, назву наказу щодо створення ТК 29;

г) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail голови ТК 29;

д) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail заступників голови ТК 29;

е) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail відповідального секретаря ТК 29;

ж) назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ТК 29;

и) структуру ТК 29: назву ПК/РГ ТК 29, назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ПК, код та назви об'єктів стандартизації ТК 29 відповідно до ДК 004:2008 "Український класифікатор нормативних документів" (далі - ДК 004) згідно з наказом щодо затвердження об'єктів стандартизації ТК 29;

к) номер та назву відповідного міжнародного і регіонального ТК, а також підкомітету, в роботі якого бере участь ТК 29: ISO (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), IEC (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), CEN, CENELEC, ETSI, МТК (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), участь у роботі інших міжнародних та регіональних організацій, які здійснюють діяльність у сфері стандартизації, та результат роботи в цих організаціях;

л) кількість колективних та індивідуальних членів ТК 29;

м) інформацію щодо проведених засідань ТК 29, кількості питань, що потребували голосування;

н) інформацію погоджувальних нарад і семінарів;

п) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК;

р) інші дані щодо діяльності;

с) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 29 та наявні проблеми.

9.3 У щорічному звіті інформацію надають за всіма зазначеними вище пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації 9.2.

9.4 Звіт підписує голова ТК 29 та відповідальний секретар ТК 29.

9.5 Усі ПК та РГ ТК 29 подають секретаріату ТК 29 такі звітні матеріали:

а) звіт засідання;

б) періодичні звіти про стан роботи, форму та періодичність подання яких встановлює голова ТК 29.

 

Голова ТК 29

М. Роїк

Відповідальний секретар ТК 29

К. Калатур

 

СКЛАД
Технічного комітету стандартизації 29 "Технічні культури"

Голова ТК 29 - Микола Роїк, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, директор, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net.

Заступник голови ТК 29 - Володимир Доронін, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, зав. лаб. насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур, доктор с.-г. наук, професор, тел.: (044) 275-33-55, факс: (044) 275-53-66, e-mail: doronin@tdn.kiev.ua.

Відповідальний секретар ТК 29 - Катерина Калатур, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, тел.: (044) 275-46-22, факс: (044) 275-53-66, e-mail: kkalatur@meta.ua.

Перелік колективних членів ТК 29 та їх повноважних представників

Ч. ч.

Назва організації - колективного члена ТК 29, ім'я та прізвище його повноважного представника

Адреса організації, телефон, факс, електронна адреса

Примітка

1

2

3

4

1

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, Микола Роїк

вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net

 

2

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, Володимир Доронін

вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net

 

3

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, Катерина Калатур

вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net

 

4

Національна академія аграрних наук України, Владислав Кравченко

вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022, тел.: (044) 281-06-77, e-mail: prezid@ukr.net

 

5

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Володимир Топчій

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, тел.: (044) 226-26-51, e-mail: zvg@minagro.gov.ua

 

6

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Олександр Лозовицький

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, тел.: (044) 278-80-49, e-mail: zvg@minagro.gov.ua

 

7

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Володимир Устименко

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, тел.: (044) 278-56-78, e-mail: zvg@minagro.gov.ua

 

8

Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН", В'ячеслав Михайлов

вул. Машинобудівників, 2-б, смт Чабани, Київська обл., 08162, тел.: (044) 266-03-98, (044) 526-03-98, e-mail: iznaan@ukr.net

 

9

Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, Володимир Лисенко

с. Черешневе, Барський р-н, Вінницька обл., 23021, тел.: 8-04341-35-4-68

 

10

Головне управління агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації, Володимир Франков

вул. Соборна, 15-а, м. Вінниця, 21100, тел.: (0432) 67-08-20, факс (0432) 67-08-39, e-mail: upr_agro@vin.gov.ua

 

11

Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості", Людмила Чернявська

вул. Лютеранська, 20, м. Київ, 01024, тел.: (044) 279-06-50, (044) 278-65-85, факс: (044) 279-06-50

 

12

Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості", Володимир Мількевич

вул. Лютеранська, 20, м. Київ, 01024, тел.: (044) 279-06-50, (044) 278-65-85, факс: (044) 279-06-50

 

13

Головне управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Петро Пилипенко

вул. Червоноармійська, 13, м. Київ, 01601, тел.: (044) 234-63-24; e-mail: ver@kra.kiev.ua

 

14

Державна інспекція сільського господарства України, Юрій Заставний

вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190, тел./факс: +38 (044) 232-94-25

 

15

Національна Асоціація "Укрцукор", Петро Борисюк

вул. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: (044) 279-72-12, факс: (044) 279-66-83, e-mail: mail@ukrsugar.com

 

16

Національна Асоціація "Укрцукор", Олександр Руденко

вул. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: (044) 279-72-12, факс: (044) 279-66-83, e-mail: mail@ukrsugar.com

 

17

Головне управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, Семен Москаленко

вул. Міщенка, 2, м. Полтава, 36011, тел.: (05322) 7-32-06, факс: 2-97-48, e-mail: gol_apk@adm-pl.gov.ua

 

18

Українська державна насіннєва інспекція, Ольга Мишинська

пл. Солом'янська, 2, м. Київ, 03035, тел.: (044) 244-02-11

 

19

Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України, Людмила Жуплатова

вул. Зелена, 1, с. Сад, Сумський р-н, Сумська обл., 42343, тел./факс: (0542) 695-002, (0542) 652-405, e-mail: agronauka@gmail.com

 

 

Голова ТК 29

М. Роїк

Відповідальний секретар ТК 29

К. Калатур

 

Структура
Технічного комітету стандартизації 29 "Технічні культури"

Ч. ч.

Назва ПК

Об'єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004

Організація, яка здійснює функції секретаріату ПК, адреса, телефон, факс та електронна адреса

Ім'я та прізвище голови ПК, адреса, телефон, факс, електронна адреса

Відповідні ТК і ПК ISO, IEC, CEN, CENELEC

Членство у відповідних ТК і ПК ISO, IEC, CEN, CENELEC

1

ПК 1
Насіння цукрових буряків

Насіння цукрових буряків, 65.020.20

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net

Володимир Доронін, вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-33-55, факс: (044) 275-53-66, e-mail: doronin@tdn.kiev.ua

-

МТК 115 (Р-член)

2

ПК 2
Коренеплоди цукрових буряків

Коренеплоди цукрових буряків, 65.020.20

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net

Катерина Калатур, вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-46-22, факс: (044) 275-53-66, e-mail: kkalatur@meta.ua

-

МТК 115 (Р-член)

3

ПК 3
Біоенергетичні культури

Біоенергетичні культури, 65.020.20

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net

Олександр Ганженко, вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-53-55, факс: (044) 275-53-66, e-mail: ganzhenko74@gmail.com

-

-

 

Голова ТК 29

М. Роїк

Відповідальний секретар ТК 29

К. Калатур

 

Сфера діяльності та об'єкти стандартизації, закріплені за Технічним комітетом стандартизації 29 "Технічні культури"

Сфера діяльності

Код та назва об'єкта стандартизації згідно з ДК 004

Стандартизація в галузі наукових досліджень, розроблення національних НД для забезпечення виробництва насіння буряків

65.020.20. Рослинництво. (Насіння цукрових буряків)

Стандартизація в галузі наукових досліджень, розроблення національних НД для забезпечення виробництва коренеплодів буряків

65.020.20. Рослинництво. (Коренеплоди цукрових буряків)

Стандартизація в галузі наукових досліджень, розроблення національних НД для забезпечення виробництва біоенергетичних культур сорго цукрове, міскантус, свічграс, салекс та інших

65.020.20. Рослинництво. (Біоенергетичні культури)

 

Голова ТК 29

М. Роїк

Відповідальний секретар ТК 29

К. Калатур

 

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет стандартизації 118 "Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові"

1. Загальні положення

1.1 Технічний комітет стандартизації 118 "Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові" (далі - ТК 118) створено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 9 січня 1997 року N 5 "Про створення технічного комітету зі стандартизації "Послуги торгівлі та громадського харчування" з урахуванням принципу представництва усіх заінтересованих сторін.

1.2 Голова ТК 118 - Анатолій Антонович Мазаракі, Київський національний торговельно-економічний університет, ректор, доктор економічних наук, професор (02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19, тел.: (044) 531-49-49, (044) 531-49-90, факс: (044) 544-39-74, e-mail: rector@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua);

заступник голови ТК 118 - Притульська Наталія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет, перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор (02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19, тел.: (044) 531-49-32, e-mail: pritulska@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua);

відповідальний секретар ТК 118 - Сагалакова Наталія Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, докторант кафедри туризму та рекреації, кандидат економічних наук, доцент (02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19, тел.: (044) 531-47-98, e-mail: tk_118@ukr.net, http://www.knteu.kiev.ua).

1.3 Організаційне забезпечення діяльності ТК 118 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 118 покладено на Київський національний торговельно-економічний університет (далі за текстом - КНТЕУ), що підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є юридичною особою і знаходиться за адресою: 02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19, тел.: (044) 513-23-09, факс: (044) 544-39-74, (044) 544-74-14, e-mail: knteu@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua.

1.4 ТК 118 діє на підставі Положення про технічний комітет стандартизації 118 (далі - Положення про ТК 118), розробленого відповідно до вимог ДСТУ 1.14:2015 "Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації" (далі - ДСТУ 1.14).

1.5 ТК 118 є формою співробітництва заінтересованих юридичних і фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об'єктами стандартизації.

1.6 ТК 118 не має статусу юридичної особи.

1.7 ТК 118 може мати власний бланк з необхідними реквізитами.

1.8 ТК 118 не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

1.9 Під час виконання робіт, пов'язаних з інформацією, що містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи, які входять до складу ТК 118, повинні дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту державної таємниці.

2. Повноваження ТК 118

2.1 До повноважень ТК 118 належать:

а) участь у роботі відповідних ТК міжнародних і регіональних організацій стандартизації відповідно до положень цих організацій;

б) розроблення і погодження проектів національних нормативних документів (далі - НД) згідно з ДСТУ 1.2:2015 "Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації" (далі - ДСТУ 1.2) та ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) "Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів" (далі - ДСТУ 1.7);

в) участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації згідно з ДСТУ 1.8:2015 "Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації" (далі - ДСТУ 1.8);

г) формування Програми роботи ТК 118;

д) перевірка і перегляд національних НД, розробниками яких є ТК 118, згідно з ДСТУ 1.2;

е) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД згідно з ДСТУ 1.2;

ж) надання роз'яснень щодо положень національних НД, об'єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 118;

з) надання повідомлень торговим партнерам України щодо проектів національних НД згідно з ДСТУ 1.13:2015 "Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України".

2.2 ТК 118 має право:

а) створювати та вести фонди НД для інформаційного забезпечення своєї діяльності;

б) надавати науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб'єктам стандартизації, користувачам національних НД та споживачам;

в) організовувати та проводити семінари, науково-практичні конференції тощо;

г) видавати і розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності;

д) запитувати й одержувати в установленому порядку від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та НОС інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього повноважень;

е) співпрацювати в суміжних сферах діяльності з ТК:

- ТК 19 "Науково-технічна термінологія";

- ТК 144 "Інформація і документація";

- ТК 169 "Туризм і послуги у сфері туризму".

ж) співпрацювати з фізичними та юридичними особами для виконання покладених на нього повноважень;

з) отримувати консультативну допомогу провідних науковців та фахівців.

3. Умови членства в ТК 118

3.1 До роботи в ТК 118 залучають уповноважених представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх громадських об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), інших громадських об'єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

3.2 Членство в ТК 118 є добровільним.

3.3 Кількість членів ТК 118 не може бути менше ніж п'ять.

3.4 Члени ТК 118 у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері стандартизації, наказами національного органу стандартизації (далі - НОС), Положенням про ТК 118, національними НД, що стосуються діяльності ТК 118, керівними та настановними документами міжнародних і регіональних організацій стандартизації.

3.5 Членство в ТК 118 може бути колективне або індивідуальне.

Колективні члени беруть участь у роботі ТК 118 через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені.

Індивідуальними членами ТК 118 можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у роботі ТК 118 та які діють від свого імені.

Організація, яка має на меті стати колективним членом ТК 118, подає заяву, в якій зазначає, що вона має на меті брати участь у роботі ТК 118, а також зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 118, й термін, до якого її уповноважено брати участь у роботі ТК 118.

Індивідуальний член, який має на меті стати членом ТК 118, подає заяву, в якій зазначає, що має на меті брати участь у роботі ТК 118, а також зазначає своє ім'я, прізвище, місце роботи та посаду (у разі наявності) й термін, до якого він передбачає брати участь у роботі ТК 118.

3.7 Рішення щодо прийняття нового члена до складу ТК 118 ухвалюють члени ТК 118 голосуванням.

Якщо у ТК 118 досягнуто консенсус щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 118, ТК 118 надсилає інформацію про прийняте рішення НОС для видання відповідного наказу.

Якщо у ТК 118 не досягнуто консенсусу щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 118, ТК 118 надсилає лист про прийняте рішення заявнику з відповідним обґрунтуванням.

3.8 Дострокове припинення повноважень члена ТК 118 здійснюють:

а) відповідно до заяви колективного члена ТК 118 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків членів ТК 118;

б) відповідно до заяви індивідуального члена ТК 118;

в) якщо уповноважений представник колективного члена ТК 118 або індивідуальний член ТК 118 протягом половини строку, на який їх уповноважено, або впродовж одного року з дня їх останнього виконання повноважень члена ТК не виконують повноважень, визначених для члена ТК 118.

Якщо член ТК 118 подав заяви відповідно до "а" та "б" цього пункту щодо небажання подальшої роботи в ТК 118, ТК 118 оформлює відповідний протокол та повідомляє НОС про зміни у складі ТК 118 для видання відповідного наказу НОС.

Якщо колективний або індивідуальний член ТК 118 не виконує своїх повноважень відповідно до "в" цього пункту, рішення щодо виключення члена зі складу ТК 118 приймають члени ТК 118 голосуванням.

Якщо ТК 118 досягнуто консенсус щодо виключення члена ТК 118 зі складу ТК 118, ТК 118 надсилає інформацію про прийняте рішення колективному та індивідуальному члену ТК 118, якого виключено зі складу ТК 118, та НОС для видання відповідного наказу НОС.

Член ТК 118, якого виключено зі складу ТК 118, який висловив у подальшому бажання брати участь у роботі ТК 118, може подати заяву щодо членства відповідно до пункту 3.7.

3.9 Про зміни, що відбуваються у складі ТК 118, які стосуються колективних та індивідуальних членів, ТК 118 повідомляє НОС для видання відповідного наказу НОС.

Про зміни, що відбуваються у складі ТК 118, які стосуються уповноважених представників колективних членів ТК 118, ТК 118 повідомляє НОС для врахування в роботі НОС.

3.10 Члени ТК 118 повинні:

а) належно виконувати свої повноваження;

б) брати активну участь у роботі ТК 118 і його засіданнях;

в) голосувати в установлені строки стосовно всіх питань, які передано на голосування;

г) своєчасно повідомляти голові ТК 118 про зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 118.

3.11 Члени ТК 118 мають право:

а) одержувати всю необхідну інформацію, що стосується діяльності ТК 118;

б) за погодженням з головою ТК 118 друкувати результати досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 118;

в) за дорученням голови ТК 118 представляти інтереси ТК 118 в інших ТК та організаціях;

г) надавати пропозиції щодо нових тем до Програми робіт ТК 118;

д) вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТК 118 й усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

е) надавати пропозиції щодо зміни організаційної структури ТК 118 (створення нових ПК і РГ), зміни голови, заступника голови та відповідального секретаря ТК 118, приймати нових та виключати членів ТК 118;

ж) вийти зі складу ТК 118.

3.12 Допускається членство одного й того самого члена ТК 118 в інших ТК.

Допускається членство одного й того самого уповноваженого представника колективного члена ТК 118 в інших ТК.

3.13 Члени ТК 118 не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

4. Повноваження голови та заступника голови ТК 118

4.1 Голову ТК 118 та заступника голови ТК 118 обирають за пропозицією членів ТК 118 на засіданні ТК 118 голосуванням на період не більше ніж п'ять років.

4.2 Кожне наступне подовження терміну виконання обов'язків голови ТК 118 та заступника голови ТК 118 однією і тією самою особою може бути запропоновано членами ТК 118 на строк не більше ніж два роки.

4.3 Голова ТК 118 розробляє технічну політику діяльності ТК 118 відповідно до мети й завдань стандартизації у визначеній сфері діяльності та відповідає за загальне керування ТК 118, беручи до уваги всі підкомітети (далі - ПК) та робочі групи (далі - РГ), створені у складі ТК 118.

4.4 Голова ТК 118:

а) організовує роботу ТК 118 та приймає необхідні рішення щодо діяльності ТК 118;

б) координує діяльність членів ТК 118 та розподіляє між ними обов'язки;

в) дає настанови відповідальному секретарю ТК 118 стосовно виконання його обов'язків;

г) скликає засідання ТК 118 та головує на них, затверджує порядок денний засідань ТК 118, проводить засідання ТК 118 та забезпечує висловлення всіх поглядів;

д) організовує підготовку документів і матеріалів щодо діяльності ТК 118 для розгляду НОС, керівної ради НОС тощо;

е) затверджує Програму роботи ТК 118 та План робіт ТК 118 на відповідний рік;

ж) погоджує технічні завдання на розроблення проектів національних НД, візує остаточні редакції проектів національних НД, розроблених ТК 118;

и) підписує всі листи ТК 118, протоколи засідань, резолюції, звіти про результати голосування членів ТК 118, а також інші документи, створені під час діяльності ТК 118;

к) розглядає звіти ПК та РГ;

л) забезпечує дотримання членами ТК 118 вимог законодавства, нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та НОС, що регулюють відносини у сфері стандартизації, Положення про ТК 118, національних НД, що стосуються діяльності ТК 118, інших встановлених правил діяльності у сфері стандартизації;

м) контролює виконання членами ТК 118 їх обов'язків;

н) залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК 118;

п) через секретаріат ТК 118 надає консультації заінтересованим сторонам стосовно питань, пов'язаних з діяльністю ТК 118.

4.5 Заступник голови ТК 118 виконує делеговані головою ТК 118 функції, а також функції голови ТК 118 за його відсутності.

4.6 Відповідальний секретар ТК 118 повідомляє членам ТК 118 за шість місяців про сплив терміну повноважень голови ТК 118 та/або заступника голови ТК 118.

Члени ТК 118 надають пропозиції протягом трьох місяців з дня повідомлення.

Кандидатури на ці посади обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК 118.

Не пізніше ніж за один місяць до спливу повноважень голови ТК 118 та/або заступника голови ТК 118 має бути скликано й проведено засідання ТК 118 з метою обрання голови ТК 118 та/або заступника голови ТК 118 або продовження терміну виконання ними обов'язків.

4.7 Дострокове припинення повноважень голови ТК 118 та/або заступника голови ТК 118 здійснюють:

а) відповідно до заяви голови ТК 118 та заступника голови ТК 118 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ними обов'язків;

б) за пропозицією членів ТК 118.

Якщо ТК 118 досягнуто консенсус щодо зміни голови ТК 118 та/або заступника голови ТК 118, ТК 118 не пізніше ніж через один місяць після прийняття цього рішення здійснює заходи щодо обрання голови ТК 118 та/або заступника голови ТК 118.

4.8 ТК 118 повідомляє НОС про зміни голови ТК 118 та/або заступника ТК 118 для видання відповідного наказу НОС.

5. Повноваження відповідального секретаря ТК 118

5.1 Відповідального секретаря ТК 118 обирають за пропозицією членів ТК 118 на засіданні ТК 118 голосуванням.

5.2 Відповідальний секретар ТК 118 організовує проведення робіт ТК 118, керує технічними й адміністративними функціями секретаріату ТК 118.

5.3 Відповідальний секретар ТК 118:

а) веде діловодство ТК 118;

б) готує проведення засідань ТК 118, складає проекти планів проведення засідань ТК 118, порядків денних проведення засідань ТК 118, протоколів ТК 118 та резолюцій ТК 118;

в) повідомляє членам ТК 118 про дату, час, місце проведення засідань та їх порядок денний і забезпечує їх необхідними документами та іншою інформацією з питань, внесених до порядку денного засідань ТК 118;

г) готує проекти планів голосування ТК 118, бюлетені для голосування, розповсюджує їх, аналізує заповнені членами ТК 118 бюлетені для голосування, рахує результати голосування, складає звіти про результати голосування;

д) оформлює документи, прийняті (розглянуті) ТК 118;

е) забезпечує зберігання протоколів засідань ТК 118, бюлетенів для голосування ТК 118 і кореспонденції;

ж) готує проект Положення ТК 118 та зміни до нього;

и) відвідує засідання ПК, РГ, які вимагають його присутності;

к) залучає до роботи членів ТК 118, складає та веде перелік членів ТК 118 (колективних членів ТК 118, їх повноважних представників та індивідуальних членів ТК 118), нагадує членам ТК 118 про сплив терміну членства та необхідність брати активну участь у роботі ТК 118.

5.4 Дострокове припинення повноважень відповідального секретаря ТК 118 здійснюється:

а) відповідно до заяви відповідального секретаря ТК 118 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків;

б) за пропозицією членів ТК 118.

У разі якщо ТК 118 має намір запропонувати обрання нового відповідального секретаря ТК 118, секретаріат ТК 118 повідомляє про це членам ТК 118.

Члени ТК 118 надають пропозиції протягом двох місяців з дня повідомлення.

Кандидатуру на цю посаду обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК 118.

Не пізніше ніж через три місяці після повідомлення про наміри обрання нового відповідального секретаря ТК 118 має бути проведено засідання ТК 118.

5.5 ТК 118 повідомляє НОС про зміну відповідального секретаря ТК 118 для видання відповідного наказу НОС.

6. Повноваження секретаріату ТК 118

6.1 Організаційне забезпечення діяльності ТК 118 здійснює його секретаріат.

6.2 Секретаріат ТК 118 повинен використовувати в повному обсязі свій потенціал, технічні та адміністративні засоби для забезпечення швидкого й успішного виконання поставлених ТК 118 завдань.

6.3 Секретаріат ТК 118 повинен бути забезпечений засобами для оброблення текстів проектів НД, подання їх у друкованому та електронному вигляді для будь-якого іншого відтворення, підготовлення відповідних технічних рисунків, ілюстрацій, таблиць тощо, а також відповідними засобами зв'язку (телефоном, факсом, електронною поштою, доступом до мережі INTERNET тощо).

6.4 Секретаріат ТК 118:

а) координує роботу ТК 118 та ПК і РГ, що належать до складу ТК 118;

б) готує проекти Програми та Плану робіт ТК 118 на відповідний рік і контролює їх виконання;

в) керує всіма темами, які внесено до Робочої програми ТК 118 та Плану робіт ТК 118 на відповідний рік (також за дотримання встановленого терміну розроблення проектів національних НД);

г) готує план перевірки НД;

д) готує проекти НД ТК 118 та проекти НД, які перебувають на опрацюванні в ТК 118, до розповсюдження для розгляду їх членами ТК 118, розповсюджує їх та опрацьовує отримані коментарі;

е) веде листування з членами ТК 118, організаціями та заінтересованими сторонами;

ж) готує та надає на розгляд до НОС щорічний звіт про роботу ТК 118;

и) повідомляє голові ТК 118 про активність членів ТК 118, особливо якщо член ТК 118 протягом певного часу не був активним (не брав участі поспіль у двох засіданнях, не надсилав ніякої кореспонденції, не проголосував стосовно питань, запропонованих на голосуваннях у межах роботи ТК 118);

к) здійснює реєстрацію й облік документів;

л) підтримує зв'язок з іншими ТК та організаціями, членами ТК 118 стосовно діяльності ТК 118.

7. Умови проведення засідань ТК 118 та голосування

7.1 Організаційною формою роботи ТК 118 є засідання, які проводять у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

Засідання ТК 118 мають проводитися лише тоді, коли потрібно обговорення важливих питань щодо діяльності ТК 118, які неможливо вирішити інакше.

Засідання ТК 118 скликають з метою досягнення певної згоди стосовно пунктів порядку денного та забезпечення розуміння між членами ТК 118.

7.2 Засідання ТК 118 обов'язково скликають у разі розгляду питань щодо:

а) обрання кандидатур на посаду та зміни голови ТК 118, заступника голови ТК 118 та відповідального секретаря ТК 118;

б) зміни організації, яка виконує функції секретаріату ТК 118;

в) розгляду проекту національного НД у разі, якщо ТК 118 не досягнуто консенсусу за результатами голосування;

г) зміни структури ТК 118 та його сфери діяльності, внесення змін до Положення про ТК 118;

д) проведення річних підсумків діяльності ТК 118 і планування робіт на наступний рік;

е) за пропозицією НОС.

7.3 Відповідальний секретар ТК 118 після консультації з головою ТК 118 складає програму засідань ТК 118 на мінімальний період один рік, враховуючи Робочу програму ТК 118.

Члени ТК 118 мають право надавати пропозиції щодо програми засідань ТК 118 упродовж року та порядку денного засідання ТК 118 не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня його проведення.

7.4 Час і місце проведення засідань узгоджують між собою голова ТК 118 та секретаріат ТК 118.

7.5 Не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання ТК 118 відповідальний секретар ТК 118 повідомляє про це кожному членові ТК 118.

Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання ТК 118 та його порядок денний. До повідомлення додають матеріали, необхідні членам ТК 118 для підготовки до участі в засіданні ТК 118.

7.6 Документи, які готують і розповсюджують до початку засідання ТК 118:

а) проект порядку денного;

б) інші документи (пропозиції, коментарі, зводи коментарів тощо), що стосуються порядку денного.

Документи, які готують і розповсюджують під час засідання:

а) кожну із запропонованих резолюцій, прийнятих під час засідання ТК 118;

б) протоколи (за необхідності).

Рішення ТК 118 оформлюють протоколом ТК 118.

Після кожного засідання ТК 118 відповідальний секретар ТК 118 готує, оформлює та розповсюджує протокол ТК 118, який має як додаток повний текст усіх прийнятих протягом засідання ТК 118 резолюцій.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член ТК 118 може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

Відповідальний секретар ТК 118 за необхідності готує витяг з протоколу, який містить окремі питання, розглянуті на засіданні ТК 118. Витяг з протоколу має бути завірено підписом голови ТК 118 і відповідального секретаря ТК 118.

7.7 Засідання ТК 118 вважають правомочним, якщо загальна кількість присутніх членів ТК 118 не менше ніж 2/3 членів ТК 118. Про неможливість участі в засіданні член ТК 118 повинен повідомити голові ТК 118 не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення засідання.

7.8 Засідання ТК 118 веде голова ТК 118, а в разі його відсутності - за його дорученням заступник голови ТК 118.

7.9 Рішення ТК 118 вважають прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 членів ТК 118.

7.10 У разі розгляду на засіданні ТК 118 питання обрання кандидатур на посаду голови ТК 118, заступника голови ТК 118, якщо відсутні на засіданні ТК 118 голова та заступник голови ТК 118, обирається головуючий засідання ТК 118 з членів ТК 118.

Не допустимо обирати головуючим на засіданні ТК 118 члена ТК 118, який є претендентом на посаду голови ТК 118 або заступника голови ТК 118.

7.11 Позачергове засідання ТК 118 може бути скликано за пропозицією голови ТК 118 або за пропозицією не менше ніж половини членів ТК 118.

Позачергове засідання ТК 118 скликають не пізніше ніж через десять робочих днів після дня надходження відповідальному секретарю ТК 118 відповідної письмової пропозиції.

Пропозиція щодо скликання позачергового засідання ТК 118 повинна бути підписана особою(-ами), яка(і) її подає(-ють).

У пропозиції зазначають:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (осіб), яка(і) її вносить(-ять);

- обґрунтування необхідності скликання позачергового засідання ТК 118;

- питання, запропоноване(і) для розгляду на позачерговому засіданні.

7.12 Секретаріат ТК 118 має докладати зусиль, щоб уникнути скасування чи перенесення засідання, якщо його вже скликано. Якщо порядок денний та основні документи не розповсюджено протягом визначеного періоду, голова ТК 118 має право скасувати засідання ТК 118.

7.13 На засідання ТК 118 за дорученням її голови можна запрошувати інших осіб у разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань порядку денного.

7.14 У процедурі голосування з будь-якого питання щодо технічної діяльності ТК 118 беруть участь тільки члени ТК 118.

7.15 Прийнятними є такі види голосування:

а) безпосереднє на засіданні ТК 118, яке здійснюється відкрито через вставання, підняття руки, та закрито (тайно) через бюлетень;

б) за допомогою листування через засоби поштового (через листи) або електронного зв'язку (через електронну пошту) (далі - листування).

7.16 Вид голосування визначає секретаріат ТК 118 за погодженням з головою ТК 118 безпосередньо перед початком процедури голосування.

7.17 Члени ТК 118 голосують так: "за", "проти", "утримався".

7.18 Під час голосування за допомогою листування:

а) позитивну відповідь "за" можна супроводжувати редакторськими чи технічними коментарями;

б) якщо член ТК 118 вважає, що пропозицію не можна прийняти, він голосує "проти" та надає свої коментарі;

в) голосів "утримався" та "проти", які не пояснено, не враховують під час підрахування.

7.19 Секретаріат ТК 118 готує необхідні матеріали, які є предметом голосування.

Якщо передбачено голосування за допомогою листування, секретаріат розповсюджує необхідні матеріали з зазначенням терміну прийняття голосів.

Про результати голосування секретаріат ТК 118 складає звіт та повідомляє голові ТК 118 і членам ТК 118.

7.20 Члени ТК 118 обов'язково голосують стосовно пропозицій щодо:

а) створення ПК;

б) нової сфери діяльності та об'єктів стандартизації ТК 118;

в) змін структури ТК 118;

г) припинення діяльності ТК 118 та/або ПК;

д) кандидатур на посади голови ТК 118, заступника голови ТК 118, відповідального секретаря ТК 118;

е) організації, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату ТК 118;

ж) прийняття нових членів ТК 118;

з) пропозицій, які передбачено внести до Програми робіт ТК 118 та Програми робіт з національної стандартизації;

и) проектів національних НД;

к) скасування національних НД;

л) відновлення дії національних НД.

7.21 Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним:

а) враховують тільки голоси за бюлетенями, за якими залишено тільки один голос за можливими варіантами голосування. Бюлетені для голосування, які заповнені з порушенням цієї вимоги, вважають недійсними;

б) якщо питання містить більше ніж одне формулювання та варіант відповіді "за" залишено більше ніж в одному із запропонованих формулювань, такий бюлетень вважають недійсним;

в) якщо бюлетень не підписано чи він не дає можливості ідентифікувати члена ТК 118, який проголосував, такий бюлетень вважають недійсним;

г) якщо під час підрахунку голосів отримано два чи більше бюлетенів одного члена ТК 118, в яких за одним і тим самим питанням залишено різні варіанти голосування, всі такі бюлетені вважають недійсними.

8. Структура ТК 118

8.1 У структурі ТК 118 можна створювати Підкомітети (ПК) для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 118 з відповідним розподілом меж компетенції між ПК.

8.2 Пропозиції щодо створення ПК у діючому ТК 118 надають члени ТК 118.

8.3 Секретаріат ТК 118 готує пропозиції щодо створення ПК та розповсюджує їх для голосування між членами ТК 118.

8.4 Назву та сферу діяльності ПК визначає ТК 118.

8.5 Голову ПК обирають на засіданні ТК за пропозицією членів ПК.

8.6 Голова ПК виконує свої повноваження для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 118 з відповідним розподілом меж компетенції між ПК.

8.7 ТК 118 може створювати у своєму складі постійні або тимчасові робочі групи (РГ), до роботи в яких залучають експертів зі складу провідних спеціалістів і вчених, що об'єднуються для виконання спеціальних завдань та визначаються членами ТК 118.

8.8 ТК 118 приймає рішення про максимальну кількість експертів РГ ТК 118, яких залучають для роботи від одного колективного члена ТК 118.

Структуру та склад РГ ТК 118 ухвалює голова ТК 118.

Голова ТК 118 після прийняття рішення про створення РГ ТК 118 призначає члена ТК 118, який організовує скликання та перше засідання РГ.

Призначений член ТК 118 інформує інших членів ТК 118 про прийняття рішення щодо створення РГ з метою надання пропозицій щодо призначення експертів РГ.

8.9 РГ ТК 118 нумерують у порядку послідовності їх створення.

8.10 Члени ТК 118 інформують призначеного члена ТК 118 про членів РГ ТК 118 (ім'я, прізвище, адреси, номери телефонів та факсів, адреси електронної пошти тощо).

8.11 Експерти РГ повинні підтримувати зв'язок з членами та організаціями, що належать до складу ТК 118, для інформування їх про хід роботи.

8.12 Кандидатуру керівника РГ ТК 118 ухвалюють члени РГ ТК 118 зі складу членів РГ ТК 118 та погоджують з головою ТК 118.

8.13 Керівник РГ ТК 118 керує роботою РГ ТК 118 і безпосередньо бере участь у виконанні завдань РГ ТК 118.

8.14 Після завершення виконання завдання (на стадії голосування щодо проекту НД) РГ ТК 118 розпускають. Керівник проекту продовжує виконувати роль консультанта до остаточного завершення завдання (до завершення стадії опублікування проекту НД).

8.15 РГ ТК 118 звітує голові ТК 118 про виконання поставлених завдань.

8.16 Зміна структури ТК 118:

8.16.1 Зміну структури ТК 118 здійснюють згідно з вимогами ДСТУ 1.14.

Функції оргкомітету виконує діючий ТК 118.

8.16.2 ТК 118 готує пропозиції щодо нової сфери технічної діяльності та надає їх на розгляд НОС.

9. Порядок звітування ТК 118

9.1 ТК 118 подає НОС такі звітні матеріали:

а) двічі на рік (до 1 червня та 1 грудня поточного року) звіт про стан виконання робіт, внесених до Програми робіт з національної стандартизації, згідно з ДСТУ 1.8;

б) двічі на рік (до 15 лютого та 15 червня поточного року) звіт про виконання плану перевірки національних НД відповідно до 7.3 ДСТУ 1.2;

в) за запитом НОС інформацію щодо моніторингу діяльності ТК 118 відповідно до ДСТУ 1.14;

г) щороку до 25 грудня щорічний звіт стосовно своєї діяльності відповідно до 18.2 ДСТУ 1.14.

9.2 Щорічний звіт повинен містити наступне:

а) номер ТК 118;

б) назву ТК 118;

в) номер, дату, назву наказу щодо створення ТК 118;

г) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail голови ТК 118;

д) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail заступника голови ТК 118;

е) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail відповідального секретаря ТК 118;

ж) назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ТК 118;

и) структуру ТК 118: назву ПК/РГ ТК 118, назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ПК, код та назви об'єктів стандартизації ТК 118 відповідно до ДК 004:2008 "Український класифікатор нормативних документів" (далі - ДК 004) згідно з наказом щодо затвердження об'єктів стандартизації ТК 118;

к) номер та назву відповідного міжнародного і регіонального ТК 118, а також підкомітету, в роботі якого бере участь ТК 118: ISO (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), IEC (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), CEN, CENELEC, ETSI, МТК (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), участь у роботі інших міжнародних та регіональних організацій, які здійснюють діяльність у сфері стандартизації, та результат роботи в цих організаціях;

л) кількість колективних та індивідуальних членів ТК 118;

м) інформацію щодо проведених засідань ТК 118, кількості питань, що потребували голосування;

н) інформацію погоджувальних нарад і семінарів;

п) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК;

р) інші дані щодо діяльності;

с) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 118 та наявні проблеми.

9.3 У щорічному звіті інформацію надають за всіма зазначеними вище пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації 9.2.

9.4 Звіт підписує голова ТК 118 та відповідальний секретар ТК 118.

9.5 Усі ПК та РГ ТК 118 подають секретаріату ТК 118 такі звітні матеріали:

а) звіт засідання;

б) періодичні звіти про стан роботи, форму та періодичність подання яких встановлює голова ТК 118.

 

Голова ТК 118

А. А. Мазаракі

Відповідальний секретар ТК 118

Н. О. Сагалакова

 

СКЛАД
ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 118 "ПОСЛУГИ ТОРГІВЛІ, РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ТУРИСТИЧНІ ТА ВИСТАВКОВІ"

Голова ТК 118

- Анатолій Антонович Мазаракі, Київський національний торговельно-економічний університет, ректор, доктор економічних наук, професор, тел.: (044) 531-49-49, (044) 531-49-90, факс: (044) 544-39-74, e-mail: rector@knteu.kiev.ua.

Заступник голови ТК 118

- Притульська Наталія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет, перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор, тел.: (044) 531-49-32, e-mail: pritulska@knteu.kiev.ua.

Відповідальний секретар ТК 118

- Сагалакова Наталія Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, докторант кафедри туризму та рекреації, кандидат економічних наук, доцент, тел.: (044) 531-47-98, e-mail: tk_118@ukr.net.

 

Перелік організацій - колективних членів ТК 118 "Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові" та їхніх повноважних представників

Чергове число

Назва організації

Адреса організації - члена ТК

Повноважний представник організації - члена ТК (П. І. Б., посада, вчений ступінь та звання, телефон (службовий, домашній)

Примітка

1

2

3

4

5

1

Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України (КНТЕУ)

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 513-74-18, факс (044) 544-39-74, knteu@knteu.kiev.ua

Мазаракі Анатолій Антонович, Голова ТК 118, ректор КНТЕУ, д. е. н., професор, тел. (044) 513-74-18, факс (044) 544-39-74, rector@knteu.kiev.ua
Притульська Наталія Володимирівна, заступник Голови ТК 118, перший проректор КНТЕУ, д. т. н., професор, тел. (044) 531-48-23, pritulska@knteu.kiev.ua
Ткаченко Тетяна Іванівна, голова ПК 3 "Туризм та послуги у сфері туризму", завідувач кафедри туризму та рекреації КНТЕУ, д. е. н., професор, тел. (044) 531-47-18, tkachenko12@ukr.net
Сагалакова Наталія Олександрівна, відповідальний секретар ТК 118, докторант кафедри туризму та рекреації КНТЕУ, к. е. н., доцент, тел. (044) 531-47-18, nsagalakova@ukr.net

 

2

Українське товариство товарознавців і технологів

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 531-49-32, факс: (044) 544-39-74, igwt_ukraine@knteu.kiev.ua

Осика Віктор Анатолійович, голова ПК 1 "Послуги торгівлі", член товариства, декан факультету товарознавства і торговельного підприємництва, к. т. н., доцент, тел. (044) 531-47-94, osyka@knteu.kiev.ua
Мережко Ніна Василівна, Віце-президент, завідувач кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ, д. т. н., професор, тел. (044) 531-47-67, neprod2@knteu.kiev.ua

 

3

Громадська спілка "Український кулінарний союз"

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 513-74-18, ucu-org@bigmir.net

Ведмідь Надія Іванівна, голова ПК 2 "Послуги з організації харчування", директор спілки, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ, д. е. н., професор, тел. (044) 513-74-18, nadijaw@ukr.net
Марцин Тетяна Олександрівна, секретар ПК 2, член спілки, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства КНТЕУ, к. т. н., доцент, тел. (044) 513-74-18, tat13@ukr.net
Мельниченко Світлана Володимирівна, член спілки, проректор з наукової роботи КНТЕУ, член науково-методичних комісій (НМК) Міністерства освіти та науки України з менеджменту і адміністрування та зі сфери обслуговування; д. е. н., професор, тел. (044) 531-47-30, melnichenko@knteu.kiev.ua
Кравченко Михайло Федорович, член спілки, завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства КНТЕУ, д. т. н., професор, тел. (044) 513-74-18, ktogh@knteu.kiev.ua
Гніцевич Вікторія Альбертівна, член спілки, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства КНТЕУ, д. т. н., професор, тел. (044) 513-74-18, flamber65@yandex.ru
Бойко Маргарита Григорівна, член спілки, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу КНТЕУ, д. е. н., професор, тел. (044) 531-47-98, mboyko2006@ukr.net
Доценко Віктор Федорович, член спілки, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій, д. т. н., професор, тел. (044) 287-97-33
Калінін Сергій Вікторович, член спілки, кулінарний експерт телеканалу "СТБ", тел. (093) 130-54-46

 

4

Громадська організація "Виставкова федерація України"

01001, м. Київ, а/с 472, тел. (044) 230-60-68, info@expo.org.ua

Пашкевич Олександр Миколайович, голова ПК 4 "Послуги виставкові", Президент, тел. (044) 576-81-01, (044) 576-81-04, galagan@expo2000.com.ua
Овчарек Володимир Євгенович, секретар ПК 4 "Послуги виставкові", член ГО, тел. (044) 230-60-68, info@expo.org.ua

 

5

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП НДІ "СИСТЕМА")

м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00, (0322) 72-89-39, (032) 235-84-49, office@dndi-svstema.lviv.ua

Паракуда Василь Васильович, директор, к. т. н., доцент, тел. (032) 239-93-98, parakuda@dndi-systema.lviv.ua

 

6

Львівський державний інститут економіки і туризму

79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8, тел.: (032) 255-45-47, тел./факс: (032) 255-46-94, e-mail: lebk@org.lviv.net

Бочан Ігор Омелянович, ректор, д. е. н., професор, тел.: (032) 255-45-47, тел./факс: (032) 255-46-94, e-mail: lebk@org.lviv.net

 

7

Громадська організація "УКРАЇНСЬКА ПЕСТ КОНТРОЛЬ АСОЦІАЦІЯ"

03151, м. Київ, вул. Очаківська, 9, тел. (044) 242-84-44, (067) 480-33-49, pc@upca.com.ua

Кріводонов Сергій Володимирович, Президент, тел. (044) 242-84-44, (067) 480-33-49, pc@upca.com.ua

 

8

Всеукраїнський союз працівників асоціацій підприємств та організацій туристської сфери

м. Київ, вул. Еспланадна, 42, тел. (044) 212-40-14

Ктітарев Анатолій Анатолійович, голова союзу, тел. (044) 212-40-14

 

9

Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Івано-Франківськстандартметрологія")

м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127, тел. (03422) 3-02-00, (03422) 6-68-84, dcsms@if.ukrtel.net

Сушко Ірина Павлівна, зав. відділом, тел. (03422) 3-02-00, (03422) 6-68-84, dcsms@if.ukrtel.net

 

10

Центр сертифікації продукції, послуг та систем якості КНТЕУ

м. Київ, вул. Мілютенка, 8, тел. (044) 531-47-85

Репніков Володимир Ігнатович, директор, тел. (044) 531-47-85, (050) 545-34-70
Мещерських Людмила Анатоліївна, завідувач відділу, тел. (044) 531-47-85, (050) 545-34-70, lm2116@mail.ru

 

11

ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"

м. Київ, вул. Рейтарська, 35-а, тел. (044) 244-12-63

Сідлецька Ірина Юріївна, генеральний директор, тел. (044) 244-12-63, (067) 652-52-44, isidletska@premier-international.net

 

12

ВГО "Туристична асоціація України"

м. Київ, вул. Московська, 8, оф. 208, тел. (044) 281-38-41, (044) 281-38-42, (044) 253-69-09, info@tau.org.ua

Опанасюк Наталья Анатоліївна, Віце-президент, секретар ПК 3 "Туризм та послуги у сфері туризму", тел. (044) 281-38-41, (044) 281-38-42, (044) 253-69-09, info@tau.org.ua

 

13

Всеукраїнська громадська асоціація споживачів "ПУЛЬС"

02156, м. Київ, вул. Мілютенка, 6-а, тел. (044) 513-99-36, ucf_pulse@ukr.net

Лига Андрій Іванович, член асоціації, член Керівної ради Національного органу стандартизації, тел. (044) 513-99-36, ucf_pulse@ukr.net

 

14

Ліга екскурсоводів міста Києва

м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (050) 311-94-38, popovich.59@mail.ru

Попович Сергій Іванович, член правління, тел. (050) 311-94-38, popovich.59@mail.ru

 

15

Українська торговельна асоціація

03058, м. Київ, вул. Тупікова, 11-а, тел. (044) 453-06-19

Баленко Ігор Миколайович, Президент

 

16

Мережа "Козирна карта"

03048, м. Київ, вул. Медова, 4-а, тел. (044) 206-60-60

Косар Олександр Васильович, генеральний директор, тел. (044) 206-60-60

 

17

Державне підприємство "Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації"

36029, м. Полтава, вул. Генерала Духова, 16, тел. (05322) 2-14-26, standart@standart.pl.ua

Омельченко Наталія Володимирівна, професор кафедри експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", к. т. н., професор, тел. (0532) 65-59-57, natomen@gmail.com

 

18

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. (0342) 75-23-51, факс (03422) 3-15-74, inst@pu.if.ua

Цепенда Ігор Євгенович, ректор, д. політ. н., професор, тел.: (03422) 3-15-74, inst@pu.if.ua

 

19

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, тел. (048) 712-40-80

Тележенко Любов Миколаївна, завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування ОНАХТ, д. т. н., професор, тел. (048) 712-42-17

 

20

АО "Пласке"

65001, Одеса, вул. Академіка Заболотного, 12, тел.: +38 (048) 7 385 385, факс: +38 (048) 7 385 375

Платонов Олег Ісаакович, Президент, тел.: +38 (048) 7 385 385, факс: +38 (048) 7 385 375

 

21

Громадська рада при Державіаслужбі України

01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-б, тел. (044) 361-37-30

Яценко Віктор Антонович, заступник голови, експерт Асоціації "Укрзовніштранс", тел. (044) 361-37-30

 

 

Голова ТК 118

А. А. Мазаракі

 

СТРУКТУРА
ТК 118 "ПОСЛУГИ ТОРГІВЛІ, РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ТУРИСТИЧНІ ТА ВИСТАВКОВІ"

Чергове число

Назва ПК

Об'єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004

Організація, яка здійснює функції секретаріату ПК, адреса, телефон, факс та електронна адреса

Ім'я та прізвище голови ПК, адреса, телефон, факс, електронна адреса

Відповідні ТК і ПК ISO, IEC, CEN, CENELEC

Членство у відповідних ТК і ПК ISO, IEC, CEN, CENELEC

1

2

3

4

5

6

7

1

ПК 1
"Послуги торгівлі"

Торгівля. Комерційна діяльність. Організування торгівлі
03.100.20,
Послуги споживачам
03.080.30

Українське товариство товарознавців і технологів, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 531-49-32, факс: (044) 544-39-74, igwt_ukraine@knteu.kiev.ua

Віктор Анатолійович Осика, голова ПК 1, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 531-47-94, osyka@knteu.kiev.ua

ISO/COPOLCO, ISO/TMBG

О-член

2

ПК 2
"Послуги з організації харчування"

Послуги споживачам
03.080.30

Громадська спілка "Український кулінарний союз", 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 513-74-18, ucu-org@bigmir.net

Надія Іванівна Ведмідь, голова ПК 2, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 513-74-18, nadijaw@ukr.net

-

-

3

ПК 3
"Туризм та послуги у сфері туризму"

Дозвілля. Туризм
03.200,
Послуги споживачам
03.080.30

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)

Тетяна Іванівна Ткаченко, голова ПК 3, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 531-47-18, tkachenko12@ukr.net

ISO/TC 228, CEN/TC 329

О-член

4

ПК 4
"Послуги виставкові"

Інші послуги (послуги виставкові)
03.080.99

Громадська організація "Виставкова федерація України"

Олександр Миколайович Пашкевич, голова ПК 4, 01001, м. Київ, а/с 472, тел. (044) 576-81-01, (044) 576-81-04, galagan@expo2000.com.ua

-

-

 

Голова ТК 118

А. А. Мазаракі

Відповідальний секретар ТК 118

Н. О. Сагалакова

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ТК 118 "ПОСЛУГИ ТОРГІВЛІ, РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ТУРИСТИЧНІ ТА ВИСТАВКОВІ"

Сфера діяльності (за КВЕД)

Код та назва об'єкта стандартизації згідно з ДК 004

Секція G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

03.100.20 - Торгівля. Комерційна діяльність. Організування торгівлі,
03.080.30 - Послуги споживачам

Секція I. Тимчасове розміщування й організація харчування

03.080.30 - Послуги споживачам,
03.200 - Дозвілля. Туризм

Секція N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:
79 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

03.200 - Дозвілля. Туризм,
03.080.30 - Послуги споживачам

Секція Q. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:
86 Охорона здоров'я

03.080.30 - Послуги споживачам,
03.080.99 - Інші послуги

Секція R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

03.200 - Дозвілля. Туризм,
03.080.30 - Послуги споживачам,
03.080.99 - Інші послуги

 

Голова ТК 118

А. А. Мазаракі

Відповідальний секретар ТК 118

Н. О. Сагалакова


НазадПродукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені