Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 44,40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2021 р. N 1006

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту простих посудин високого тиску

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1025 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 4, ст. 130), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. N 1006

ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту простих посудин високого тиску

1. У пункті 4:

1) підпункт 3 після слів "торговельною маркою" доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;";

3) підпункт 14 після слова "включаючи" доповнити словом "калібрування,".

2. Пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність посудин, в яких добуток максимального робочого тиску на об'єм (РБ х V) перевищує 50 бар на 1 літр, стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам надає презумпцію відповідності таких посудин суттєвим вимогам щодо безпечності, визначеним у додатку 1, які встановлюються такими стандартами чи їх частинами.".

3. У пункті 52 цифри "52 - 60" замінити цифрами "521 - 5211".

4. Після розділу "Призначення органів з оцінки відповідності" доповнити Технічний регламент розділом такого змісту:

"Спеціальні вимоги до призначених органів

521. Орган з оцінки відповідності повинен бути юридичною особою - резидентом України незалежно від форми власності.

522. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від особи, яка надає посудину, та від особи, яка заінтересована в такій посудині як споживач чи користувач.

523. Орган з оцінки відповідності, який є членом об'єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, складанні, використанні чи обслуговуванні посудин, які оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності зазначеного органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

524. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування посудин, які вони оцінюють, або представником будь-якої з таких сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних посудин, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких посудин в особистих цілях.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні посудин, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Вони не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога стосується, зокрема, послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання субпідрядниками або дочірніми підприємствами, які ним залучаються до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, вимог щодо нерозголошення інформації, що становить предмет професійної таємниці, об'єктивності та неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких органів.

525. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності належним чином та із забезпеченням технічної компетентності у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску і спонукань зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження чи результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

526. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдання з оцінки відповідності, покладені на нього згідно з пунктом 14 додатка 1 і додатком 2 до цього Технічного регламенту, для виконання яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду посудини, для виконання яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

персонал з технічними знаннями та достатнім і відповідним досвідом для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими здійснюється оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики та процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань, пов'язаних із діяльністю з оцінки відповідності, а також мати доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

527. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

ґрунтовну технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначається чи був призначений;

достатні знання вимог, що стосуються робіт з оцінки відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог щодо безпечності, визначених у додатку 1 до цього Технічного регламенту, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу щодо умов реалізації посудин;

вміння складати сертифікати, протоколи та звіти, які підтверджують проведення оцінок відповідності.

528. Повинна бути гарантована неупередженість органів з оцінки відповідності, їх керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів.

529. Органи з оцінки відповідності повинні укласти договір страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу.

5210. Персонал органу з оцінки відповідності зобов'язаний не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, отриману під час виконання завдань згідно з пунктом 14 додатка 1 і додатком 2 до цього Технічного регламенту, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності чи особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

5211. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у діяльності секторальної групи призначених органів, утвореної згідно з пунктом 65 цього Технічного регламенту, або забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, як загальні настанови.".

5. Пункти 53 і 54 викласти в такій редакції:

"53. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або своє дочірнє підприємство він повинен забезпечити відповідність зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства спеціальним вимогам до призначених органів, визначеним у пунктах 521 - 5211 цього Технічного регламенту, та повідомити про його залучення орган, що призначає.

54. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від того, є вони резидентами чи нерезидентами України.

Субпідрядники та дочірні підприємства, що є нерезидентами України, повинні відповідати спеціальним вимогам до призначених органів тією мірою, якою такі вимоги можуть бути застосовані до нерезидентів України.".

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.