Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2021 р. N 471

Київ

Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" Кабінет Міністрів України остановляє:

1. Затвердити Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2021 р. N 471

ПОРЯДОК
видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності (далі - свідоцтво по призначення), розширення сфери призначення.

2. У цьому Поряду терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та Законі України "Про надання будівельної продукції на ринку" (далі - Закон).

3. Документи, необхідні для отримання свідоцтва про призначення, розширення сфери призначення, анулювання свідоцтва про призначення, відповідно заявник, який претендує на призначення органом з визначення технічної прийнятності (далі - претендент на призначення), орган з визначення технічної прийнятності, який претендує на розширення сфери призначення або який бажає анулювати свідоцтво про призначення, подає Мінекономіки в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надсилає поштою або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на призначення.

У разі коли документи подано в електронній формі у неробочий час до початку робочого дня, днем подання зазначених документів вважається такий робочий день після його початку, а у разі коли документи подано у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час після закінчення робочого дня, днем подання зазначених документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення

4. Претендент на призначення подає Мінекономіки заяву про призначення органом з визначення технічної прийнятності (далі - заява про призначення) за формою згідно з додатком 1, до якої додаються документи, передбачені частиною четвертою статті 29 Закону, а саме:

опис сфери призначення, щодо якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність, за формою згідно з додатком 2;

декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призначення не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана керівником, заступниками керівника та персоналом, відповідальним за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призначення, у довільній формі;

довідка про організаційну структуру претендента на призначення із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові посадових осіб, уповноважених приймати рішення щодо визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, у довільній формі;

відомості про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на призначення за формою згідно з додатком 3;

довідка про наявність у претендента на призначення доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівельної продукції в межах заявленого переліку категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначення технічної прийнятності, за формою згідно з додатком 4;

копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу претендента на призначення, який залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена претендентом на призначення;

копія настанови з якості претендента на призначення, засвідчена претендентом на призначення;

копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідчена претендентом на призначення;

копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом на призначення, засвідчена претендентом на призначення;

відомості про скарги на діяльність претендента на призначення, подані протягом останніх трьох років, за формою згідно з додатком 5;

відомості про систему контролю документообігу претендента на призначення у довільній формі;

декларація про те, що претендент на призначення не є юридичною особою, в якій є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", та не є пов'язаною з ними особою, підписана претендентом на призначення, у довільній формі.

5. Заяву про призначення та документи, що додаються до неї, Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дня одержання перевіряє на комплектність і відповідність установленим до них вимогам.

У разі подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, та/або недотримання претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та/або документів, що додаються до неї, Мінекономіки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня одержання надсилає претенденту на призначення у паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови, про що не пізніше п'яти робочих днів повідомляє Мінрегіону.

6. У разі подання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, із порушенням строку, визначеного в абзаці тринадцятому частини другої статті 35 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та абзаці третьому частини десятої статті 29 Закону, вони залишаються без розгляду, про що Мінекономіки повідомляє претенденту на призначення у паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання.

7. У разі подання претендентом на призначення заяви про призначення та документів, що додаються до неї, із дотриманням установлених до них вимог Мінекономіки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання надсилає копії заяви про призначення та документів, що додаються до неї, Мінрегіону для проведення ним оцінювання претендента на призначення щодо його відповідності вимогам до органів з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим - четвертим частини першої статті 30 Закону.

Мінрегіон протягом 45 робочих днів з дня одержання копій зазначених заяви про призначення та документів, що додаються до неї, перевіряє достовірність наведених у них відомостей, проводить оцінювання претендента на призначення та за результатами подає Мінекономіки письмові пропозиції про призначення претендента на призначення разом із проектом опису сфери призначення, щодо якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність, або відмову в призначенні претендента на призначення з обґрунтуванням підстав для такої відмови.

Проведення оцінювання претендентів на призначення здійснюється експертною комісією, до складу якої залучаються фахівці наукових та проектних установ, закладів освіти, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських об'єднань суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері будівництва, до яких застосовуються вимоги Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (крім вимоги щодо наявності досвіду виконання робіт з оцінки відповідності та/або акредитації органів з оцінки відповідності у сферах призначення, що підлягають оцінюванню, не менше п'яти років). Порядок формування такої комісії, отримання нею документів та прийняття такою комісією рішень встановлюється Мінрегіоном.

8. Мінекономіки на підставі пропозиції Мінрегіону видає наказ про призначення органу з визначення технічної прийнятності та свідоцтво про призначення (додаток 6), яке не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, надсилає відповідному заявнику в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

У разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, чи недотримання ним установлених вимог до поданих документів, Мінекономіки не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення з обґрунтуванням підстав для такої відмови, про що повідомляє Мінрегіону не пізніше п'яти робочих днів з дня надсилання такого повідомлення претенденту на призначення.

9. Відомості про органи з визначення технічної прийнятності вносяться до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій (далі - реєстр) не пізніше п'яти робочих днів з дня видання наказу про призначення органу з визначення технічної прийнятності.

10. У разі усунення претендентом на призначення причин, які стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення, видача зазначеного свідоцтва здійснюється в порядку та строки, встановлені пунктами 4 - 9 цього Порядку.

Розширення сфери призначення

11. Орган з визначення технічної прийнятності, що претендує на розширення сфери призначення, подає Мінекономіки заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 7.

Розширення сфери призначення здійснюється в порядку та строки, встановлені пунктами 4 - 10 цього Порядку, з урахуванням особливостей, визначених статтею 29 Закону.

Мінекономіки видає наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов'язаними з розширенням сфери призначення, яке не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про розширення сфери призначення та документів, що додаються до неї, надсилає органу з визначення технічної прийнятності, що претендує на розширення сфери призначення, у паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

Відомості про розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності вносяться до реєстру не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня видання наказу про розширення сфери призначення.

Сфера призначення вважається розширеною з дня видання наказу про розширення сфери призначення.

Анулювання свідоцтва про призначення

12. Мінекономіки на підставі положень частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 29 Закону не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня отримання від органу з визначення технічної прийнятності заяви про анулювання свідоцтва про призначення за формою згідно з додатком 8 чи інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення органу з визначення технічної прийнятності шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації чи у строк, передбачений законом для виконання судових рішень, у разі набрання законної сили рішенням адміністративного суду щодо анулювання свідоцтва про призначення видає наказ про анулювання свідоцтва про призначення та надсилає його копію не пізніше п'яти робочих днів з дня видання такого наказу органу з визначення технічної прийнятності в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

13. Відомості про анулювання свідоцтва про призначення вносяться до реєстру не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня видання наказу про анулювання такого свідоцтва.

Свідоцтво про призначення вважається анульованим з дня внесення відомостей про анулювання такого свідоцтва до реєстру або набрання законної сили рішенням адміністративного суду щодо анулювання такого свідоцтва у випадку анулювання свідоцтва про призначення на підставі відповідного судового рішення.

 

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про призначення органом з визначення технічної прийнятності

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної
прийнятності (далі - претендент на призначення)

_____________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі _______________________________________________________________________________
                                                       (найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   керівника претендента на призначення)
що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призначити його органом з визначення технічної прийнятності відповідно до заявленої сфери призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку".

Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;


  в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для претендентів на призначення, що подали заяву про призначення органом з визначення технічної прийнятності в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.

 

2. Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призначення не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або їх доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.

 

3. Довідка про організаційну структуру претендента на призначення на _____ арк.

 

. Відомості про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на призначення на ___ арк.

 

5. Довідка про наявність у претендента на призначення доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівельної продукції в межах заявленого переліку категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначення технічної принятності, на ____арк.

 

6. Копія документа, що встановлює порядок оплати праці пероналу претендента на призначення, що залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної принятності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.

 

7. Копія настанови з якості претендента на призначення, засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.

 

8. Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідчена претендентом на пизначення, на ___ арк.

 

9. Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом на призначення, засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.

 

10. Відомості про скарги на діяльність претендента на призначення, подані пртягом останніх трьох років, на ___ арк.

 

11. Відомості про систему контролю документообігу претендента на приначення на ___ арк.

 

12. Декларація про те, що претендент на призначення не є юридичною особою, в якій є частка держави, визаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої зстосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", та не є пов'яаною з ними особою, на ___ арк.

____________________
(підпис)

_________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище керівника претендента на призначення)

___ ____________ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку

ОПИС
сфери призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку", щодо якої
____________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення
технічної прийнятності (далі - претендент на призначення)

заявляє про свою компетентність

Код категорії будівельної продукції

Назва категорії будівельної продукції

Керівник

__________________________________________________________________________
(найменування претендента на призначення)

_______________________
(підпис)

__________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного
імені) та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У разі розширення сфери призначення повинна бути охоплена сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення.

2. Підпис керівника претендента на призначення ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 3
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на призначення органом з визначення технічної прийнятності

Ініціали (ініціал власного імені) та прізвище працівника, відповідального за виконання завдань з визначення технічної прийнятності

Код та назва категорії будівельної продукції

Кваліфікація працівника, відповідального за виконання завдань з визначення технічної прийнятності

Найменування, реєстраційний номер та дата видачі документа, що підтверджує каліфікацію працівника, відповідального за виконання завдань з визначення технічної прийнятності

Досвід

Керівник

____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення
технічної прийнятності)

_________________
(підпис)

________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У таблиці наводяться відомості, що підтверджують відповідність працівників вимогам до них щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності, затвердженим Кабінетом Міністрів України, стосовно необхідної кваліфікації та досвіду (у тому числі щодо проходження навчання із підвищення відповідної кваліфікації відповідно до законодавства, норм та правил, а також з питань стандартизації у сфері будівництва) для виконання завдань з визначення технічної прийнятності стосовно кожної категорії будівельної продукції згідно із заявленою сферою призначення.

2. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної прийнятності, ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 4
до Порядку

ДОВІДКА
про наявність у претендента на призначення органом з визначення технічної прийнятності доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівельної продукції в межах заявленого переліку категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначення технічної прийнятності

Код та назва категорії будівельної продукції

Перелік засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятнсті відповідної категорії будівельної продукції

Керівник

___________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення
технічної прийнятності)

_________________
(підпис)

__________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У таблиці наводяться відомості щодо всіх засобів та обладнання, до яких у юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної прийнятності, є доступ та які необхідні для виконання завдань з визначення технічної прийнятності щодо кожної категорії будівельної продукції в межах заявленої сфери призначення.

2. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної прийнятності, ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 5
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про скарги на діяльність претендента на призначення органом з визначення технічної прийнятності, подані протягом останніх трьох років

Найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ / ініціали (ініціал власного імені) та прізвище фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової катки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), які подали скаргу на діяльність претендента на призначення органом з визначення технічної прийнятності

Дата отримання та реєстраційний номер скарги

Суть скарги

Результат розгляду скарги (задоволена чи відхилена)

Вжиті заходи у разі задоволення скарги чи обґрунтування відхилення скарги

Дата та реєстраційний номер документа, яким надано відповідь про результат розгляду скарги

Керівник

___________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення
технічної прийнятності)

_________________
(підпис)

___________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

____________
Примітка.

 
Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної прийнятності, ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 6
до Порядку

  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

СВІДОЦТВО
про призначення органу з визначення технічної прийнятності

Мінекономіки засвідчує, що _____________________________________________________________
                                                                                                             (найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ)

наказом від ___ ____________ 20__ р. N _____ призначено органом з визначення технічної прийнятності для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку".

Інформація про сферу призначення наведена в додатку до цього свідоцтва на ____ арк. та є його невід'ємною частиною.

__________________________
(найменування посади уповноваженої
особи Мінекономіки)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного
імені) та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

Додаток
до свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ
_____________________________________
(найменування юридичної особи)
для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Код категорії будівельної продукції

Назва категорії будівельної продукції

_______________________________
(найменування посади керівника
структурного підрозділу Мінекономіки,
на який покладено функції у сфер
технічного регулювання)

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал власного
імені) та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У разі розширення сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення.

2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономіки, на який покладено функції у сфері технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.

 

Додаток 7
до Порядку

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу з визначення технічної прийнятності)

_____________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ______________________________________________________________________________
                                     (найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище керівника органу з
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            визначення технічної прийнятності)
що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить розширити його сферу призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку", зазначену в додатку до свідоцтва про призначення органом з визначення технічної прийнятності, виданого згідно з наказом Мінекономіки від ___ ____________ 20__ р. N ______ "__________________________________________________".
                                                                                                                                            (найменування наказу)

Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності із внесеними змінами, пов'язаними з розширенням сфери призначення (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;


  в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для органів з визначення технічної прийнятності, що подали заяву про розширення сфери призначення в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Додаток:

1. Свідоцтво про призначення на ___ арк.

 

2. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.

 

3. Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, органу з визначення технічної прийнятності не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або їх доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.

 

4. Довідка про організаційну структуру органу з визначення технічної прийнятності на ____ арк.

 

5. Відомості про кваліфікацію та досвід песоналу органу з визначення технічної прийнятності на ___ арк.

 

6. Довідка про наявність доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівельної продукції в межах заявленого переліку категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначення технічної прийнятності, на ____арк.

 

7. Копія документа, що встановлює поряок оплати праці персоналу, що залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної прийнятності в меах заявленої сфери призначення, засвідчена органом з визначення технічної прийнятності, на ___ арк.

 

8. Коія настанови з якості органу з визначення технічної прийнятності, засвідчена органом з визначення технічної прийнятності, на ___ арк.

 

9. Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідчена органом з визначення технічної прийнятності, на ___ арк.

 

10.Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг органом з визначення технічної прийнятності, засвідчена органом з визначення технічної прийнятності, на ___ арк.

 

11. Відомості про скарги на діяльність органу з визначення технічної рийнятності, подані протягом останніх трьох років, на ___ арк.

 

12. Відомості про систему контролю документообігу органу з визначення технічнї прийнятності на ___ арк.

 

13. Декларація про те, що орган з визначення технічної прийнятності не є юридичною особою, в якій є частка держаи, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої застосовані спеціальні еконмічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", та не є пов'язаною з ними особою, на ___ арк.

___________________
(підпис)

___________________________________________________
(найменування посади, ініцали (ініціал власного імені) та
прізвище керівника органу з визначення технічної прийнятності)

___ ____________ 20__ р.

____________
Примітка.

 
Документи, зазначені в пунктах 5 і 6 цієї заяви, стосуються лише розширення переліку категорій будівельної продукції.

 

Додаток 8
до Порядку

ЗАЯВА
про анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу з визначення технічної прийнятності)

_____________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі ______________________________________________________________________________
                                (найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище керівника призначеного
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    органу з визначення технічної прийнятності)
що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить анулювати свідоцтво про призначення органу з визначення технічної прийнятності, видане згідно з наказом Мінекономіки від ___ ____________ 20__ р. N ______ "_________________________________________________".
                                                                                                                                  (найменування наказу)

Спосіб отримання копії наказу про анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;


  в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для органів з визначення технічної прийнятності, що подали заяву про анулювання дії свідоцтва в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

______________
(підпис)

____________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та
прізвище керівника органу з визначення технічної прийнятності)

___ ____________ 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2021 р. N 471

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2183; 2021 р., N 17, ст. 676):

1) підпункт 166 після слів "у відповідному технічному регламенті," доповнти словами "свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції";

2) доповнити пункт підпунктом 1691 такого змісту:

"1691) здійснює визначені Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" функції органу, що призначає органи з визначення технічної прийнятності, розширює сферу їх призначення, анулює їх свідоцтва про призначення, організовує проведення Мінрегіоном оцінювання заявників, які претендують на призначення органом з визначення технічної прийнятності, щодо їх відповідності вимогам до органів з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим - четвертим частини першої статті 30 цього Закону, та проводить із залученням Мінрегіону моніторинг органів з визначення технічної прийнятності щодо їх відповідності вимогам до органів з визначення технічної прийнятності, встановленим статтею 30 цього Закону, та виконання ними своїх обов'язків відповідно до цього Закону;".

2. В абзаці четвертому пункту 4 спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 56 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 13, ст. 537), слова "стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції вимогам технічного регламенту, що застосовуються" замінити словами "стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. N 1071 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 92, ст. 2973):

1) вступну частину після слів "Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" доповнити словами і цифрами "та частини шостої статті 35 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку";

2) у Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 після слів "технічному регламенті" доповнити словами ", органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції";

пункт 2 після слів "(далі - Закон)" доповнити словами "та Законі України "Про надання будівельної продукції на ринку";

у пункті 5:

абзац перший після слова і цифри "додатком 1" доповнити словами і цифрами ", заяву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції за формою згідно з додатком 11";

абзац третій після слова і цифри "додатком 3" доповнити словами і цифрами "(для претендентів на призначення органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або визнаною незалежною організацією для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском) або додатком 31 (для претендентів на призначення органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції)";

в абзаці першому пункту 9 слова і цифри "додатки 9 і 10" замінити словами і цифрами "додатки 9, 91 і 10";

3) у додатках до Порядку:

у додатках 1 і 2:

слова "прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені) та прізвище";

слова "  у паперовій формі поштою" замінити словами:

у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 3 слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Загальна чисельність штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, становить _____ осіб.";

слова "Прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "Ініціали (ініціал власного імені) та прізвище";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у пункті 4 приміток слова і цифри "У графі 2 таблиці 1" замінити словами і цифрою "У таблиці 2";

у додатку 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Загальна чисельність штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, становить _____ осіб.";

слова "Прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "Ініціали (ініціал власного імені) та прізвище";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 6:

слова "Прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "Ініціали (ініціал власного імені) та прізвище";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 7 слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у тексті додатка 8 слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатках 9 і 10 слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 11:

слова "Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов'язаними з розширенням сфери призначення (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою;" замінити словами:

"Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов'язаними з розширенням сфери призначення (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;";

у тексті додатка слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 12:

слова "Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов'язаними із скороченням сфери призначення (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою;" замінити словами:

"Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов'язаними із скороченням сфери призначення (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату";

у тексті слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 13:

після абзацу другого доповнити словами:

свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";";

слова "Спосіб отримання копії наказу про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою;" замінити словами:

"Спосіб отримання копії наказу про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;";

у тексті додатка слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 14:

слова "  у паперовій формі поштою;" замінити словами:

у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;";

у тексті додатка слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 15:

після абзацу другого доповнити словами:

свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";";

слова "Спосіб отримання копії наказу про анулювання дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою;" замінити словами:

"Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;";

у тексті додатка слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

у додатку 16:

слова "  у паперовій формі поштою;" замінити словами:

у паперовій формі поштою, а саме:

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;";

у тексті додатка слово "ініціали" замінити словами "ініціали (ініціал власного імені)";

доповнити Порядок додатками 11, 31 та 91 такого змісту:

"Додаток 11
до Порядку

ЗАЯВА
про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення (далі - претендент на призначення)

_____________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі _______________________________________________________________________________
                                                     (найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             керівника претендента на призначення)
що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призначити його органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань, визначених застосовними системами оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку".

Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" (зазначається необхідне):

  у паперовій формі поштою, а саме:

 

  рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

  кур'єром за додаткову плату;


  в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для претендентів на призначення, що подали заяву про призначення в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.

 

2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.

 

3. Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відовідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років на ___ арк.

 

4. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.

 

5. Довідка про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належать претенденту на призначення, види випрбувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.

 

6. Копії договорів, укладених претендентом на призначення із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення акредитованими випробуальними лабораторіями таких субпідрядників або дочірніх підприємств випробувань продукції в ежах заявленої сфери призначення, що засвідчені претендентом на призначення, на ___ арк.

 

7. Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.

____________________
(підпис)

_________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище керівника претендента на призначення)

___ ____________ 20__ р.";

 

"Додаток 31
до Порядку

ОПИС
сфери призначення згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" щодо якого
_______________________________________
(найменування юридичної особи,
________________________________________
що претендує на призначення (далі - претендент на призначення)
заявляє про свою компетентність

Групи будівельної продукції та/або конкретна будівельна продукція, її використання за призначенням, визначене у застосовній регламентній технічній специфікації

Застосовні системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продкції

Функції, що виконуються призначеним органом

Відповідні регламентні технічні специфікації та (для цілей системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції) суттєві експлуатаційні характеристики (*)

____________
(*) Зазначається у разі використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії.

Суттєві експлуатаційні характеристики, для яких посилання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов'язковим

Суттєва експлуатаційна характеристика

Функції, що виконуються призначеним органом

Специфікація

Керівник

__________________________________________________________________________
(найменування претендента на призначення)

_________________
(підпис)

___________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У разі розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.

2. Позначка (*) зазначається поряд із позначенням відповідної регламентної технічної специфікації у разі, коли визначеними Кабінетом Міністрів України системами оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції дозволено використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії призначеного органу з оцінки відповідності.

3. Сфера призначення для суттєвих експлуатаційних характеристик, для яких посилання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов'язковим, зазначається у разі, коли претендент на призначення заявляє про свою компетентність згідно з такими суттєвими експлуатаційними характеристиками.

4. Підпис керівника претендента на призначення ставиться на кожній сторінці.";

 

"Додаток 91
до Порядку

  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

СВІДОЦТВО
про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

Мінекономіки засвідчує, що _____________________________________________________________
                                                                                                         (найменування призначеного органу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       з оцінки відповідності, його місцезнаходження)
наказом від ___ ____________ 20__ р. N __________ призначено органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" і йому присвоєно ідентифікаційний номер ___________________________.

Сфера призначення на ________ арк. зазначена в додатку до цього свідоцтва та є його невід'ємною частиною.

_______________________________
(найменування посади уповноваженої
особи Мінекономіки)

_____________
(підпис)

_______________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

Додаток
до свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ
____________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності)
згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Групи будівельної продукції та/або конкретна будівельна продукція, її використання за призначенням, визначене у застосовній регламентній технічній специфікації

Застосовні системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продкції

Функції, що виконуються призначеним органом

Відповідні регламентні технічні специфікації та (для цілей системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції) суттєві експлуатаційні характеристики(*)

____________
(*) Зазначається у разі використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії.

Суттєві експлуатаційні характеристики, для яких посилання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов'язковим

Суттєва експлуатаційна характеристика

Функції, що виконуються призначеним органом

Специфікація

___________________________________
(найменування посади керівника
структурного підрозділу Мінекономіки,
на який покладено функції у сфері
технічного регулювання)

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал власного
імені) та прізвище)

____________
Примітки.

 
1. У разі розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.

2. Позначка (*) зазначається поряд із позначенням відповідної регламентної технічної специфікації у разі, коли визначеними Кабінетом Міністрів України системами оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції дозволено використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії призначеного органу з оцінки відповідності.

3. Сфера призначення для суттєвих експлуатаційних характеристик, для яких посилання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов'язковим, зазначається у разі, коли претендент на призначення заявляє про свою компетентність згідно з такими суттєвими експлуатаційними характеристиками.

4. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономіки, на який покладено функції з технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.".

____________

 

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.