Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! Пропонуємо для ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ» на акційних умовах придбати до 01.12.2018 р. оновлення  баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. N 57

Київ

Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 15 січня 2015 р. N 124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - рішення про призначення), розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення.

2. Видача, переоформлення, видача дубліката рішення про призначення, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (ЗП України, 1993 р., N 8, ст. 152) (далі - Декрет).

3. Видача, переоформлення, видача дубліката рішення про призначення, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення здійснюються на безоплатній основі.

4. Документи, необхідні для видачі, переоформлення, видачі дубліката рішення про призначення, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення, подаються до Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою.

Проект сфери призначення подається також на електронному носії. Електронна копія має бути підготовлена у Microsoft Word, формат DOC(X) або RTF, а її текст має бути ідентичним тексту документа, поданого в паперовій формі.

Видача та відмова у видачі рішення про призначення

5. Організація, що претендує на призначення органом з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - претендент) подає до Мінекономрозвитку заявку на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації згідно з формою, встановленою Мінекономрозвитку.

До заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - заявка на призначення) додаються документи, передбачені пунктом 2 статті 151 Декрету.

Форми проекту сфери призначення, відомостей про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації, відомостей про штатних та/або залучених аудиторів, довідки з інформацією про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, довідки про досвід проведення робіт з сертифікації продукції за останні три роки встановлені в додатках 1 - 5.

6. Претенденту може бути відмовлено у видачі рішення про призначення з підстав, передбачених пунктом 7 статті 151 Декрету.

7. Мінекономрозвитку протягом 90 днів з дня одержання заявки на призначення та документів, що додаються до неї, проводить аналіз поданих претендентом документів та перевіряє повноту відомостей.

У разі подання претендентом не в повному обсязі документів, необхідних для призначення, виявлення в документах недостовірних відомостей чи невідповідності претендента встановленим Мінекономрозвитку вимогам до призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначений орган) Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання заявки на призначення та документів, що додаються до неї, надсилає йому письмове повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення із зазначенням підстав для такої відмови.

У разі усунення претендентом причин, що стали підставою для відмови у видачі рішення про призначення, видача рішення про призначення або надсилання письмово повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення здійснюються в порядку та строки, встановлені в пунктах 4 - 8 цього Порядку.

У разі коли претендентом подано в повному обсязі документи, необхідні для призначення (наявні всі необхідні документи, що відповідають вимогам щодо їх структури і змісту, встановленим цим Порядком), та за результатами їх аналізу встановлено, що претендент відповідає вимогам до призначених органів, Мінекономрозвитку видає наказ про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації та оформлює рішення про призначення за формою згідно з додатком 6 і вносить інформацію про видачу рішення про призначення до реєстру державної системи сертифікації.

Рішення про призначення складається у двох примірниках, один з яких видається не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання заявки на призначення та документів, що додаються до неї, особисто уповноваженій особі призначеного органу або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, а інший зберігається в Мінекономрозвитку.

8. Рішення про призначення видається на необмежений строк.

Переоформлення та видача дубліката рішення про призначення

9. Переоформлення рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються на підставах, передбачених статтею 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

10. У разі виникнення підстав для переоформлення рішення про призначення призначений орган зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати Мінекономрозвитку заяву про переоформлення рішення про призначення за формою згідно з додатком 7 разом з примірником рішення про призначення, що підлягає переоформленню.

11. У разі втрати чи пошкодження рішення про призначення призначений орган зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати Мінекономрозвитку заяву про видачу дубліката рішення про призначення за формою згідно з додатком 8, до якої додається непридатне для використання рішення про призначення (якщо бланк рішення про призначення непридатний для використання внаслідок його пошкодження).

12. Переоформлення рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються в порядку та строки, передбачені пунктом 9 статті 151 Декрету.

Розширення сфери призначення

13. Призначений орган, що претендує на розширення сфери призначення, стосовно якої він був призначений раніше, подає до Мінекономрозвитку заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 9.

До заяви про розширення сфери призначення додаються документи, передбачені у підпунктах 1 - 6 пункту 2 статті 151 Декрету із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення, а також оригінал рішення про призначення.

14. Розширення сфери призначення здійснюється у порядку та строки, встановлені пунктами 5 - 8 цього Порядку, з видачею призначеному органу, що претендує на розширення сфери призначення примірника рішення про призначення із внесеними змінами.

Анулювання рішення про призначення

15. Анулювання рішення про призначення здійснюються на підставах, передбачених пунктом 10 статті 151 Декрету.

Форма заяви про анулювання рішення про призначення встановлена в додатку 10.

16. Мінекономрозвитку протягом 30 днів з дня одержання заяви про анулювання рішення про призначення, повідомлення Національного агентства з акредитації про скасування атестата про акредитацію призначеного органу і виявлення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про припинення юридичної особи видає наказ про анулювання рішення про призначення, копію якого надсилає призначеному органу, і вносить відповідну інформацію до реєстру державної системи сертифікації.

 

ПРОЕКТ СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ

_____________________________________________________________________________________
(найменування організації, що претендує на призначення)

Порядковий номер

Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції

Коди продукції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

Схеми (моделі) сертифікації

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                           (найменування організації, що претендує на призначення)

_______________
           (підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. У разі розширення сфери призначення в проекті сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення.

2. Підпис керівника організації, що претендує на призначення, ставиться на кожній сторінці проекту сфери призначення.

 

ВІДОМОСТІ
про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації

Прізвище, ім'я та по батькові

Займана посада

Освіта, назва навчального закладу, кваліфікація, рік закінчення навчального закладу

Інформація про підвищення кваліфікації (напрям підвищення кваліфікації та документ, отриманий за результатами підвищення кваліфікації)

Досвід з проведення робіт із сертифікації, роки

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                        (найменування організації, що претендує на призначення)

_______________
           (підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

ВІДОМОСТІ
про штатних та/або залучених аудиторів

Прізвище, ім'я та по батькові

Реєстраційний номер і дата видачі сертифіката аудитора, строк його дії

Вид робіт, спеціалізація (сфера професійної діяльності аудитора)

Досвід з проведення робіт із сертифікації, роки

Займана посада/місце роботи (для залучених аудиторів)

Номер і дата угоди про співпрацю, строк її дії (для залучених аудиторів)

Штатні аудитори

 

 

 

 

 

 

Залучені аудитори

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                       (найменування організації, що претендує на призначення)

_______________
           (підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

ДОВІДКА
з інформацією про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції

Назва випробу-
вальної лабораторії (центру)

Місцезнаход-
ження випробувальної лабораторії (центру)

Номер і дата видачі атестата про акредитацію випробу-
вальної лабораторії (центру)

Строк дії атестата про акредитацію випробу-
вальної лабораторії (центру)

Сфера акредитації випробу-
вальної лабораторії (центру)

Види випробувань, які проводить випробу-
вальна лабораторія (центр)

Статус випробу-
вальної лабораторії (центру)

1

2

3

4

5

6

7

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                 (найменування організації, що претендує на призначення)

_______________
           (підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. У колонці 2 зазначаються відомості про місцезнаходження акредитованої лабораторії (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), телефон).

2. У колонці 7 зазначаються відомості про статус випробувальної лабораторії (є структурним підрозділом органу з сертифікації чи окремою юридичною особою, із не менше ніж 50 відсотками статутного капіталу, який належить органу з сертифікації).

 

ДОВІДКА
про досвід проведення робіт з сертифікації продукції за останні три роки

Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції

Інформація про заявника, чия продукція була сертифікована

Номер і дата виданого сертифіката відповідності/
свідоцтва про визнання відповідності

Період проведення робіт із сертифікації продукції

 
 

1

2

3

4

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                     (найменування організації, що претендує на призначення)

_______________
           (підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. У колонці 1 зазначаються відомості про види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції, стосовно яких орган з сертифікації проводив роботи з сертифікації.

2. У колонці 2 зазначаються відомості про заявників, чия продукція була сертифікована. Зазначається повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та їх місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офісу/квартири (за наявності), телефон).

3. У колонці 3 зазначаються відомості про сертифікати відповідності/свідоцтва про визнання відповідності, які були видані за результатами проведених робіт із сертифікації продукції. Зазначається найменування виданого сертифіката/свідоцтва, його реєстраційний номер і дата (число, місяць, рік).

4. У колонці 4 зазначаються відомості про період, протягом якого проведені роботи із сертифікації продукції. Зазначається дата (число, місяць, рік) початку та завершення проведення робіт із сертифікації.

 

РІШЕННЯ
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ В ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ

Мінекономрозвитку засвідчує, що ________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування призначеного органу з
_____________________________________________________________________________________
                                             сертифікації в державній системі сертифікації і його місцезнаходження)
наказом від ___ ____________ 20__ року N _____ призначено органом з сертифікації в державній системі сертифікації і йому присвоєно ідентифікаційний номер _____.

Сфера призначення на ____ аркушах наведена в додатку до цього рішення та є його невід'ємною частиною.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

_____________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)

Порядковий номер

Види продукції із зазначенням її категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції

Схеми (моделі) сертифікації

___________________________
(найменування посади керівника структурного підрозділу Мінекономрозвитку, на який покладено функції у сфері технічного регулювання)

______________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Примітки.

1. У разі розширення сфери призначення в сфері призначення охоплюється вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення.

2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономрозвитку, на який покладено функції у сфері технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці сфери призначення.

 

ЗАЯВА
про переоформлення рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

_____________________________________________________________________________________
                                  (найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)
_____________________________________________________________________________________
                           (місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                             державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) організації, просить переоформити рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, видане згідно з наказом Мінекономрозвитку
від "___" ____________ 20__ р. N ______ "________________________________________________"
                                                                                                                                           (назва наказу)
у зв'язку із зміною найменування/місцезнаходження (необхідне підкреслити).

Найменування/місцезнаходження (необхідне підкреслити) змінено з ___________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (попереднє найменування/місцезнаходження)
на __________________________________________________________________________________.
                                                                             (нове найменування/місцезнаходження)

Додаток: рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації на ___ арк.

______________
          (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з сертифікації
в державній системі сертифікації)

"___" ____________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                                 державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) організації, просить видати дублікат рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, виданого згідно з наказом Мінекономрозвитку від "___" ____________ 20__ р. N ______ "_______________________________"
                                                                                                                                                                      (назва наказу)
у зв'язку втратою/пошкодженням (необхідне підкреслити).

Додаток: рішення про призначення органу з сертифікації
в державній системі сертифікації на ____ арк.
(подається у разі пошкодження)

______________
          (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з сертифікації
в державній системі сертифікації)

"___" ____________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

_____________________________________________________________________________________
                                      (найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)
_____________________________________________________________________________________
                             (місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                            державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) організації, просить розширити його сферу призначення, яка є невід'ємним додатком до рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, виданого згідно з наказом Мінекономрозвитку
від "___" ____________ 20__ р. N ____ "_________________________________________________".
                                                                                                                                (назва наказу)

Додатки:

1. Оригінал рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації на ___ арк.

2. Проект сфери призначення на ____ арк.

3. Копія атестата про акредитацію на ____ арк.

4. Копія статуту (положення) організації на ____ арк.

5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу
з сертифікації на ____ арк.

6. Відомості про штатних та/або залучених аудиторів відповідно до проекту сфери призначення на ____ арк.

7. Довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції та/або копії укладених відповідних угод з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган з сертифікації на ____ арк.

______________
         (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з сертифікації
в державній системі сертифікації)

"___" ____________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про анулювання рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

_____________________________________________________________________________________
                                  (найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                          державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) організації, просить анулювати рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, видане згідно з наказом Мінекономрозвитку від "___" ____________ 20__ р. N ____ "_________________________________________________".
                                                                                                                                                       (назва наказу)

______________
         (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з сертифікації
в державній системі сертифікації)

"___" ____________ 20__ р.

____________


Назад Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені