Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 44,40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2021 р. N 1005

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. N 1005

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, є:

строк провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

кількість галузей, за якими орган сертифікації здійснює сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

кількість порушень органом сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

види порушень органом сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, здійснених щодо органу сертифікації протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим та восьмим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції визначено в додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)*

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

неналежна діяльність органу сертифікації щодо здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

моральна шкода, заподіяна споживачу органічної продукції

строк провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
кількість галузей, за якими орган сертифікації здійснює

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

неналежна діяльність органу сертифікації щодо здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції
прийняття безпідставного рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката, а також порушення умов договору на здійснення сертифікації

збитки, завдані оператору
збитки, завдані споживачу органічної продукції

сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
кількість порушень органом сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду; види порушень органом

3. Інші суспільні інтереси (О6)

неналежна діяльність органу сертифікації щодо здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

репутаційні втрати держави, зумовлені недовірою міжнародних торговельних партнерів до вітчизняного виробництва та/або обігу органічної продукції

сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, здійснених щодо органу сертифікації протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим та восьмим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення

____________
* Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), застосовуються для цілей державного нагляду (контролю), визначених у пунктах 1 - 3.

 

Додаток 2
до критеріїв

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Строк провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

менше двох років

10

від двох до п'яти років включно

5

більше п'яти років

0

2. Кількість галузей, за якими орган сертифікації здійснює сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

шість і більше галузей

30

чотири - п'ять галузей

20

дві - три галузі

10

одна галузь

0

3. Кількість порушень органом сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

п'ять або більше порушень

15

три - чотири порушення

10

два порушення

5

одне порушення

3

не виявлено порушень

0

4. Види порушень органом сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

1) наявність порушень під час здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

30

2) недотримання вимог щодо персоналу органу сертифікації

20

3) невідповідність матеріально-технічної бази та інших об'єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

20

4) порушення порядку розгляду апеляцій операторів на рішення органу сертифікації

15

5) не виявлено порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

0

5. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, здійснених щодо органу сертифікації протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим та восьмим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення

п'ять або більше заходів

15

три - чотири заходи

10

два заходи

5

один захід

3

заходи не проводилися

0

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.